โครงานระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภท สาขากายภาพ
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
โรงเรียน
1  
แอลกอฮอล์แข็งจากไขมันน้ำทิ้งในครัวเรือน
1.นางสาวรุ่งนภา คำมงคล
2.นางสาวภัทราวัลย์ สุธรรม
3.นางสาวเพชรรัตน์ จันโตน
นายนิมิตร วงศ์มณี
นวมินทราชูทิศ พายัพ
2  
หลอดเร่งอัตราการงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยกระแสไฟฟ้า
1.นายนันทวุฒิ ศิริเวช
2.นางสาวเบญญา แซวหลี
3.นางสาวกานต์ฤทัย แก้วปุก
นายนิมิตร วงศ์มณี
นวมินทราชูทิศ พายัพ
3  
School Bus problem solving
1.นางสาวกัณฐ์ญารัตธ์ ฐิติวัฒนาการ
2.
3.
คูณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
ยุพราชวิทยาลัย
4  
Newton-Raphson method กับการระบุพิกัดตำแหน่งของวัตถุบนโลก
1.นายเพชรดรุณ เขื่อนแก้ว
2.
3.
คูณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
ยุพราชวิทยาลัย
5  
การวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
1.นายนันทชัย ปันด้วง
2.นายธีรเกียรติ ตันอุตม์
3.นายพณิช ใจเจริญ
คุณครูรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์
ยุพราชวิทยาลัย
6  
การศึกษาการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกันทั้งหมดภายใต้แบบรูปรูปสามเหลี่ยมโดยใช้หลักการเลือก
1.นางสาวพิมพลอย ยอดมงคล
2.นางสาวนัดดาพร โชวิรัตน์
3.นายธรณินทร์ ไชยะคำ
คูณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
ยุพราชวิทยาลัย
7  
โครงงานกำจัดสนิมด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
1.นายธันยวัฒน์ จันทร์มูล
2.นายพัขรพล ผุสดี
3.นายศตวรรษ จาอ้าย
นายรุ่่ง พันธ์ศรีวงค์
ยุพราชวิทยาลัย
8  
ศิลาวรรณาหินประดับเปรียบเทียบกับหินจากขุนตาล
1.นางสาวศุภสิริ ฤทธิรอน
2.
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา แพจุ้ย
ยุพราชวิทยาลัย
9  
การศึกษาการแยกอนุภาคในท่อตรงขนาดจิ๋ว
1.นายสรวิชญ์ สารอินทร์
2.
3.
คุณครูอดิศร ดำรงกิจ
ยุพราชวิทยาลัย
10  
ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผงไข่รูปร่างต่าง ๆ
1.นางสาวกรกนก โปทา
2.นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล
3.
คุณครูพิมล อนันตา
ยุพราชวิทยาลัย
11  
การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดที่มีต่อสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนในกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง
1.นายณัฐภัทร ไชยอำมาตย์
2.นายธนวิชญ์ คำสิงห์
3.
ครูพิมล อนันตา
ยุพราชวิทยาลัย
12  
การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์เพื่อยืดอายุพริกสด
1.นายนทีธร เมืองวงค์
2.นายเกียรติศักดิ์ มูลทรัพย์
3.
อาจารย์พิมล อนันตา
ยุพราชวิทยาลัย
13  
การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะและวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ของพลาสติกย่อยสลายได้ที่ได้จากการเตรียม Polylactic acid ผสมเส้นใยจากซังข้าวโพด
1.นายเครดิต ศรีคำ
2.
3.
นายสมศักดิ์ ปริชานิ
ยุพราชวิทยาลัย
14  
การสังเคราะห์ตัวสีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
1.นางสาวภาราดา แสนเมืองมา
2.นายวสุธา โพธิ์อินทร์
3.
