หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
August 13, 2014
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

งานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาเคมี

  เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry)
  1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
 
   
  2. อ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
 
   
  3. อ.ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
 
   
  4. อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
 
 

 

 
 
ชีวเคมี (Biochemistry)
  1. ผศ.ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร
 
   
  2. ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ
 
   
  3. อ.กัญญา  บุตราช
 
   
  4. อ. เอกวิทย์ ตรีเนตร
 
   
  5. อ.ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
 
 

 

 
 
  สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Industrial chemistry and textile technology)
  1. อ.ดร. สุรศักดิ์ กุยมาลี (Dr. Surasak Kuimalee)
 
   
  2. อ.ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (Dr. Nattapol Laorodphan)
 
   
 

 

 
เคมีอนินทรีย์ (Inorganic chemistry)
  1. อ.ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส
 
   
  2. อ.เพชรลดา  กันทาดี
 
   
  3. อ.นิรวรรณ  ธรรมขันธุ์
 

 
 
เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)
  1. ผศ.ดร.ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์
 
   
  2. อ.พิมพร มนเทียรอาสน์
 
   
  3. อ.ดร.อุทุมพร  กันเเก้ว
 
   
  4. อ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
 
   
  5. ดร. วชิระ ชุ่มมงคล
 

 
 
เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical chemistry)
  1. อ.ดร.ภูสิต  ปุกมณี
 
   
  2. อ.ดร.อัจฉรา  แกล้วกล้า
 
   
  3. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล
 

 
 
เคมีโพลีเมอร์ (Polymers chemistry)
  1. ผศ.ดร.อรุณี ดงดี
 
   
  2. อ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้