โครงานระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภท สาขากายภาพ
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
โรงเรียน
1  
เซรามิกอุณหภูมิต่ำ
1.นางสาวเอื้อมพร แปงจิตต์
2.นางสาวเจนจิรา สีลาทร
3.นางสาวเก็จมณี ใจกล้า
นางสาวชุติมภา เสียงเย็น
อัสสัมชัญลำปาง
2  
การศึกษาพื้นผิววัตถุที่สะอาดได้ด้วยตนเองจากการเคลือบด้วยสารสกัดจากใบพืชธรรมชาติ
1.นายเตชินท์ ดวงสุภา
2.นางสาวณัฐณิชา ปาเมืองมูล
3.นางสาวนริศรา โพบึง
นายวิแทน ปวกพรมมา
เสริมงามวิทยาคม
3  
เครื่องสูบอากาศสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุถุงโดยอาศัยความต่างศักย์ของน้ำ
1.นางสาวธนาภา คหบดีกนกกุล
2.นายกิตติธัช ดอนชัย
3.นางสาวสุชาดา แสวงงาม
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
สามัคคีวิทยาคม
4  
การสกัดเพคตินจากเปลือกผลไม้ในท้องถิ่น
1.นางสาวปิยะมาศ วงศ์จักร
2.นางสาวอรอุมา บุญแต่ง
3.นางสาวกฤษฎารัตน์ ตับไหว
นางวนิดา กิติลือ
สันทรายวิทยาคม
5  
การศึกษาพัฒนาสมบัติของเส้นด้ายทอผ้ากะเหรี่ยงโดยการเคลือบด้วยผงทานาคา
1.นางสาวจุฑาทิพย์ อำนวยเดชอนันต์
2.นางสาววรนุช สิริประภาชื่น
3.นางสาวน้ำฝน เลาหาง
นางสร้อยฟ้า ขยันงาน
สังวาลย์วิทยา
6  
การขจัดคราบสติ๊กเกอร์ด้วยใบสะระแหน่
1.นางสาวขวัญฤทัย ตันสุข
2.นางสาววิสสุตา อินต๊ะเม้า
3.นางสาววันทนาทิพย์ ใจตุ้ย
นายมนตรี นันตา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
7  
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีระหว่างเพคตินที่สกัดได้จากว่านหางจระเข้และเพคตินที่ได้จากการค้าเกรด 150
1.นางสาวเพ็ญพิชญา ก้อนดุก
2.นางสาวขวัญกมล พีรโยธิน
3.นางสาวณัฎฐณิชา พุฒหมื่น
นายมนตรี นันตา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
8  
การเปรียบเทียบผลการสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิลและเปลือกกุ้ง
1.นางสาวเบญญา บุญตัน
2.นายณัฐพล เทียนทอง
3.นางสาวกัญญ์วรา โปธาตุุ
นางนวพร กันฟู
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
9  
การศึกษาสารสกัดจากดอกของต้นนมวัวที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านสรรพคุณทางยา
1.นางสาวฐิติยา ถาน้อย
2.นางสาววันทนีย์ ด้วงอิน
3.นางสาวอัญชลี อินต๊ะ
นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล
วัฒโนทัยพายัพ
10  
การศึกษาคำตอบของสมการกำลังสามจากหลักการโอริกามิโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad.
1.นางสาวอารียา ตุ่นคำ
2.นางสาวกัลญาณัฐ ขาวแดง
3.นางสาวอาริษา พาระสี
นางสาวนภาวัลย์ ประวัง
วัฒโนทัยพายัพ
11  
การศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ โดยใช้โปรแกรม Mathematica
1.นางสาวชลธิชา กุลพิมาย
2.นางสาวพัทธ์ธีรา อินยาวิเลิศ
3.นางสาวภูษณิศา อิ่มเอิบ
นางสาวพิมพิมล คำวงค์
วัฒโนทัยพายัพ
12  
การพัฒนาโปรแกรมคำนวณหาพิกัดดาว โดยการแปลงพิกัด
1.นางสาวนฤมล สระทองลี
2.นางสาววรัญญา ปาลี
3.นายนราวิชญ์ อยู่ธนวัฒน์
นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
วัฒโนทัยพายัพ
13  
สารสกัดหยาบจากสาละลังกาในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก ในสภาพห้องปฏิบัติการ
1.นางสาวอมรรัตน์ ผลคำแปง
2.นางสาวธัญวรัตน์ เจริญสุข
3.นางสาวชลธิชา สุต๋าคำ
นายสิทธิสอน คำตุ้ย
วัฒโนทัยพายัพ
14  
การไล่แมงมุมไม่ให้ชักใยด้วยเกลือ
1.นางสาวิมระภัทร์ เลาหมี่
2.นางสาวรชยา พานแก้วนรรัตน์
3.
