ปัจจัยเกื้อหนุน

ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์และทางวัสดุศาสตร์
โดยมีพื้นที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานจำนวน 6 ห้อง ณ. อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
และอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการรังสี
และห้องปฏิบัติการเซรามิกส์พื้นฐานอีกด้วย

ภาควิชาฟิสิกส์

สอนวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
ฟส 102   ฟิสิกส์พื้นฐาน
ฟส 103   ฟิสิกส์มูลฐาน
ฟส 105   ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส 106   ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส 107   หลักฟิสิกส์
ฟส 111   ฟิสิกส์ 1
ฟส 112   ฟิสิกส์ 2

การเรียนการสอน

ภาควิชาฟิสิกส์รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ ตลอดจนวิชาทางฟิสิกส์ประยุกต์เช่น ฟิสิกส์ทันโลก วัสดุศาสตร์เบื้องต้น ฯลฯ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขา จำแนกตามคณะต่างๆ

สอนวิชาเลือกเสรี
สำหรับทุกสาขาวิชา  ดังนี้
ฟส 101   ฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์
ฟส 108   ฟิสิกส์ทันโลก

บริการสอนวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์แก่สาขาวิชาต่างๆดังนี้

คณะผลิตกรรมการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุสาหกรรมยาง)

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

งานวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดทำงานวิจัย
เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาวิชาการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
คณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีส่วนรับผิดชอบงานวิจัย ทั้งการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการ

 

 

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates