หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 25, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.นันทฤทธิ์  โชคถาวร
  Name :: Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (ชีวเคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Ph.D. (Food Toxicology) - Ehime University, Japan
  สาขาที่สอน :: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873534
  E -Mail :: nantarit.c@gmail.com
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 

-

   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. พิษวิทยาของกาเฟอีนในอาหารและเครื่องดื่ม
2. ชีวเคมีของสารพิษจากเชื้อราและการทำลายพิษ
3. เคมีของน้ำมันตะไคร้หอม
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1. การศึกษาปริมาณสาร Tetrahtydrocannsbinois ในพื้นที่ความสูงระดับต่างๆ และแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชกัญชง
2. การพัฒนาเทคนิค วิธีการผลิตน้ำหอมคุณภาพสูงจากเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์ (ภายใต้ ชุดโครงการ การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม) (ต่อเนื่อง 3 ปี) ปีที่ 2
3. การพัฒนาเทคนิค วิธีการผลิตน้ำหอมคุณภาพสูงจาก เอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณ 2552
1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

งบประมาณ 2553
1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
  -
  =Local journal=
 

1. Patarawan, N. , Chokethaworn, N. Nitrite Levels in Fresh Fermented Pork Sausage, Grilled Fermented Pork Sausage, Minced Pork Sausage, Chinese-Style Sausage and Sour Pork-Rice Sausage in Markets of Chiang Mai. Thai J. Toxicology 2009; 24(2): 130-135 : Impact factor -

2. Likhitrungrat, C., Chokethaworn, N. and Suttajit, M. Butylated hydroxytoluene in edible vegetable oils from local markets of Chiang Mai and Mae Hong Son and its thermal stability in different cooking conditions. Thai J. Toxicology 2009; 24(2), 113-118. Impace factor: -

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th