นายสุรนนท์ ไชยเมืองชื่น
วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
15  
ความงามจากธรรมชาติ
1.นางสาวฐิตินันท์ ยะมัง
2.นางสาวมัทนา นภาคีรีรมย์
3.นางสาวสุพัตรา ไชยเชษฐ
นายเฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่
วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
16  
เทียนไขกลิ่นมะกรูด
1.นายสุธี วสันตศิริ
2.นายธนากร ลีลาศีลธรรม
3.นางสาวจิราพร คำขันแก้ว
นายเฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่
วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
17  
ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียน
1.นายชนบท ด้วงประสิทธิ์
2.นายประจักรชัย สายเทพ
3.
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์
ลำปางกัลยาณี
18  
อิทธิพลที่มีผลต่อคุณสมบัติในการส่งผ่านของเสียงในยิปซัมและเถ้าลอย
1.นางสาวกฤติยา มั่นเจริญ
2.นางสาวณิชากร วังก๋าใจ
3.นางสาวภาสินี วิญญาวงค์
นางนภารัตน์ สูตรเลข
ลำปางกัลยาณี
19  
การศึกษาประสิทธิภาพในการรับแรงอัดของวัสดุผสม EPS กับเถ้าลอยลิกไนต์
1.นางสาวณัฐนรี สุ่มยศ
2.นางสาวธัญญารักษ์ ขัตบุญเรือง
3.นางสาวสุชาดา ธีรานันท์
นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า
ลำปางกัลยาณี
20  
การคำนวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
1.นางสาวชวิศา ริหัด
2.นางสาวฐิติยา มะโนวัง
3.นางสาวณิชกานต์ แพนไธสง
คุณครูรุ่งนภา ถนอมรอด
ลำปางกัลยาณี
21  
การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของถ่านเชื้อเพลิงประยุกต์จากกากกาแฟ
1.นางสาวพัชรา ทาคำมา
2.นางสาวนงนุช วัฒนาอนุรักษ์
3.นางสาวคำอ่อง -
นางสุวรรณี กันทะปิง
ราชประชานุเคราะห์ 34
22  
การศึกษาการลงทุนในหุ้น SET50 เชิงเทคนิค
1.นายนิติพล มูลวิจิตร
2.นางสาวสิรภัทร วรรธกจตุรพร
3.นางสาวอิฎฐณี ศรีคำ
คุณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
ยุพราชวิทยาลัย
23  
การหาเส้นทางเดินรถแดงสายพิเศษที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ Dijkstra's algorithm.
1.นายสุรฉันท์ เหลี่ยววงค์ภูธร
2.นายติณณ์ อินปั๋นแก้ว
3.นางสาวพรพิมล อุทธา
คุณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
ยุพราชวิทยาลัย
24  
พฤติกรรมการออมของนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
1.นายศศวัต ทรัพย์เหม
2.นางสาววราภรณ์ กันธาหล้า
3.นางสาวชญานิษฐ์ จายนวล
คุณครูเกศแก้ว ชื่นใจ
ยุพราชวิทยาลัย
25  
การศึกษาภาพในกล่องมืดและการประยุกต์ใช้งาน
1.นางสาวจุฑามาศ ชำนาญ
2.นางสาวณัฐนรี ลักษณะกิจ
3.นางสาวอิสรีย์ โค้วอินทร์
นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
ยุพราชวิทยาลัย
26  
การศึกษาตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์แบรคิโอพอด ของมหายุคพาลีโอโซอิก จากพื้นที่ศึกษาบริเวณบ้านจำปางทองน้อย ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
1.นายนล ศรีวิชัยนันท์
2.
3.
นางกนกกาญจน์ วัฒนกูล
ยุพราชวิทยาลัย
27  
แบบจำลองการแพร่กระจายตัวของหมอกควันที่เกิดขึ้นเนื่องจากไฟป้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่
1.นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย
2.
3.
คุณครูเทวิน มูลวรรณ์
ยุพราชวิทยาลัย
28  
การพัฒนาคุณภาพเส้นใยเพียดด้วยยางไม้ในท้องถิ่น
1.นายจตุพล คำมี
2.
