การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์
วันและเวลา
กิจกรรม
ประจำปี
รายละเอียด
22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร จุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
สรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม KM QA ทั้ง 5 องค์ประกอบและสรุป Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน
2560
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
2560
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
2560
วันพุธ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
2560
วันพุธที่ 26กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์คณะวิทยาศาสตร์
เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2560
1 กันยายน 2559
เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
2559
1 สิงหาคม 2559
เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2559
4 พฤษภาคม 2559
ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
2559
25 มกราคม 2559
การจัดการความรู้ KM Sharing เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
2559