หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 12, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับบัณฑิตศึกษา ย้ายเวบไซต์ใหม่ไปที่

www.appliedchem.mju.ac.th

เวบไซต์ใหม่สนับสนุน
- Responsive website
- สามารถชมเวบไซต์ได้ทุก platform
- สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทาง log in : Facbook
- และอื่นอีกมากมาย
(ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

 
   
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ (ข้าราชการบำนาญ, ประธาน)
ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
ผศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

   
 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

รศ.ดร. ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ประธาน)
ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมการ)
ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)

   
  สาขาวิชาเคมี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

ผศ.ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธาน)
ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี (มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูลสงคราม, กรรมการ)
อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

เริ่มประเมิน วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศเมื่อ July 12, 2016)
   
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

“งานวิจัยในกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส ของ ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล”

โดย ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

“รางวัล CST High Impact Chemist Award 2012”

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้อง 2314 อาคาร 60 แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

(27 เม.ย. 59)

 
   
 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (16 ก.พ. 59)

 
   
 

สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจ และนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเคมี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์เข้าฟังการสัมมนาพิเศษ (13 พ.ย. 58)

  Speaker: Associate Professor Akira Baba
  From : Center for Transdisciplinary Research Niigata University, Japan
  Title : "Surface Plasmon Based Organic Devices and Biosensor Applications"
  Time : 9.30 - 11.30 am
  Date : November 17, 2015
  Place : Room no. 2311, the 3rd floor, 60th years Maejo Buiding, Faculty of Science, Maejo University
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 
1.อ.ดร. กิตติยาพร สิงห์สัมพัน์ธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประธาน)
2.รศ.ดร. วิจิตรา แดงปรก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.ผศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางศศิธร ปัญญา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)
 


เริ่มประเมิน วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
  (ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
   
   
  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  1.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประธาน)
2.ผศ. ดริญญา มูลชัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.ดร. ชวโรจน์ ใจสิน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)
 

 

เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
  (ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
   
   
  สาขาวิชาเคมี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 
1.ผศ.ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประธาน)
2.ผศ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โปธาวงศ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

 

 

เริ่มประเมิน วันพุธ ที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
  (ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
   
 


  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  1.ผศ.ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธาน)
2.ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมการ)
3.ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางสาว กนิษฐา สนเผือก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

 


เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 58 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
  (ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 58)
 

 

 

  ข่าวดี สำหรับนักศึกษาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ผู้ต้องการฝึกงานที่ ESSO Mobil EXXON ประจำปี 2558 (1 ก.ย. 57)
 
   
  สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในงานรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี 2557  ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 (17 ก.พ. 57)
 
   
 

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ดาวน์โหลด

1. กำหนดการ และใบสมัคร

2. เอกสารขออนุมัติลาราชการ

ลงทะเบียนรออนไลน์ที่นี่

(17 ก.พ. 57)

 
   
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีฯ) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน รุ่นที่ 7 ปี 2557
1. ทุนระดับปริญญาโท-เอก
2. ทุนระดับปริญญาเอก
ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 57- 28 มี.ค. 57 อ่าน่รายละเอียดเพิ่มเติม (13 ม.ค. 57)
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีอาชญวิทยา ครั้งที่ 15" (2 ธ.ค. 56)
 
   
 

ขยายระยะเวลาการสมัคร นักเรียนชั้น ม. ปลาย เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีอาชญวิทยา ครั้งที่ 15

ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 56

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-562-5606

ขั้นตอนการสมัคร รอบ 2 (29 พ.ย. 56)

 
   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีอาชญวิทยา ครั้งที่ 15" (28 พ.ย. 56)
 
   
  ขยายเวลารับสมัครน้องๆ ม.ปลาย เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคมีกับอาชญวิทยา ”  ครั้งที่ 15 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 พร้อมจ่ายค่ายืนยันการสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-562-5606 (27 พ.ย.56)
 
   
 

ขอเชิญน้องๆ ม. ปลาย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคมีกับอาชญวิทยา” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556
ณ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  อาคาร 60 ปี ชั้น 3

สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 56 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนแรก โรงเรียนละ 2 คน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ
หนังสือเรียน ผอ.โรงเรียน
ใบสมัครโคงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการสมัคร

