หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 23, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.นิรวรรณ  ธรรมขันธุ์
  Name :: Dr.Nirawan Thammakan
 

ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

วุฒิการศึกษา ::
1.วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) - มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Ph.D. (Chemistry) - University of Aberdeen

  สาขาที่สอน :: เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: nirawan@office365.mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
คม103 part Periodic table
คม331 Atomic structure
  Crystal structure
คม333 Symmetry and introduction to group theory
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
   
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

1 Nanomaterial

2. Homogeneous catalysis

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณ 2551
1.ทุนสนับสนุนวิจัยวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ 2551

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 

 1. Thammakan N, Somsook E. "Synthesis and thermal decomposition of cadmium dithiocarbamate complexes" Materials Letters 60 (9-10), 2006, p.1161-1165. Impact factor: 1.625

  =Local journal=
 

-

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th