==  บริการดี  บริการเด่น เน้นเทคโนโลยี  มีมาตรฐาน  สืบสานองค์กร  ==

                            
                                      สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

           วันที่ 23 มีนาคม 2536  พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์


  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชาพื้นฐาน และผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

  ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ
  สนับสนุนการดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความรู้ และการประยุกต์

  ใช้ผสมผสานให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  เผยแพร่และสนันสนุนบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่ชุมชน
  ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี  เพื่อให้บริการงานบริหารและจัดการอันเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

  งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  เพื่อให้บริการงานทางด้านบริหารและจัดการในงานด้านการบริการวิชาการความรู้

  ด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน
  เพื่อให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี
 
HOME  I  CONTACT US   
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
โทร.0-5387-3524 , 0-5387-3510
โทรสาร. 0-5387-8225