(22 พ.ย. 56)

 
   
  ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 คน) (10 พ.ย.56)
 
   
  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 2310 เวลา 15.00 – 18.00 น. (13 ก.ค. 56)
 
   
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในเหัวข้อเรื่อง "Structure of Glass" A Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Study โดย Dr. Nattapol Laorodphan ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2314 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (25 มิ.ย. 56)
 
   
  กำหนดการโครงการการปรับพื้นฐานทางเคมีและการใช้เครื่องคิดเลข สำหรับนักศึกษาเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (17 มิ.ย. 56)
 
   
  โครงการถ่ายทอดการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีประยุกต์ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2314 (13 มิ.ย. 56)
 
   
 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน ครั้งที่ 4” วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-18.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 3210 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 22  มีนาคม 2556  รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 คน

ดาวน์โหลด 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 2. กำหนดการ 3. แบบตอบรับการประชุม

(19 มี.ค. 56)

 
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 (12 ก.พ. 56)
 
   
 

โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ป.โท-เอก และระดับ ป.เอก ดังนี้

ระดับ ป.โท-เอก
เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 รายละเอียดอื่นๆ อ่านเอกสารแนบท้าย

ระดับ ป.เอก
1) เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือในหลักสูตร Honors หรือหลักสูตรเทียบเท่า Honors ไม่ต่ำกว่า 3.25
หรือ
2) ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2555 ตามแผน ก แบบ ก.2 ในสาขาที่ระบุแบบท้ายประกาศ โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมจนถึงวันสมัครหรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้จะต้องจบปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย รายละเอียดอื่นๆ อ่านเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อปฏิบัติรับโทเอกปี56
(29 ม.ค. 56)

 
   
 

ชมรมเคมี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้น ม.4 - ม. 6 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีกับอาชญวิทยา ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 (3 วัน 2 คืน) ณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไม่มีค่าจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พ.ย. 2555 รับจำนวนวนจำกัดเพียง 60 ท่านแรกเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

(13 พ.ย. 55)

 
   
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโทโครงการ สควค. จำนวน 544 คน ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ปีการศึกษา 2552 – 2555  หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน  หรือ IELTS 5.0 คะแนน  ผลคะแนนการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
4. ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ใบสมัคร+รายละเอียดอื่นๆ ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ดูได้ที่ http://www.ipst.ac.th/2010-11-03-09-07-51/2010-11-03-09-15-59/945--544-.html

(30 ต.ค. 55)

 
 

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังบรรยายประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technology (TAIST-Tokyo Tech) ประจำปี 2013

สาขาที่ให้ทุน : - วิศวกรรมยานยนต์

                   - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองฝังตัว

                   - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งความประสงค์ที่งานบริการการศึกษาฯ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (18 ต.ค. 55)

 
   
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการศึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (IAESTE Thailand) รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ประจาปี 2556 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ต.ค. 55 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ (21 ก.ย. 55)
 
   
  อ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ฝากประกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24-25 ก.ย. 55 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดโดยกดที่นี่ และดาวน์โหลดใบสมัครโดยกดที่นี่ (20 ก.ย. 55)
   
  หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและสังเคราะห์สารสไปโรไซโคลเพนทาโนน–แอนทราซีนแอดดัคและอนุพันธ์เพื่อเป็นสารต้านมาลาเรีย" โดย อ.ดร. วชิระ ชุ่มมงคล สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันศุกร์ ที่ 14 ก.ย. 55 เวลา 18.30 – 19.30 น. (12 ก.ย. 55)
 
   
  นักศึกษาสาขาวิชาเคมีที่มีรายชื่อดังประกาศให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 2312 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป (26 ก.ค. 55)
 
   
  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ในวันพุธที่ 1 ส.ค. 55 เวลา 9.30 - 11.00 น ณ ห้องบรรยาย  2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ (24 ก.ค. 55)
 
   
  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ   ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องบรรยาย  2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ (4 ก.ค. 55)
 
   
  สาขาวิชาเคมีจัดโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการทำบุญ และไหว้ครู ประจำปี 2555) ในวันที่ 27 มิ.ย. 55 ณ ห้อง 2311 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ (26 มิ.ย. 55) ชมภาพกิจกรรมที่นี่
   
