หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
  Name :: Asst.Prof.Dr.Anakhaorn Srisaipet
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  สาขาที่สอน :: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: anakhaorn@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/2558
คม325 Lipid metabolism (12 ม.ค. 59)
  บทที่ 1 (12 ม.ค. 59)
  บทที่ 2 (12 ม.ค. 59)
  บทที่ 3 (12 ม.ค. 59)
   
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. การใช้ประโยชน์ไขมันและน้ำมัน
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดส้มเขียวหวาน

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2551
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2553
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2554
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal= จากฐานข้อมูล www.isiknowledge.com
 
  1. A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor -
  2. Anakhaorn Srisaipet, Supalak Daungnate, and Jariyaporn Nukua. The Adsorption Coefficient (K) for Determination of Total Lipid and Gamma Oryzanol Content in Rice Bran Varieties from the Northern of ThailandJournal of Medical and Bioengineering, 2013, 2(3), pp. 173-176. Impact factor -
  3. Srisaipet, A., Aryusuk, K., Lilitchan, S., Krisnangkura, K. "The relationship between vapour pressure, vaporization enthalpy, and enthalpy of transfer from solution to gas: An extension of the Martin equation" Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39(7), P. 1077-1084, Impact factor 1.939
  =Local journal=
 
  1. Anakhaorn Srisaipet, Khemtong Yoohom. The gamma-oryzanol content in rice bran extracted and determined by using the adsorption coefficient (K). Proceedings : Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013), January 23-25, 2013, pp. 133-136.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th