ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 4:02:04 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 4:00:30 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดทังสเตนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสี  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 3:58:05 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ บันทึกภาพและวัดขนาด จำนวน 1 ชุด  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 2:51:26 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติเชิงกล  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 2:50:48 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (1. เครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล ออสซิโลสโคป 2. ชุดทดลองวัดการดูดกลืนกัมมันตภาพรังสี 3. ชุดสารกัมมันตภาพรังสี)  
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2020 2:49:37 PM  เข้าชมแล้ว: 1 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม
วารสารแม่โจ้วิทยาศาสตร์และ
     วิศวกรรมศาสตร์