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยมีความตั้งใจเรียนและทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท หมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 20 ก.ค. 55 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ (25 มิ.ย. 55)
   
 

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
ผู้ผลิตรองเท้าแตะแฟชั่นชั้นนำ GAMBOL และรองเท้าแตะแฟชั่น KITO
เป็นโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 โทร.02-4513079,089-9963515


ต้องการรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์เคมีพอลีเมอร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีพอลีเมอร์
มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ และตามประสบการณ์
สวัสดิการมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายแรงงาน

สนใจ ติดต่อทาง E-mail:hr@bigstar.co.th
Or E-mail:mbk1414@gmail.com
ติดต่อ คุณ จิว โทร.089-9963515,082-2216594,02-4513079 แฟกซ์.02-4513288

(20 มิ.ย. 55)

   
  กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่เคมีและเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (12 มิ.ย. 55)
 
   
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาความรู้ สู่น้องมัธยม ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 55 ชมภาพกิจกรรมที่นี่ (30 พ.ค. 55)
   
 

สาขาวิชาเคมี  ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม “วิชาเคมี” ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. 55 – 4 มิ.ย. 55

ณ ห้อง 2311 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้

หัวข้อการอบรม
1. แผนการสอน (รศ.ดร. ประสาทพร สมิตะมาน)
2. อะตอม (อ.ดร. ภูสิต ปุกมณี)
3. ตารางธาตุ (อ.ดร. ภูสิต ปุกมณี)
4. พันธะเคมี (อ.ดร. รัชดาภรณ์ ปันทะรส)
5. มวลสารสัมพันธ์ (อ.ดร. สุรศักดิ์ กุยมาลี)
6. สมดุลเคมี (อ.ดร. สุรศักดิ์ กุยมาลี)
7. กรด-เบส (อ.ดร. ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล)
8. อินดิเคเตอร์และการไทเทรต (อ.ดร. ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล)
9. ทบทวนบทเรียน (ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล)

ดูตารางการอบรมที่นี่ (29 พ.ค. 55)

ดูภาพกิจกรรมที่นี่

 
   
 

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Central Luzon State University ในโครงการฝึกอบรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ CLSU ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 55 - 18 พ.ค. 55 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้
1. Alyssa Baltazar (Student)
2. Jhonalyn Gamboa (Student)
3. Mara Alyssa Esusan (Student)
4. Amado Luis K. Orden (Staff)
5. Adelina P. Valdez (Staff)

(20 เม.ย. 55)

   
 

รับสมัครงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่เคมีวิเคราะห์ทางเคมี 1 อัตรา ด่วน (1 พ.ค. 55)

ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี แจ้งมา

บริษัท เทอราโกร จำกัด (บริษัทในเครือ เบียร์ช้าง กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา)) มีความประสงค์รับสมัคร พนักงาน เพิ่มเติม


ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่เคมีวิเคราะห์ทางเคมี  1 อัตรา
วุฒิการศึกษา: วท.บ.
เพศ: ชาย/หญิง
จำนวน : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : แปลงปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง
งานที่รับผิดชอบ : หาค่า % DRC ของยางพารา
 
มีที่พัก-สวัสดิการอื่นๆ

สนใจ ติดต่อสอบถาม "เตวิช" ศูนย์แปดสี่ - สามหกแปดแปดแปดห้าสอง

   
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักเคมี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มี.ค. 55 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (29 ก.พ. 55)
   
 

ศิษย์เก่าจาก บ.ยูชิโร(ประเทศไทย) จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตำแหน่งนักเคมีและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ด่วน ผู้สนใจสมัครได้ที่ amornrat@yushiro.co.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (12 ก.พ. 55)

   
  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีต้อนรับ อ.ดร.สายรุ้ง เมืองพิล และขอแสดงความยินดี ที่ได้รับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี จากประเทศอังกฤษ (Ph.D. (Chemistry), University of Bristol, United Kingdom) (2 ก.พ. 55)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอเชิญนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 10th Science and Technology conference (10th S&T) ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 (1 ก.พ. 55)
 
