การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์
วันและเวลา
กิจกรรม
ประจำปี
รายละเอียด
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบงานวิจัยที่สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้"
2562
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ KM สัญจร ครั้งที่ 2/2562
2562
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการจัดการความรู้ KM Morning Talk ครั้งที่ 2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านบริหารจัดการองค์กร ให้กับประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร หัวหน้างาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการคณะ
2561
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการจัดการความรู้ KM Morning Talk ครั้งที่ 1 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านบริหารจัดการสำนักงาน ให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการคณะ
2561
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ"การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom)"
2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยเพื่อไปสู่หน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
2561
22 มีนาคม 2560
สรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม KM QA ทั้ง 5 องค์ประกอบและสรุป Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน
2560
11 กันยายน 2560
การสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
2560
12 กรกฎาคม 2560
การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
2560
13 กันยายน 2560
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
2560
26 กรกฎาคม 2560
เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2560
1 กันยายน 2559
เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
2559
1 สิงหาคม 2559
เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2559
4 พฤษภาคม 2559
ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
2559
25 มกราคม 2559
การจัดการความรู้ KM Sharing เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
2559