คุณครูรุ่ง พันธ์ศรีวงค์
ยุพราชวิทยาลัย
15  
การใช้ใบฝรั่งกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
1.นางสาวภัทราภรณ์ ขันฑะ
2.นางสาวแพรธีรา ปวราธิดา
3.นางสาวบุศย์น้ำฟ้า สุวรรณเนตร
คุณครูรุ่ง พันธ์ศรีวงค์
ยุพราชวิทยาลัย
16  
ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ
1.นางสาวสุมิตตา ธงงาม
2.นางสาวโยษิตา มัณยากาศ
3.นางสาวพิมพ์นิภา มาตระกูล
นางสาวกิตติยา ประวัง
พระหฤทัย
17  
สีฝุ่นสกัดจากธรรมชาติ
1.นางสาวศิรินันท์ ไชยทิพย์
2.นางสาวกมลวรรณ เจิมจันทร์
3.
นางสาวกิตติยา ประวัง
พระหฤทัย
18  
โฟมจากวัสดุธรรมชาติ
1.นางสาววรัทยา คุณรา
2.นางสาววรางคนา มหาใจ
3.นางสาวนิจธรรม พรมสุวรรณ์
นางสาวกิตติยา ประวัง
พระหฤทัย
19  
อาหารสุนัขจากสมุนไพรธรรมชาติ
1.นางสาวอนุธิดา เตียสุวรรณ
2.นางสาวสุภาวดี สายชลศรีจินดา
3.นางสาวชาลินี หลวงใจ
ม.ณินท์ สุวรรณชัย
พระหฤทัย
20  
กาวจากเศษโฟม (Glue pieces of foam)
1.นางสาวกมลวรรณ เจริญกิจมโนมัย
2.นางสาวกาญจนาภา ธิลา
3.
นางสาวกิตติยา ประวัง
พระหฤทัย
21  
พลังงานในมือเรา
1.นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ
2.นางสาวนันท์นภัส ศรีวิไชย
3.นางสาวพรรษชล พรหมชัย
นางสาวกิตติยา ประวัง
พระหฤทัย
22  
Snow Whitening
1.นางสาววนัสนันท์ ทองบริสุทธิ์
2.นางสาวพิมพ์ชนก ธิมะโน
3.นางสาวธันยมัย บุญปัญญา
ม.วราวุฒ เชียงบุญ
พระหฤทัย
23  
โรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
1.นายธวัฒชัย แก้ไข
2.นางสาวจารุกัญญ์ ยศบุญเรือง
3.นางสาวภัคจิรา โนอินทร์
คุณครูปฐมพงษ์ ทะแสง
นาน้อย
24  
การศึกษาสมบัติของดินและการจัดการดินในแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1.นางสาวเชษฐ์สุดา มูลธากลม
2.นางสาวชวัลลักษณ์ ต๊ะวงศ์
3.นายสหรัฐ ศรีมาลา
นางสุพัฒตา โนทะนะ
นาน้อย
25  
ผำกับคุณภาพแหล่งน้ำ
1.นายพุฒิพงศ์ ผัดปา
2.นายสิทธิพล เรืองนาราบ
3.นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
นาน้อย
26  
ถ่านใบไม้
1.นายวีรพล มาต๊ะ
2.นางสาวศิริพร โกวฤทธิ์
3.นางสาวเอื้องฟ้า สอดสี
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นายทวี เขื่อนแก้ว
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
27  
ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารจากพืชธรรมชาติและปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
1.นายพงษ์สิทธิ์ นันต๊ะเสน
2.นางสาวนัท นันต๊ะเสน
3.นางสาวมณีรัตน์ โกวฤทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นายปรัชญา จันทร์แก้ว
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
28  
ขจัดรอยเปื้อนหมึกด้วยของใช้ในครัวเรือน