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 3-4 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ FTIR, ATR และ Raman และโปรแกรมที่ใช้ในการแปลผล ณ ห้องเอกภพวิทยา 3100 อาคารจุฬาภรณ์ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (1 ก.พ. 55)
 
   
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (29 ม.ค. 55)
 
  ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฉบับเต็ม โครงสร้างหลักสูตร
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องบรรยาย 2312 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (17 ม.ค. 55)
 
   
  สาขาวิชาเคมีขอเชิญผู้สนใจและนักศึกษาเคมีเข้ารับฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าและการจัดการห้องปฏิบัติการ (16 ม.ค. 55)
 
   
 

โดยเข้าไปกรอกที่ http://www.survey.mju.ac.th/ (24 ธ.ค. 54)

   
  ทุน NCHU Scholarship for Foreign Students (21 ธ.ค. 54)
 

NCHU Scholarship for Foreign Students
Sponser:National Chung Hsing University
Award amount:NTD4,000 ~ NTD20,000/per month.
According to the academic performance, recipients may be exempted from paying tuition and/or fees at the same time.
Time span of the scholarship:
- From August of the award year to July, the following year.(Freshmen from the reporting month)
- The scholarship needs to be applied before March 31, every year. The maximum of the scholarship duration each degree program as follows:
a. Undergraduate program: maximum 4 years accumulatively (Department of Veterinary Medicine: 5years)
b. Master's program: maximum 2 years accumulatively
c. Doctoral program: maximum 3 years accumulatively (Master's program promotes to Doctoral program: maximum 5 years accumulatively)
* To be awarded on the basis of competitive seleciton.
Application date:February 1 ~ March 31 every year
New applications:Just check in the box that he/she wishes to apply the scholarship in the online application

Link:
Department of Chemistry:  http://www.chem.nchu.edu.tw/chem-new-eng/
   
  สาขาวิชาเคมีขอเชิญผู้สนใจและนักศึกษาเคมีเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ (2 ธ.ค. 54)
 
   
  SGC-Dow ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน (SCG-Internship 2012) นักศึกษาปี 3 และผู้สนใจ โปรดส่งรายละเอียดไปที่ wrarinthip@dow.com (2 ธ.ค. 54)
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ"เคมีกับอาชญวิทยา ครั้งที่ 13" เพิ่มเติมอีก 8 ท่าน ตรวจสอบรายชื่อโดยคลิ๊กที่ไฟล์ (26 พ.ย. 54)
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ"เคมีกับอาชญวิทยา ครั้งที่ 13"
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่เลขานุการสาขาวิชาเคมี โทร 053-873530 หรือประธานชมรมเคมี โทร 087-5431725 (25 พ.ย. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน ศิษย์เก่าเคมีทุกรุ่น และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาเคมีทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-คณาจารย์ในสาขาวิชาเคมี ในงาน 15TH  Anniversary Chemistry MJU ในวันเสาร์ที่  10  ธันวาคม  2554 ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-873530-1 ติดต่อคุณสุวิมล ศิริผล (พีนาย) หรือผ่าน e-mail: suwimon@mju.ac.th (2 พ.ย. 54)
 
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการกีฬา Triple Bond Game ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาเคมีทั้งสามสถาบันอันได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราษภัฏเชียงใหม่ ในเสาร์ที่  12  พฤศจิกายน  2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 พ.ย. 54)
 
   
 

ชมรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เคมีกับอาชญวิทยา  ครั้งที่ 13 ” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2554 ณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี ในการพิสูจน์ร่องรอยคดีอาชญากรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์และแนะนำแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต
จึงขอเชิญน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 - ม.6 น้องผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร โดยคลิกที่ไฟล์
1. กำหนดการ (30 ต.ค. 54)
2. ใบสมัคร (30 ต.ค. 54)

 
   
  โรงเรียนเมืองเชียงราย ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สอนวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 28 สิงหาคม 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (15 ส.ค. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอต้อนรับ อ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และทำการสอนสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (10 ส.ค. 54)
   
  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสัมบัติดังนี้

-ทุนระดับปริญญาโท-เอก ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1
-ทุนระดับปริญญาเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1

หมดเขตรับสมัคร 29 ก.พ. 55 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (10 ส.ค. 54)
   