3.
นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
ยุพราชวิทยาลัย
29  
การพัฒนาระบบจัดการจัดเก็บเงินในห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
1.นางสาวสิริวิมล ดวงคำ
2.นายเมธาพงศ์ หล้าแก้ว
3.นางสาวปิยนาถ จันทะแจ้ง
นายปณวรรต เล้าคำ
ยุพราชวิทยาลัย
30  
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับร้านลาบต้นยาง
1.นายรวิชญ์ นนทะวงษ์
2.นายศิวกร สุ่นทอง
3.นายดลพักตร์ ศิริชมภู
นายปณวรรต เล้าคำ
ยุพราชวิทยาลัย
31  
การพัฒนาระบบตรวจสอบเวลาเรียน
1.นางสาววรรณพร ยะฉิ้น
2.นางสาววิชญา จันทร์ไชย
3.
คุณครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์
ยุพราชวิทยาลัย
32  
การพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นางสาวปรียารัตน์ อธิกคีรีพงศ์
2.นางสาววัทนีย์ เล็กปัญญาโรจน์
3.นายฐาปกรณ์ มีระคุณ
นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์
ยุพราชวิทยาลัย
33  
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแรงยกของยานลอยตัว และความเร็วในการไหลของอากาศในท่อท่ส่งผลต่อการยกตัวสูงขึ้นจากพื้นผ่านแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
1.นายนนทพัทธิ์ สินสันธิเทศ
2.
3.
นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
ยุพราชวิทยาลัย
34  
แผงปลูกข้าวลอยน้ำ
1.นายพุฒิพงศ์ ณีตระกุล
2.นายนัทนัน สายอุด
3.นางสาวศิรดา ทิพย์ดารารัตน์
นายเทวิน มูลวรรณ์
ยุพราชวิทยาลัย
35  
เครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาด
1.นายธนวินทร์ นะตา
2.นายบุญสิทธิ์ ทะนันใจ
3.นายรวิน รื่นเริง
นางจงจิตร สิทธิไพร
แม่ใจวิทยาคม
36  
ไอสมุนไพรคลายปวดเมื่อย
1.สามเณรทักษิณ ศรีสม
2.สามเณรภาคิณ มะโนเสาร์
3.สามเณรอนุสรณ์ ตาสุภา
นางสาวพรพิมล ทุนร่องช้าง
เมธีวุฒิกร
37  
ฟลาโวนอยด์จากเปลือกพืชตระกูลส้มและกรดน้ำส้มชะลอการเน่าเสียของผลไม้
1.นางสาวกัณฐิกา เบญจวรรณ์
2.นางสาวสุทธิดา นามสุข
3.นายณัฐพงษ์ ทักษิณ
นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร
พร้าววิทยาคม
38  
การศึกษาประสิทธิภาพถ่านใบลำใยแห้ง
1.นายพงศกร คำตา
2.นางสาววราภรณ์ โง่ยเตจา
3.นางสาวประกายดาว ถิ่นจอหอ
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ป่าซาง
39  
แผ่นลดไข้จากธรรมชาติ
1.นางสาวสุปิณญา วันแก้ว
2.นางสาวรุ้งลาวรรณ มาปินตา
3.นางสาวณัฐธยาน์ เตจะฝั้น
นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา
ป่าซาง
40  
กระถางเก็บน้ำจากขยะ
1.นางสาวปนิดา แก้วแดง
2.นางสาวณัฐิดา พันธุนิล
3.นางสาวจิราวรรณ ชมพูพล้อย
นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา
ป่าซาง
41  
แครอทขัดฟันขาว
1.นางสาวปภากร แสนเมืองมา
2.นางสาววรวรรณ วรวุฒิวิทยา
3.นางสาวณัฎฐ์ชุดา โล
อาจารย์จันทร์จิรา กาไชย
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
42  
พลังงานไฟฟ้าจากสารละลายใบส้มเม่า ส้มกอกและส้มป่อย
1.นางสาวพิมพ์อัปสร ตาธิยะ
2.นางสาวสรชา มาถา
3.นางสาวปวีณา เอี่ยมฤทธิ์