1.นายเชาวลินทร์ คีรีวรรณ
2.นายพีรพัฒน์ ชมสูง
3.นางสาวสิริรลักษณ์ สะหลี
ครูธีรเดช อ๊อดปัญญา
วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
29  
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการหมุนของหญ้าทุ่งชู้
1.นางสาวชฎาพร เถิงคำดี
2.นายผจงภักดิ์ แดงติ๊บ
3.นายณัฐพงษ์ สมพรมปัน
นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
บ่อสวกวิทยาคาร
30  
การป้องกันตัวของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์
1.นายดนัยศักดิ์ บูรณะ
2.นายสกลกานต์ นันทิวงค์
3.นางสาวสร้อยสุดา มะโนวร
นางสุมิตรา ใจกล้า
บ่อสวกวิทยาคาร
31  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีทาบ้านดินจากแป้งเปียก ปูนขาว และกาวลาเท็กซ์
1.นางสาวธัญรัตน์ ดวงไทย
2.นางสาวนราพร ทรนงค์
3.นางสาวพิชญ์ ตรีมงคล
ครูสิทธิสอน คำตุ้ย เเละ ครูนันท์กาญ แสงเรือน
วัฒโนทัยพายัพ
32  
การสกัดสีและการจับก้อนทางไฟฟ้าของพืชในท้องถิ่น
1.นายจตุรณ คำชมภู
2.นายพงศ์พิพัฒน์ ไทยเอื้อ
3.นางสาวกุลธิดา ชิปานันท์
อาจารย์จันทร์ดาว แสงแก้ว
วัฒโนทัยพายัพ
33  
H2O Reuse
1.นายณัฎฐนิช จุมปาทอง
2.นายนฤนาถ แก้วสุยะ
3.นางสาวสุธิดา คำเขียว
คุณครูรุจิเรศ เลขธรากร
จอมทอง
34  
ผลผลิตจากโปรตีนของพืช
1.นายอภิสิทธิ์ แสนใจบาล
2.นางสาววชิตรา นันต๊ะภูมิ
3.นางสาวสุทธิดา บุตรเขียว
คุณครูรุจิเรศ เลขธรากร
จอมทอง
35  
โครงงานลอยฟ้า
1.นางสาวณัฐสุดา พรมมา
2.นางสาวอรณิชา เลี้ยงจันทร์
3.นายเจษฎา ยานะโส
คุณครูรุจิเรศ เลขธรากร
จอมทอง
36  
มหัศจรรย์น้ำขี้เถ้า
1.นางสาวกาญจนา เงินคำคง
2.นางสาวนารากร นันต๊ะภูมิ
3.นางสาวพัสดาพร ปามี
คุณครูนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์
จอมทอง
37  
การศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกผลไม้ธรรมชาติต่อการดูดซับสารตะกั่ว
1.นายอภิวันท์ กันทะกลม
2.นายนฤเบศร์ สุภา
3.นายณัฐวุฒิ กล่ำพิมาย
อาจารย์ปรภูมิ อินจับ
แม่พริกวิทยา
38  
การผลิตแป้งจากเมล็ดขนุน
1.นางสาวนลินี จิตตาดู
2.นางสาวอันธิกา สาธร
3.นางสาวธัญญารัตน์ กองใจ
ม.ณินท์ สุวรรณชัย
พระหฤทัย
39  
กระดาษป้องกันปลวกจากใบสัก
1.นายธนวัฒน์ กันทะถ้ำ
2.นางสาวรจนา หมั่นขัน
3.นางสาวทิตยา ทะสุใจ
นายพินิจ ทังสุนันท์
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
40  
พลาสติกชีวภาพจากมะม่วงสุก
1.นายจตุพล พุตะรัง
2.นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
3.นางสาวสุภัค ทรรศนีย์กุลกิจ
อาจารย์ไพรัตน์ ชาสอนตา
ห้างฉัตรวิทยา
41  
ยางมะตอยจากธรรมชาติ
1.นางสาวเกศวรินทร์ กุณะ
2.นางสาวสุวลักษณ์ ทรายเมืองมา
3.นางสาววราภรณ์ ทรายมูลคำ
อาจารย์ไพรัตน์ ชาสอนตา
