หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 23, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.เอกวิทย์  ตรีเนตร
  Name :: Dr.Ekawit Threenet
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (พิษวิทยา) - มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาที่สอน :: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: ekawit73@hotmail.com; ekawit@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/57
คม320 คม_320_Nucleic_acid_ปรับปรุง_เทอม_2_ปี_2557_for_web (10 มี.ค. 58)
   
คม325 คม_325_CHO metabolism_ปรับปรุง_57_for_web (10 มี.ค. 58)
   
   
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
 
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพของโปรตีน
- การศึกษาด้านเอ็นไซม์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
- Protein analysis and proteomic studies by SDS- and 2-D electrophoresis with MALDI-TOF MS and LC-MS
Metabolism of bioactive compounds
- Health science (toxicology and pharmacology studies) and agriculture science (enzyme technology in animals and plants)

   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ ::
  2552 1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2548 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทนนักวิจัยรุ่นใหม่
    2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2545 1. สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Ekawit Threenet and Nopparmars Wongwitdacha. 2000. Effects of stress on the plus maze behaviour of carbamazepine-treated rats. Int J Neuropsychop  3 (Suppl 1):S295.
  2. Nopparmars Wongwitdacha and Ekawit Threenet. 2000. Social isolation rearing alter the anxiolytic of valproic acid in the rat elevated plusmaze. Int J Neuropsychop  3 (Suppl 1):S295.
  =Local journal=
 
  1. Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Effect of freeze dried crodile blood and vitamin C on serum protein biomarkers in iron-defficient anemic rats using SDS-PAGE gel electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry. 37rd Congress on Science and Technology of Thailand 2011, October 10-12, Bangkok.
  2. Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Separation and Identification of serum marker protein in iron-deficient anemic rats that received Siamese crocodile blood consumption using SDS-PAGE gel electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry. 6th International Symposium of the protein Society of Thailand, Chulabhorn Research Institute, 2011. August 31-September 2, Bangkok.
  3. Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Protein pattern of Siamese Crocodile blood. 49th Kasetsart University Annual Conference, 2011. 1-4 Febuary, Bangkok.
  4. Noppamars Wongwitdecha and Ekawit Threenet, Social isolation alter the behavior effect of carbamazepin. 9 th World Federation of Societies of Biological Psychiatry Psychiatry (WFSBP) congress 2009, 28 June – 2 July, Paris, France. FC-25-002.
  5. Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira and Ekawit Threenet. Influence of iron supplementation from dried crocodile blood on reproductive performance in iron deficiency anemia female rats. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand 2007, October 18-20.
  6. Noppamars Wongwitdecha, Ekawit Threenet, Sompop Soo-ampon, and Haruthai Thaidee. 2000. Effects of light intensity on loco-motor activity in isolation and socially reared rats. Presented at the Federation of Asian-Oceanian Neuroscience Societies FAONS Symposium 2000 Hong Kong & the 20th Annual Meeting of the Hong Kong Society of Neurosciences, December 7-10, 2000, Hong Kong.
  7. Ekawit Threenet and Noppamars Wongwitdacha. Stress during the early stage of life reduced the effects of carbamazepine on the elevated plus maze. 25th Congress on Science and Technoloty of Thailand. 20-22 October 1999 at Amarien Lagoon Hotel, Pitsanuloke.

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th