ชื่อกิจกรรม :
การจัดการความรู้ KM Sharing เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
25 มกราคม 2559
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
- กำหนดกรอบความร่วมมือ ระหว่างคณะพัฒนาการท่องเที่ยว(พันธมิตร Professional Chef Network/ เครือข่ายเกษตรกรฯ โดย ดร.ชมชวน บุญระหงษ์) คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการทำวิจัยระหว่างคณะ รวมถืงการสร้างองค์ความรู้ และต่อยอดงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร
กิจกรรมประจำปี :
2559
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

ถอดบทเรียน-ความร่วมมือด้านวิจัย
รูปกิจกรรม