ห้างฉัตรวิทยา
42  
3 มะ 1 ใบ หาฟอร์มาลินปนเปื้อนใน Sea Food
1.นางสาวจุฑามาศ ปอนสืบ
2.นางสาวประภัสสร อินพิรุด
3.นางสาวสุธิดา ชื่นใจ
คุณครูภิรมพร แก้วแดง
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
43  
มหัศจรรย์สีแห่งธรรมชาติ
1.นางสาวกรรณิการ์ ยาศรี
2.นางสาวนารีรัตน์ ติ๊บศรีบุตร
3.นางสาวสุดารัตน์ กิตวงค์
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
ดอกคำใต้วิทยาคม
44  
จับตายวายร้ายไข้เลือดออก
1.นายณัฐวิทย์ เรือนสอน
2.นางสาวอรยา ปัญญา
3.นางสาวพีรยา เผ่าเต็ม
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
ดอกคำใต้วิทยาคม
45  
การศึกษาผลของเปลือกไข่และเปลือกหอยต่อความแข็งแรงของบล็อคปูน
1.นางสาวพรรณิษา กัลยา
2.นายเนติพงษ์ เผ่าฟู
3.นางสาวสุธาภรณ์ อาณุ
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
ดอกคำใต้วิทยาคม
46  
การดูดซับน้ำมันโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
1.นางสาวเพ็ญนภา เปียงคำ
2.นางสาวน้ำทิพย์ แก้วคำปัน
3.นางสาวณัฐณิชา หม่องคำ
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
แม่ตืนวิทยา
47  
การหาค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในโรงเรียน
1.นางสาวทิพวรรณ นากุ
2.นางสาวศศิภา สุภาวงค์
3.
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
แม่ตืนวิทยา
48  
ประสิทธิภาพของน้ำยาถูพื้นสมุนไพรในการไล่แมลงสาบ
1.นางสาววริญญา จันตาวงค์
2.นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว
3.นางสาวจุฑามาศ เดชยิ่งเจริญกุล
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
แม่ตืนวิทยา
49  
การศึกษาการทำไบโอดีเซล
1.นางสาวนนท์นภัส วัฒนพงศ์
2.นางสาวนภศจี ยังแหยม
3.นางสาวกาญจนา เมืองสุวรรณ
นางส่งศรี สังข์เอี่ยม
หอพระ
50  
การศึกษาการทำถ่านจากเปลือกกล้วยและฝักราชพกฤษ์
1.นางสาวเรณู โคคำมา
2.นางสาวแคทรียา ดาทอง
3.นางสาวฐาปนีย์ ศรีทอง
นางส่งศรี สังข์เอี่ยม
หอพระ
51  
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้มะรุม
1.นางสาวปภิญญา หินสูงเนิน
2.นางสาวเสาภลักษณ์ บุปผาเจริญสุข
3.นางสาวจุฑามาศ ทองลัก
นางส่งศรี สังข์เอี่ยม
หอพระ
52  
การทำก้อนอิฐบล็อกจากหญ้าแฝก
1.นายมาวิน ศรีสวาท
2.นางสาวชณิชกานต์ มงคล
3.นางสาวกาญจนา สมสู่
นางส่งศรี สังข์เอี่ยม
หอพระ
53  
ฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมเจลาตินเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
1.นางสาววริศรา จอมงาม
2.
3.
นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
พระหฤทัย
54  
ฟิล์มเพคตินจากเปลือกขาวทุเรียนรักษาบาดแผล
1.นางสาวมานามิ โมริชิตะ
2.
3.
นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
พระหฤทัย
55  
มหัศจรรย์พลังงานใหม่
1.นางสาวพัชราภรณ์ ฟองฝน
2.นางสาววินัสนันท์ แหนบเจอ
3.นางสาวสุภัสสร สธรรม
อาจารย์สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์
พร้าววิทยาคม
56  
มหัศจรรย์สมุนไพรรักษาแผล
1.นางสาวบังอร มาเยอะ
2.นางสาวภัทรีวรรณ ตันต๊ะวัน
3.นางสาวสุปรียา อินต๊ะวงค์
อาจารย์สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์
พร้าววิทยาคม
57  
กระดาษจากฟางข้าว
1.นางสาวจันทร์จิรา แสงทอง
2.นางสาวนิรินธนา สาก้อน
3.นางสาววาสิฏฐี จันบุญเป็ง
อาจารย์สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์
พร้าววิทยาคม
58  
กระถางชีวภาพย่อยสลายได้เร็ว
1.นายนฤดม แสงสีรุ้งเพชร
2.นายณัฐพงษ์ จายสัก
3.นายไพสิฐ อุปมา
อาจารย์อาทิตย์ อินทะรินทร์
พร้าววิทยาคม
59  
มหัศจรรย์กระดาษจากหญ้าแฝก
1.นางสาวภาณุมาส รังษี
2.นางสาวอัจฉริยา สลาประโคน
3.นางสาวพิมประภา จี๋คำ
อาจารย์อาทิตย์ อินทรินทร์
พร้าววิทยาคม
60  
ข้าวแต๋นสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
1.นายปฏิภาณ อินธิยา
2.นายจิรกฤต หมอยา
3.นายณัฐพล ทองเลิศ
อาจารย์นันทียรัตน์ โชติชื่น
พร้าววิทยาคม
61  
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดหูกวาง
1.นางสาวนิภาพร โพธา
2.นางสาวปภัสรา สุขดี
3.นางสาวอรนิชา นามวงค์
อาจารย์อาทิตย์ อินทรินทร์
พร้าววิทยาคม
62  
สร้างสรรค์ลายผลิตภัณฑ์สวยด้วยฟังก์ชันจากโปรแกรม GSP
1.นายวรุตม์ เตชะตา
2.นางสาวดารารัตน์ แก้วเรือน
3.นางสาวสุรีพร สุทธาวรรณ์
นางศิวพร วงค์กันยา
ดอยเต่าวิทยาคม
63  
อ้างเหตุผลยากไหม ตรรกศาสตร์หลบไป แผนภาพช่วยทำ
1.ด.ญ.ปาณิศา แสนใจ
2.ด.ญ.สิริมา ปู่ปี่
3.ด.ญ.อาทิตยา ปาปะจี
นางสาวสุนิสา หน่อนวล
ดอยเต่าวิทยาคม
64  
คอนกรีตบล็อกเปลือกข้าวโพดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.นางสาวปพิชญา สนิท
2.นางสาวเบญจมาศ ทองศรี
3.นางสาวศิริพร มาซิว
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ปงพัฒนาวิทยาคม
65  
โอเอซิสจาก
1.นายณัฐพล อินทรา
2.นางสาววิชุดา ปัญญา
3.นางสาวอัญชลีพร ตั้งอิสราวุฒิกุล
อาจารย์จันจิรา ทิยย์วงศ์
กาวิละวิทยาลัย
66  
สเปกตรัมกับการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว
1.นายอภิชัย พุทธวงศ์
2.นางสาวตวงทิพย์ เงินคำจันทร์
3.นางสาวอัมพวรรณ จรูญรัตน์
คุณครูธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
กาวิละวิทยาลัย
67  
โต๊ะจากไม้อัดวัชพืช
1.นางสาวอริสา ธมาภรณ์
2.นางสาวสวรรณยา งามเริง
3.นางสาวโศรยา ฝั้นอ้าย
คุณครูโฆษิต อินทธิวุฒิ
กาวิละวิทยาลัย
68  
ศึกษาประสิทธิภาพการไล่แมลงของใบหางนกยูงไทย
