หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 23, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับบัณฑิตศึกษา ย้ายเวบไซต์ใหม่ไปที่

www.appliedchem.mju.ac.th

เวบไซต์ใหม่สนับสนุน
- Responsive website
- สามารถชมเวบไซต์ได้ทุก platform
- สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทาง log in : Facbook
- และอื่นอีกมากมาย
(ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

 

สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ (ข้าราชการบำนาญ, ประธาน)
ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
ผศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

รศ.ดร. ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ประธาน)
ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมการ)
ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

 
สาขาวิชาเคมี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

ผศ.ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธาน)
ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี (มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูลสงคราม, กรรมการ)
อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

“งานวิจัยในกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส ของ ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล”

โดย ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

“รางวัล CST High Impact Chemist Award 2012”

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้อง 2314 อาคาร 60 แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

(27 เม.ย. 59)

 
..::คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร โลโก้
CH411 - Nuclear activation analysis (19 เม.ย. 59)

CH333 - Stability reaction and others (15 ม.ค. 59)
CH100 - ไฟฟ้าเคมี และอื่นๆ (15 ม.ค. 59)
IC221 - Atomic structure (13 ม.ค. 59)
CH325 - บทที่ 1, 2, และ 3 (12 ม.ค. 59)
CH411 - บทที่ 1, 2, 3, 9 และ 10 (12 ม.ค. 59)
CH210 - บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 (11 ม.ค. 59)
CH211 - บทที่ 1, 2, 3 และ 4 (26 ส.ค. 58)
CH500 - (26 ส.ค. 58)
::คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำสอนตามรายชื่ออาจารย์::.. ::คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด::..
.
 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Dr.Sakchai Satienperakul)
ผศ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Dr.Supaporn Sangsrichan)
อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Dr.Tanin Tangkuaram)
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof.Chutima Kongjaroon)
อ.กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบุคลากรทั้งหมด::..
 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและฯ


..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด::..
 
 
1. Voltammeter 2. Conductometer 3. Coulometer 4. Amperometer

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเครื่องมือทั้งหมด::..

 
 
1. ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี 2. รศ.ดร.อรุณี คงดี 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 4. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
5. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 6. ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข 7. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 8. อ.เอกวิทย์ ตรีเนตร
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด::..
 
 
Atichart Silawanich, Sairoong Muangpil, Nawee Kungwan, Puttinan Meepowpan, Winita Punyodom, Narin Lawan. Theoretical study of efficiency comparison of Ti (IV) alkoxides as initiators for ring-opening polymerization of e-caprolactone. Computational and Theoretical Chemistry 1090 (2016) 17–22. Impact factor 1.368
Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237
Impact factor 6.451
N.Taokaenchan,R. Puntharod,T.Tangkuaram, P. Pookmanee,S. Phaisansuthichol, S. Sangsrichan and S.Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. Vol.31,No.1(2014)27-37.
A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor - 
T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532.
..คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารการตีพิมพ์ตามรายชื่ออาจารย์..
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
 
 

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแฟ้มกิจกรรมทั้งหมด::..

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th

 

 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้