หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
January 20, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ (เกษียณอายุราชการ)
ชื่อ - นามสกุล :: รศ.ศิรินทร์ญา  ภักดี
  Name :: Assoc.Prof.Sirinya Bhackdee
 

ตำแหน่งบริหาร :: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เกษียณอายุราชการ เมื่อ :: สิ้นปีงบประมาณ 2560

  ตำแหน่ง :: รองศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ::
1. ค.บ. (เคมี) - วิทยาลัยครูเชียงใหม่
2. ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สาขาที่สอน :: เคมีทั่วไป
  โทรศัพท์ :: (053)873535
  E -Mail :: sirinya@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
  -
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  การสังเคราะห์เอทานอลจากกระบวนการหมัก
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -กำลังรอข้อมูล-
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
  -
  =Local journal=
 

-

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th