  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หมดเขตรับสมัคร 7 ต.ค. 54 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (10 ส.ค. 54)
   
  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 3 รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2554 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หมดเขตรับสมัคร 2 ธ.ค. 54 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (10 ส.ค. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ที่ได้รับรางวัลอาจารยตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดูโปรไฟล์ที่นี่ ) ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 54 ดูรูปที่นี่ (30 มิ.ย. 54)
   
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และระดับปริญญาโท-เอกอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2554 (ต่างจังหวัด) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่นี่ (23 มิ.ย. 54)
   
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมดการส่งใบสมัครประมาณ 24 มิ.ย. 54 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ (13 มิ.ย. 54)
   
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท หมดการส่งใบสมัคร 14 ก.ค. 54 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ (13 มิ.ย. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญ สืบสาน ประเพณี และวัฒนธรรมไทย วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2554 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.09 (13 มิ.ย. 54)
 
  สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 54 ดูรูปที่นี่ (28 พ.ค. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สากล ISO/IEC 17025 (20 พ.ค. 54)
 
   
  เปลี่ยนแปลงตารางการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับกลาง 9-13 พ.ค. 54 (8 พ.ค. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับกลาง สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 ดูตารางการอบรมได้โดยคลิ๊กที่นี่ (5 พ.ค. 54)
 
   
  ผศ.ดร. อรุณี คงดี กับงานวิจัยด้านนาโน ออกอากาศในรายการ "บุษบาบานเช้า" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 54 ดูคลิปที่นี่ เร็วๆ นี้ (29 มี.ค.54)
   
  ผศ.ดร. อรุณี คงดี กับงานวิจัย “แคปซูลย่อส่วน” อีกขั้นของเทคโนโลยีนาโน อ่านต่อที่หนังสือพิมพบ้านเมืองที่นี่ หรือ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่นี่ (4 มี.ค. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เช่น AAS, FTIR, ATR, DSC และเทคนิคกการเตรียมสารตัวอย่าง ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 2311 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ เวลา 8.30 - 16.30 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่นี่ (3 มี.ค. 54)
 
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป(15 ก.พ. 54)
 
   
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องผลการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 9 (The 9th S&T conference 2011) อ่านเอกสารเพิ่มเติม ดูแฟ้มภาพกิจกรรม (7 ก.พ. 54)
   
  งานประชมุวิชาการ 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC 2011) ประกาศเลื่อนวันสุดท้ายการส่งบทคัดย่อไปเป็นวันที่ 25 ก.พ. 54 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (4 ก.พ. 54)
   
  กองทัพอากาศประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 276 อัตรา (ปริญญาตรีทางเคมี ตำแหน่งนายทหารวัตถุระเบิด 1 อัตรา) หมดเขตรับสมัคร 6 มีนาคม 2554 อ่านประกาศเพิ่มเติม ตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (4 ก.พ. 54)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการประกวดการนำเสนอผลงานดีเด่น สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงาน The 9th S&T conference 2011 ณ ห้อง 2312 ตึก 60 ปีแม่โจ้ วันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 54 เวลา 13.00-16.30 น.(3 ก.พ. 54)
 
   
  สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์ และ ปร.ด. เคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2554 ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ (ภายใน 30 มี.ค. 54) หรือสมัครด้วยตนเอง (ภายใน 5 เม.ย. 54) ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจสามารถศึกษาแนวทางการทำวิจัยได้โดยคลิ๊กที่นี่ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่นี่ (27 ม.ค. 54)
   
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบุคคลทั่วไปที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก เข้ารับฟังการแนะแนวโอกาสในการรับทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย โดย Professor Dr. Gramham McDowell จาก La Trobe University, Australia ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม 2 ตึกจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (20 ม.ค. 54)
 
   
  มูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 ทุนๆ ละ 50,000 บาท ต่อเนื่องจนจบชั้นปีที่ 4 หมดเขตยื่นใบสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (10 ม.ค. 54)
   
 

สาขาวิชาเคมี ขอเชิญคณาอาจารย์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานพบกับการแนะนำสาขา การจัดนิทรรศการโชว์ เกมส์ตกปลา งานวิจัย การอบรมการเขียนโครงสร้างทางเคมี การสมัครเข้าเรียนต่อ ฯลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 17.30 น.(8 ม.ค. 54)

 

   
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 55 ทุน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เนต ภายในวันที่ 6 มกราคม 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่(25 ธ.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอเชิญนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 2 และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครรับทุนการศึกษาจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดมหาชน หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 54 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่นี่ (23 ธ.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอเชิญนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 3 และ 4 ส่งผลงานประเภทโปสเตอร์และแบบปากเปล่าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการ ST&T ซึ่งมีกำหนดจัดในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่นี่(22 ธ.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ที่ได้รับอนุมัติปริญญาหลักสูตร ปร.ด. เคมี เมื่อต้นเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา (20 ธ.ค. 53)
   
  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา2554 ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าต่อระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 อ่านคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (ธ.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการด้านเคมีที่ใหญ่ทีสุดในเอเชีย ในงาน 14th Asian Chemical Congress 2011
(14 ACC 2011)
ในวันที่ 5-8 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  (ต.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงความร้อนกับตัวอย่างทางวัสดุและทางอาหาร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน ใบประกาศ รายละเอียด ใบสมัคร (22 ก.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี คงดี ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นกลาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2553" ดูประวัติ ผลงานการตีพิมพ์ได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (13ก.ค. 53)
   
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภูสิต ปุกมณี ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อปีสูงสุด   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2553" ดูประวัติ ผลงานการตีพิมพ์ได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (12ก.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการด้านเคมีวิเคราะห์ในงาน AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS ครั้งที่ 7 (AACD2010) ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. 53 - 3 ต.ค. 53 ณเมือง Lesvos ประเทศ Greece หมดเขตส่งบทคัดย่อประเภทโปสเตอร์ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2553 และหมดเขตส่งบทคัดย่อประเภทปากเปล่าภายในวันที่ 15 มิ.ย. 53 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิ๊กที่นี่
   
  ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2553 หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิ๊กที่นี่ (9 มิ.ย. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. ในงาน NAC2010 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมโลก" ในวันที่ 29-31 มี.ค. 2553 ณ อาคาร CC ศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธานี ซึ่งสามารถลงทะเบียนฟรี ทางออนไลน์ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดของโปรแกรมได้โดย คลิ๊กที่นี่ (21 มี.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเคมีไฟฟ้าในงาน REMSEA 2010 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 หมดเขตส่งบทคัดย่อ 31 กรกฏาคม 2553 นี้ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (21 มี.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเคมีในงาน PACIFIC CHEM 2010 ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนดจัดในวันที่ 15-20 ธันวาคม 2553 หมดเขตส่งบทคัดย่อ 5 เมษายน 2553 นี้ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (21 มี.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านไบโอเซนเซอร์ในงาน World congress on Biosensor 2010 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ มีกำหนดจัดในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2553 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (21 มี.ค. 53)
   
  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการวิเคราะห์ด้วยการไหลแบบต่อเนื่องในงาน ICFIA ครั้งที่ 16 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีกำหนดจัดในวันที่ 25-30 เมษายน 2553 นี้ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (21 มี.ค. 53)
   
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูสิต ปุกมณี ที่ได้รับรางวัลจำนวนบทความวิจัยสูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 อ่านต่อที่นี่ (11 พ.ย. 52)
   
  รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (รอบเพิ่มเติม) อ่านต่อที่นี่ (14 ต.ค. 52)
   
  รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอกและระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) อ่านต่อที่นี่ (13 ต.ค. 52)
   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. อรุณี คงดี อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2551 อ่านต่อที่นี่ (26 มิ.ย. 52)
   
  ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเคมี อ่านต่อที่นี่ (15 มิ.ย. 52)
   
  ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี 2552 อ่านต่อที่นี่ (15 มิ.ย. 52)
   
  ภาควิชาเคมีของเชิญร่วมงาน“ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 อ่านต่อที่นี่ (20 ก.ค. 52)
   
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวันที่ 23 มิถุนายน 2550 กับภาคเคมี ณ ธรรมสถานอุทยานแก้วกลางดอย บ้านเเม่แอบ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อที่นี่ (25 มิ.ย. 52)
 
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้