หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวจิราภรณ์  กิติกุล
  Name :: Miss Jiraporn Kitikul
  ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.ม. (เคมีประยุกต์) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วท.บ. (เคมี) - สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
  สาขาที่รับผิดชอบ :: เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873531
  E -Mail :: kitikul_j@hotmail.com
   
  ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ ::
  -
   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Jiraporn Kitikul, Sakchai Satienperakul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee and Tanin Tangkuaram. A simple flow amperometric electrochemical biosensor based on chitosan scaffolds and gold nanowires modified on a glassy carbon electrode for detection of glutamate in food products. Electroanalysis. 29 (1) (2017), 264-271.
  2. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J., Phanichphant, S., The photocatalytic degradation of methomyl over TiO2 nanopowder prepared by the low temperature solvothermal route, Mater. Sci. Forum, 2015, 804, 209-212. Impact factor--
  3. Pookmanee, P., Ngamta, S., Kangwansupamonkon, W., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J., Phanichphant S., Photocatalytic degradation of 2–chlorophenol over TiO2 powder, Adv. Mater. Res., 2014, 931-932, 291-295. Impact factor --
  4. Pookmanee, P., Attaveerapat, I., Kitikul, J. and Phanichphant, S., Effect of pH on zinc oxide powder prepared by a chemical co-precipitation method. Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 691-694. Impact factor --
  5. Pookmanee, P., Makarunkamol, S., Satienperakul, S., Kitikul, J. and Phanichphant, S., Microwave-assisted synthesis and characterization of zinc oxide micropowder. Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 643-646. Impact factor --
   
  =National journal
 
  1. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kitikul, J., Phanichphant, S., Characterization of titanium dioxide nanoparticles synthesized via the solvothermal technique, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2013, 27(1), 6-9. Impact factor --
   
  =International proceedings
 
  1. Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Sakchai Satienperakul and Tanin Tangkuaram. Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. Proceeding in PACCON2013. 125 - 128. Year 2013.
   
  =National proceedings
 
  1. Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Sakchai Satienperakul and Tanin Tangkuaram. A glutamate biosensor based on the cross linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. Proceeding in The 38st Congress on Science and Technology of Thailand. STT38_C1_C0084F. Year 2012.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th