หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
November 9, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่
  Name :: Dr.Piyatida Klumphu
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: -
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. M.A. (Chemistry) - University of California, Santa Barbara U.S.A.
3. Ph.D. (Chemistry) - University of California, Santa Barbara U.S.A.

  สาขาที่สอน:: เคมีอินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: kpiyatida@gmail.com
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
   
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

1. Removal and Degradation of toxic contaminants in water and soil
2. Enabling Micellar Catalysis In Aqueous Media

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

-

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Gabriel, C. M., Lee, N., Bigorne, F., Klumphu, P., Parmentier, M., Gallou, F. & Lipshutz, B. H. (2016). Effects of Co-solvents on Reactions Run Under Micellar Catalysis Conditions. Organic Letter, 19(1), 194-197.
  2. Bhattacharjya, A., Klumphu, P. & Lipshutz, B. H. (2015). Kumada– Grignard-type biaryl couplings on water. Nature Communications, 6, 1-6.
  3. Bhattacharjya, A., Klumphu, P. & Lipshutz, B. H. (2015). Ligand-Free, Palladium-Palladium-Catalyzed Dihydrogen Generation from TMDS: Dehalogenation of Aryl Halides on Water. Organic Letter, 17(5), 1122–1125.
  4. Yang, F., Klumphu, P., Liang, Y-M. & Lipshutz, B. H. (2014). Copper- catalyzed trifluoromethylation of N-arylacrylamides “on water” at room temperature.Chemical Communication, 50, 936-938.
  5. Klumphu, P. & Lipshutz, B. H. (2014). “Nok”: A phytosterol-based amphiphile enabling transition-metal-catalyzed couplings in water at room temperature. Journal of Organic Chemistry, 79, 888−900.
   
  =Local journal=
  -
   
  International Proceedings
  -
   
  National Proceedings
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th