หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
November 9, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.อนุกูล บุญเลิศ
  Name :: Dr.Anukul Boonloed
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: -
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Ph.D. (Chemistry) - Oregon State University, U.S.A.

  สาขาที่สอน:: เคมีวิเคราะห์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: anukul_bul@mju.ac.th
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
   
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

1. Microfluidic technology: fabrication and applications
2. Development of miniaturized sensors for micro-scale analysis
3. Green chemistry: alternative approaches in chemical analysis

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

-

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Pengpumkiat, S., Wu, Y., Boonloed, A., Bandara, G.C. & Remcho, V.T. (2017). A microfluidic detection system for quantitation of copper incorporating a wavelength-ratiometric fluorescent quantum dot pair. Analytical Methods, 9, 1125–1132.
  2. Boonloed, A., Weber, G.L., Ramzy, K.M., Dias, V.R. & Remcho, V.T. (2016). Centrifugal partition chromatography: A preparative tool for isolation and purification of xylindein from Chlorociboria aeruginosa. Journal of Chromatography A, 1478, 19–25.
  3. Weber, G.L., Boonloed, A., Naas, K., Koesdjojo, M.T., Remcho, V.T. & Robinson, S. (2016). A method to stimulate production of extracellular pigments from wood-degrading fungi using a water carrier. Current Research in Environmental & Applied Mycology, 6, 218–230.
  4. Boonloed, A., Wu, Y., Sleszynski, N., Koesdjojo, M.T., Armstrong, C., Bracha, S. & Remcho, V.T. (2015). Clinical chemistry measurements with commercially available test slides on a smartphone platform: Colorimetric determination of glucose and urea. Clinica Chimica Acta, 448, 133–138.
  5. Koesdjojo, M.T., Pengpumkiat, S., Wu, Y., Boonloed, A., Huynh, D., Remcho, T.P. & Remcho, V.T. (2015). Cost effective paper-based colorimetric microfluidic devices and mobile phone camera readers for the classroom. Journal of Chemical Education, 92, 737–741.
  6. Koesdjojo, M.T., Wu, Y., Boonloed, A., Dunfield, E.M. & Remcho, V.T. (2014). Low-cost, high-speed identification of counterfeit antimalarial drugs on paper. Talanta, 130, 122–127.
   
  =Local journal=
  -
   
  International Proceedings
  -
   
  National Proceedings
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th