หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
October 29, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  สัมมนาระดับปริญญาเอก แบบฟอร์ม วิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์
  ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 (27 ส.ค. 58)
 
  ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (13 ม.ค. 58)
 
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง/เครื่องมือปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ (3 พ.ย. 57)
 
  ตารางกำหนดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 1/57 (ฉบับอัพเดต 23 ส.ค. 57)
  คม 69x 79x นท 69x 1/57ตัวอย่างบทคัดย่อ เทมเพลต (19 ส.ค. 57)
 

 

 
  เอกสารสำหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรมฯ และเคมีประยุกต์
  เทมเพลต สำหรับจัดทำสังเขปรายวิชาสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรมฯ และเคมีประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (30 ธ.ค. 57)
• ตัวอย่าง_Course outline วิชาบรรยาย
• ตัวอย่าง_Course outline วิชาปฏิบัติการ
• Template_Course outline วิชาบรรยาย
• Template_Course outline วิชาปฏิบัติการ
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
 

 

 
  แบบรายงานภาระงานตามข้อตกลง โปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS) และ แบบตกลงภาระงาน (TOR)
  APS_v.2.2
  TOR-กรรมการ-20140611
  TOR-ประธานหลักสูตร-20140611
  TOR-รองคณบดี-20140611
  TOR-สายวิชาการ-20140611
  แบบรายงานการปฏิบัติราชการ-ปวช02-วิชาการ-20140611
 

 

 
  ฟ้อนท์ราชการ 14 แบบ
  ดาวน์โหลดฟ้อนท์ราชการ 14 แบบ
 

 

 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเคมี และหลักสูตรเคมีประยุกต์
  แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (26 ก.พ. 57)
 
   
 

 

 

 
  เอกสารสำหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเคมี (คลิ๊กที่่รูปเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด)
  เทมเพลตคำบรรยายรายวิชา ระดับโท-เอก (19 ก.ย. 55)
   
 

 

 
เอกสารทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  แบบฟอร์มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยขนาดเล็ก (small project) ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (1 ต. ค. 56)
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดเล็ก (5 มี.ค. 56)
  แบบเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยขนาดเล็ก (5 มี.ค. 56)
 

 

 
  เอกสารประกอบการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง 9-13 พ.ค. 54
 

1. ไฟฟ้าเคมี: ปฏิกิริยารีดอกซ์, การดุลสมการ, เซลล์เคมี, เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 1p 4p

2. เคมีอินทรีย์ : โครงสร้าง, การละลาย, การอ่านชื่อ

3. เคมีอินทรีย์: ไอโซเมอร์, ปฏิกิริยาเคมี 1p 4p

4. เคมีอินทรีย์: ปฏิกิรยาเคมี 1p 4p

5. ปิโตรเคมี: 1p 4p

6. โพลีเมอร์: 1p 4p

7. ชีวเคมี: โปรตีน 1p

8. ชีวเคมี: ไขมัน, กรดนิวคลีอิก 1p

9. ชีวเคมี: คาร์โบไฮเดรต 1p 4p

   
 

 

 
  เอกสารฝึกงาน วท.498
 
  เอกสารฝึกงานภาคฤดูร้อน 2557 (22 พ.ค. 58)
  ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน-ปี57 (22 พ.ค. 58)
  รายละเอียดแผนที่พักและสถานที่ฝึกงาน-ปี57 (22 พ.ค. 58)
 

 

 
  สัมมมนา วท.498
  ปีการศึกษา 2558
  ดาวน์โหลดหัวข้อสัมมนา (29 ต.ค. 58)
   
  ปีการศึกษา 2557
  Template_บทคัดย่อ สัมมนา ปีการศึกษา 2557 (14 ส.ค. 57)
  กำหนดการสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 1/57 (14 ส.ค. 57)
  คู่มือการเขียนรายงานวิชาการเรียนรู้อิสระ ประจำปีการศึกษา 2557 (13 ม.ค. 57)
 
  เทมเพลตการจัดทำเอกสารอ้างอิงด้วย Endnote ไฟล์ Maejo-Chemistry-TT.ens (7 ก.พ. 57)
  วิธีเข้าร่วม chemists-mju@yahoogroups.com ปีการศึกษา 2554 (10 มิ.ย. 54)
  แผนผังและกรอบเวลาวิชาเรียนรู้วิชา วท. 498 ประจำปีการศึกษา 2557 (13 ม.ค. 57)
 
 

 

 
  เอกสารของนักศึกษาเคมีทุกชั้นปี
  แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (14 ส.ค. 57)
 

 

 

 
  เอกสารการวิเคราะห์
 

การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก (II) โดยวิธีฟีแนนโธรลีน

  การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟตโดยวิธโมลิบดีนัมบลู
 

 

 
โลโกสาขาวิชาเคมี และโลโกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ดาวน์โหลดโลโก้ความละเอียดสูงของสาขาเคมีหรือมหาวิทยาลัย โดยคลิ๊กที่ดาวน์โหลดใต้รูปนั้นๆ แล้วบันทึกไฟล์ไว้โดยคลิ๊กขวา
 
   
ดาวน์โหลด     ดาวน์โหลด
 

 

 
โปรแกรม
 
1. Endnote

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเรียงเอกสารอ้างอิงที่ินิยมใช้กันมากที่สุดในโลก มีการใช้งานที่ง่าย และจัดเรียงวารสารมีประสิทธิผลมากที่สุด สามารถแทรกเลขอ้างอิง ลำดับการอ้างอิง การอ้างอิงที่เป็นรูปและตารางได้ง่ายเพียงพริบตา ซึ่งจะทำให้การจัดเรียงวารสารของท่านไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ปัจจุบันได้พัฒนาจนถึงเวอร์ชัน 17 แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อดาวน์โหลดได้ที่ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคลิ๊กที่นี่
   

คู่มือการติดตั้ง คลิ๊กที่นี่

    คู่มือการใช้ Endnote คลิ๊กที่นี่
    คู่มือการใช้ Endnote web คลิ๊กที่นี่
 

 

 
2. SPSS
เร็วๆ นี้ เร็วๆ นี้
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ANOVA, Linear regression, และอื่นๆ ปัจจุบันห้องสมุดกลางได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อดาวน์โหลดได้ที่ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคลิ๊กที่นี่
   
 
3. ChemOffice
ในเวอร์ชันปัจุุจุบัน เป็นเวอร์ชันที่ใช้วาดสูตรโครงสร้างเคมี ชีวเคมี 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุด มี template เพื่อช่วยเหลือในการวาดโครงสร้าง มีรูปเครื่องแก้วและเครื่องมือที่สวยงามพร้อมให้นักศึกษานำไปใช้ สามารถคำนวณค่า NMR spectrum ค่าสูตรโมเลกุล มีตารางธาตุแทรกมา สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองได้ที่นี่
   
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้