หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
 

เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry)

 

::อาจารย์::

 
ผศ.ดร. ศิริรัตน์  ไพศาลสุทธิชล (Asst.Prof.Dr. Sirirat Phaisansuthichol)
ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Asst.Prof.Dr. Sakchai Satienperakul)
ผศ.ดร. สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Asst.Prof.Dr. Supaporn Sangsrichan)
ผศ.ดร. ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Asst.Prof.Dr. Tanin Tangkuaram)
อ.ดร. อนุกูล (Dr. Anukul Boonloed)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นายมาโนชย์  ถนอมวัฒน์ (Mr. Manoch Thanomwat)
   

ชีวเคมี (Biochemistry)

 

::อาจารย์::

 
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr. Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof. Chutima Kongjaroon)
อ. กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
อ.ดร. เอกวิทย์  ตรีเนตร (Dr. Ekawit Threenet)
ผศ.ดร. อนรรฆอร ศรีไสยเพชร (Asst.Prof.Dr. Anakhaorn Srisaipet)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นางพิมพร  มะโนชัย (Mrs. Pimporn Manochai)
   

สาขาเคมีทั่วไป (General chemistry)

 

::อาจารย์::

 
   
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นางสมใจ  ประทุมเทพ (Mrs. Somjai Prathumtrep)
นายประดิษฐ์  เวียงคำ (Mr. Pradit Wiangkham)
   

สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
(Industrial chemistry and textile technology)

 

::อาจารย์::

 
อ.ดร. สุรศักดิ์ กุยมาลี (Dr. Surasak Kuimalee)
ผศ.ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (Asst.Prof.Dr. Nattapol Laorodphan)
อ.ดร. พัชรี อินธนู (Dr. Patcharee Intanoo)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นายพรเทพ  ไชยวุฒิ (Mr. Pornthep  Chaiwoot)
   

สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic chemistry)

 

::อาจารย์::

 
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์  ปันทะรส (Asst.Prof.Dr. Ratchadaporn Puntharod)
อ.ดร. เพชรลดา  กันทาดี (Dr. Phetlada Kunthadee)
อ.ดร. นิรวรรณ  ธรรมขันธุ์ (Dr. Nirawan Thammakan)
อ.ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ (Dr. Weerinradah Tapala)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นางสาวจิราภรณ์  กิติกุล (Miss Jiraporn Kitikul)
   

สาขาเคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)

 

::อาจารย์::

 
รศ.ดร. ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์ (Assoc.Prof.Dr. Thawalrat Ratanadachanakin)
อ. พิมพร มนเทียรอาสน์ (Lect. Pimporn Montienart)
อ.ดร. อุทุมพร  กันเเก้ว (Dr. Uthumporn Kankeaw)
ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข (Asst.Prof.Dr. Thitiphan Chimsook)
อ.ดร. วชิระ  ชุ่มมงคล (Dr. Vachira Choommongkol)
อ.ดร. ปิยธิดา กล่ำภู่ (Dr. Piyatida Klumphu)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
นางเบญญาภา  หลวงจินา (Mrs. Benyapha Laungjina)
นายประพันธ์  ปันพันธุ์ (Mr. Praphan Punphan)
   

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical chemistry)

 

::อาจารย์::

 
ผศ.ดร. ภูสิต  ปุกมณี (Asst.Prof.Dr. Pusit Pookmanee)
อ.ดร. อัจฉรา  แกล้วกล้า (Dr. Achara Kleawkla)
อ.ดร. สายรุ้ง เมืองพิล (Dr. Sairoong Muangpil)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
  ว่าง
   

สาขาเคมีโพลิเมอร์ (Polymers chemistry)

 

::อาจารย์::

 
รศ.ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด (Assoc.Prof.Dr. Arunee Kongdee Aldred)
ผศ.ดร. อุษารัตน์ รัตนคำนวณ (Asst.Prof.Dr. Usarat Ratanakamnuan)
 

::เจ้าหน้าที่::

 
  ว่าง
   

::เจ้าหน้าที่:: ธุรการภาควิชา (Office staffs)

 
นางสุวิมล  ศิริผล (Mrs. Suwimon Siriphon)
นางสาวศิรินภา พานทอง (Miss Sirinapa Pantong)
   
เกษียณ

อาจารย์-เจ้าหน้า
::เกษียณอายุราชการ::

 
รศ. ศิรินทร์ญา  ภักดี (Assoc.Prof. Sirinya Bhackdee)
ตำแหน่งที่เกษียณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เกษียณเมื่อ : สิ้นปีงบประมาณ 2560
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้