1.นายอัครชัย ดวงดี
2.นางสาวกัณฐมณี วงค์คม
3.นางสาวรุ่งทิวา มูลแก้ว
คุณครูธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
กาวิละวิทยาลัย
69  
ปุ๋ยธรรมชาติจากเปลือกไข่ (Eggshells Manure)
1.นางสาวปิญชาน์ จิตระวัง
2.นางสาวณัฐชยา ปรัชโญภาคย์
3.นางสาวอุมาพร ศรสำแดง
คุณครูสำราญ โปธานนท์
กาวิละวิทยาลัย
70  
สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ผักชีตามธรรมชาติ
1.นางสาวณัฐณิชา ดวงดี
2.นางสาวเบญจมาศ เทิดไพรพนาวัลย์
3.นางสาวชนัญชิดา วงษ์ภักดี
คุณครูธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
กาวิละวิทยาลัย
71  
Triple glue
1.นางสาวกนกภรณ์ จันทร์ผ่อง
2.นางสาวณัฐกานต์ หลังโหน
3.นางสาวดารารัตน์ ไชยวงหลัง
อาจารย์พรธนา พงษ์ดง
วชิราลัย
72  
Flower longevity ดอกไม้อายุยืน
1.นางสาวจุฑาทิพย์ แสงบุญ
2.นายภัทรนันท์ ยุทธไกรชัยศรี
3.นางสาววนิดา กันทะพนม
อาจารย์สาวิตรี มะโนรส
วชิราลัย
73  
การทดสอบประสิทธิภาพของสารซักฟอกด้วยไข่ขาว
1.นางสาวณัฐนรี อุประโมงค์
2.นางสาวสุภัทราวรรณ อินต๊ะ
3.นางสาวชุติกาญจน์ ยาธิ
อาจารย์สาวิตรี มะโนรส
วชิราลัย
74  
ยีสต์ยุงยุ่งแค่ไหน
1.นางสาวณิชารีย์ สำเนียง
2.นางสาวภัชธีญา สุวรรณทัต
3.นางสาวเต็มฤทัย ไชยตุ้ย
อาจารย์พนิดา ทวีเดช
ดาราวิทยาลัย
75  
มะรุมน้องใหม่ใสแจ๋ว
1.นางสาววิภาวี ศรีธรรม
2.นางสาวสุภารัตน์ ซาวสืบ
3.นางสาวพรรษมน บุญชัย
อาจารย์เสถียร บุญศรี
ดาราวิทยาลัย
76  
สบู่ขัดผิวสมุนไพรใยบวบ
1.นางสาวสกาวรัตน์ ไชยถา
2.นางสาวกรรณิการ์ สิงห์แก้ว
3.นางสาวจิตตพร ลิวไซ
อาจารย์กัลยา สุประการ
ราชประชานุเคราะห์ 15
77  
ศึกษาการผลิตอิฐแดงในท้องถิ่น (Mass production of local red brick)
1.นายกิตติคุณ เพ็ชรแจ้ง
2.นางสาวสมรัชนี ไชยเนตร
3.นางสาวสิรินทรา มูลปราการ
อาจารย์ปรภูมิ อินจับ
แม่พริกวิทยา
78  
เครื่องมือตรวจจับรถที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
1.นางสาวศรัณย์พร ศรีใจอินทร์
2.
3.
อาจารย์วัชระ การสมพจน์
พะเยาพิทยาคม
79  
ผงเปลือกไข่ทดสอบน้ำอุปโภค
1.นายยุทธการณ์ เครือสาร
2.นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว
3.นายศุภณัฐ ชัยฤทธิ์
อาจารย์ปริยากร แลบัว
พะเยาพิทยาคม
80  
หุ่นยนต์ช่วยตรวจจับปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำ
1.นางสาวปรียาภรณ์ ยอดยก
2.นางสาวจินดามณี สานงาม
3.นางสาวอนงค์นภา ชื่นจิตต์
อาจารย์อภิวัฒน์ พวงลำใย
พะเยาพิทยาคม
81  
ภายใต้เงื่อนไขใดที่ทำให้เส้นสปาเก็ตตี้ตกลงบนพื้นแข็งแล้วไม่หัก(Breaking Spaghetti)
1.นายเมธา ผดุงเจริญ
2.นางสาวคุณัญญา กันธิวงศ์
3.นางสาวจิรัชญา วรรณสอน
อาจารย์ณัฐพงศ์ วงศ์ไชย
พะเยาพิทยาคม
82  
ขวดสว่างจากแสงอาทิตย์
1.นายประพัฒพงศ์ วงศ์กัณฑะ
2.นายอัครพล ต้นนา
3.นายบุญฤทธิ์ ปานันตา
อาจารย์จามจุรี พรหมเผ่า
พะเยาพิทยาคม
83  
การเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าในน้ำผลไม้สดและน้ำผลไม้แปรรูป
1.นายนัทนที เพียรงาน
2.นางสาวรจนา ทารินทร์
3.นางสาววนิดา อินต๊ะแก้ว
อาจารย์นันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
84  
แอลกอฮอล์แข็งสูตรประหยัด
1.นางสาวจิรัฐฐิติกาล แสงศรีจันทร์
2.นางสาวชนัญญา แสงจันทร์
3.นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ใหญ่
อาจารย์ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
85  
เตาแก๊สพลังงานไฮโดรเจน(Hydrogen gas)
1.นายกัมปนาท ศรีจันทร์
2.นายวรวิช คงศรี
3.นายสรศักดิ์ ชูไว
อาจารย์วิวัฒน์ ดาปุก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
86  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกาวจากเปลือกผลไม้
1.นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ
2.นางสาววริศรา ชัยแก้ว
3.นางสาวนภัสสร ศรีอูด
อาจารย์จิรพร ใจยืน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
87  
การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำผักเชียงดาแผ่นอบกรอบ
1.นางสาวสุธินี เมืองสุวรรณ
2.นายสุวัฒน์ ธิหล้า
3.นายบุริศร์ ทองน้อย
อาจารย์ทวี สีวิจี๋
จักรคำคณาทร
88  
เพิ่มพลังการดูดซับคราบน้ำมันเครื่องด้วยกรดอินทรีย์
1.นายธงชัย อินต๊ะบุญมา
2.นายณัฐวุฒิ หนุนแก้ว
3.นายจักรพงศ์ สุยะ
อาจารย์อิทธิฤทธิ์ เทพธานี
แม่แตง
89  
การวิเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 15 ยูโนเมีย
1.นางสาวสุภณิดา แก้วเสมอตา
2.นางสาวภาวิณี อิ่นแก้วสืบ
3.นางสาววัฒนาพร เสิศวิรักษ์เจริญ
อาจารย์อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
จักรคำคณาทร
90  
Copy เหมือ นกันแป๊ะ
1.นางสาวเกวลี ชุมภู
2.นางสาวนุชนารถ โนรา
3.นายไกรวิชญ์ ปินธง
อาจารย์อิทธิฤทธิ์ เทพธานี
แม่แตง
91  
การศึกษาอัตราการเกิดแก๊สมีเทนจากการหมักแก๊สชีวภาพจากมูลไก่
1.นางสาวณิชารีย์ หทัยศิลป์
2.นายนิวัฒน์ ยิ้มแย้ม
3.นายจตุรพงศ์ ทานะสัก
อาจารย์ทวี สีวิจี๋
จักรคำคณาทร
92  
การทำหมึกดำจากสนิมเหล็ก
1.นางสาวสุชาวดี ศรีแก้ว
2.นาวสาวจณิสตา กัณทาพันธุ์
3.นางสาวธนภรณ์ ใหม่วัน
อาจารย์ทวี สีวิจี๋
จักรคำคณาทร
93  
รองเท้ามหัศจรรย์
1.นางสาวกชพร กลางชัย
2.นางสาววิลาสินี แสนนำพล
3.นางสาวนัสริน เทพิน
อาจารย์เพ็ญแข ดรุณ
แม่แตง
94  
การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้สีสกัดจากพืช
1.นางสาวจุฬารัตน์ แสงเงินชัย
2.นางสาวธรัญดา ปาละปิน
3.นางสาวพรภิมล ไชยมาลา
อาจารย์อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
จักรคำคณาทร
95  
ดำดี๊ดี มีประโยชน์
1.นางสาวเจนจิรา จันต๊ะวารี
2.นางสาวนารีรัตน์ สารพันธ์
3.นางสาวโยธกา แสนจี๋
อาจารย์กษมา พลอยแดง และ อาจารย์อิทธิฤิทธิ์ เทพธานี
แม่แตง
96  
น้ำยาล้างโลหะจากธรรมชาติ
1.นางสาวพิทธิยา มาชัยวงค์
2.นางสาวธีราพร แปงใส
3.นางสาวเบญจมาศ อินจันทร์
อาจารย์ธัญญาธร หน่อแก้วมูล
มัธยมวิทยา
97  
สารเคลือบผิวจากเปลือกหน่อไม้
1.นางสาวดวงหทัย สารินทร์
2.นางสาวพรสุดา บุตรคำลือ
3.นางสาวอณัญญา มาปะสพ
อาจารย์อรทัย อวดกล้า
มัธยมวิทยา
98  
ชะลอการเหี่ยวของดอกหน้าวัวด้วยน้ำยายืดอายุ
1.นายกรกฏ โกเมฆ
2.นางสาวสิรินันท์ ธรรมใจกุล
3.นางสาวโยธกา มาทา
อาจารย์ธัญญาธร หน่อแก้วมูล
มัธยมวิทยา
99  
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารจากเปลือกสับปะรด
1.นางสาวเปมิกา วงค์เจริญ
2.นางสาวณัฏฐณิชา ระยะนคร
3.นางสาวสุกัญญา บุญธรรม
อาจารย์พิกุลแก้ว แสงภักดี
มัธยมวิทยา
100  
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของดอกกล้วยไม้หลังผสมเกสร
1.สามเณรรุ่งโรจน์ ชาวสวน
2.สามเณรธนพรม ศรีโวย
3.สามเณรพงษ์ศักดิ์ จองตาล
อาจารย์กัลยา หอมอบ
บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
101  
มหัศจรรย์แทนนิน
1.นางสาววิภาดา ใจจอมกุล
2.นางสาววิมลทิพย์ เครือตัน
3.นางสาวอาริศา ลัดดวงค์
อาจารย์ธัญญาธร หน่อแก้วมูล
มัธยมวิทยา
102  
ถุงเพาะชำจากเศษใบอ้อย
1.นายสรวิทญ์ แซ่จู
2.นางสาวบุคูม เบเซ
3.
อาจารย์กีรติ ทะเย็น
สันติคีรีวิทยาคม
103  
The transforming milk's box
1.นางสาวกัญญารัตน์ พลยางนอก
2.นางสาวอารีย์รัตน์ กุมมาลี
3.นางสาวอรุณี ตานุ
อาจารย์นงเยาว์ จินาวงค์
สันติสุข
104  
อิฐบล็อกประสานผสมเปลือกและเมล็ดลำไย
1.นายอนุกูล จันทร์แจ่ม
2.นายศรัณยุทธ์ ไชยมงคล
3.นายโยชิโนบุ อุเอะคิ
อาจารย์จัตุพร ปูเรือน
สันกำแพง
105  
ที่บีบมืออัจฉริยะ
1.นางสาวพิมพ์ใจ เหล็กกล้า
2.นางสาวสิริกุล บุญเรืองศักดิ์
3.นางสาวไอรดา ติเรือน
อาจารย์ปวีณา แนววงศ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
106  
การผลิตแอลกอฮอล์จากตะขบ
1.นายอรรถชัย แสงโย
2.นายสุทธิพงศ์ พวงทอง
3.นางสาวกัลยา ส่างการโหย่
อาจารย์วรัญญู รีบเร่ง
เวียงแหงวิทยาคม
107  
การดูดซับ (Adsorption) จากถ่านไม้
1.นางสาวนิศาชล แก้วมา
2.นางสาวอุษรา ทุนแรง
3.นางสาวศันศนีย์ กันตี
อาจารย์พัชราภรณ์ ปิ่นชุม
เวียงแหงวิทยาคม
108  
การลดปริมาณแทนนินในลูกพลับ (Reduced Tannin in Persimmon)
1.นายสันติ หนั่นต่า
2.นางสาวกัญญา แซ่ก่อ
3.นางสาวคำออน ลุงคำ
อาจารย์พัชราภรณ์ ปิ่นชุม
เวียงแหงวิทยาคม
จำนวนโครงงาน  108   โครงงาน