นางวรารักษ์ เขตสิทธิ
นาทรายวิทยาคม
43  
สารลดแรงตึงผิวจากพืชพื้นบ้าน
1.นายไชยา บุญทานุช
2.นายวรากร เตจาโท่น
3.นางสาวศิรินันท์ ต๊ะฝั้น
นายดลนชัย ยาวิชัย
นาทรายวิทยาคม
44  
การผลิตแท่งบำบัดน้ำเสียคาร์บอนไคโตซาน
1.นางสาวพิยดา ศุภาวิศิษฎ์
2.นางสาววิภาลักษณ์ สะหลี
3.นายธีรพงศ์ สะหลี
นายนิมิตร วงศ์มณี
นวมินทราชูทิศ พายัพ
45  
เตาหุงต้มพลังงานแอลกอฮอล์แข็งจากไขมันมะพร้าว
1.นางสาวชลธิชา อินปั้น
2.นางสาวกัญญาณัฐ เนระวงศ์
3.นางสาวเกวลิน พวงมาก
นายนิมิตร วงศ์มณี
นวมินทราชูทิศ พายัพ
46  
ฆ่าหญ้าด้วยสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.นายสมปราชญ์ คำตั๋น
2.นายศักดิ์อนันต์ อินทศรี
3.นายศุภนิมิต วรวงค์
นางกาญจนา อินถอด
ธรรมราชศึกษา
47  
กระดาษเปลือกข้าวโพดกันความร้อน
1.นายชูศักดิ์ เยียดยัด
2.นายณัฐพล รัตนโอภาสกุล
3.นางสาวนิชานาถ เถาจันทรต๊ะ
นายทวี เขื่อนแก้ว
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
48  
การพัฒนาคุณภาพลูกประคบไทยด้วยผงไหมจากรังไหมตกเกรด
1.นายจักรพรรดิ์ สุวรรณเหมย
2.นางสาวโสลดา อาแก้ว
3.นายพัทธพล สมเสมอใจ
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
49  
การแยกโปรตีนในน้ำทิ้งโรงงานชำแหละไก่ด้วยสารรวมตะกอนจากต้นแก้วมังกรเพื่อใช้ผลิตอาหารเลี้ยงปลาดุก
1.นางสาวพิชญาภา เอี้ยวถึ้ง
2.นางสาวแพรวพรรษา กาวิโล
3.นางสาวณัฐณิชา สมศักดิ์
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
50  
การศึกษาการทำวัสดุเพาะจากเปลือกกระเทียม
1.นางสาวณัฐธิดา หมุดคำ
2.นางสาวณัฐชยา หมุดคำ
3.นางสาวภัทรศยา ใจดี
นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
ดอกคำใต้วิทยาคม
51  
การศึกษาแผนภาพเฮิร์ตปรุงรัสเซล (H-R Diagram) ของกระจุกดาวเปิด M36 และ M50 โดยใช้ภาพจากกล้อง DSLR
1.นางสาวปาริษา ปาละหน่อ
2.นางสาวณัฏฐา แก้วประเสริฐ
3.นางสาวปิยะพร ทีรวม
นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
จักรคำคณาทร
52  
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของขมิ้นในผ้าฝ้าย โดยใช้สารช่วยติดสีีจากธรรมชาติ
1.นายธวัชวงศ์ ผัดศักดิ์
2.นายปฐวรรธณ์ บุญกองรัตน์
3.นางสาวเบญจมาศ ไชยมาลา
นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
จักรคำคณาทร
53  
การสร้างรูปวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม
1.นายวรุต บุญคงวรโชติ
2.นางสาวณัฐวดี แก้วกงพาล
3.นายสุขุม เสาร์หมื่น
นายประภาส กาวารี
กาวิละวิทยาลัย
54  
สมภาคออยเลอร์
1.นายนัทกฤษณ์ ไชยวัง
2.นางสาวกาญจนา ทรายทอง
3.นายศุภชัย ยวงนาค
นายประภาส กาวารี
กาวิละวิทยาลัย
55  
แรงดันควบคุมน้ำ
1.นางสาวศศิธร พุทธา
2.นายหน่อคำ ลุงหล้า
3.นายกรวิทย์ เลาลี
ครูวารุณี ธรรมขันธ์
กาวิละวิทยาลัย
56  
เส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
1.นางสาววาสนา ราอี
2.นางสาวศิริลักษณ์ บัวเขียน
3.นายรัฐนันท์ ใจปิน
นายประภาส กาวารี
กาวิละวิทยาลัย
57  
ทฤษฎีบทผีเสื้อของปาสคาล
1.นายวรัตน์ภูมิ บุญตันทา
2.นายธนายุต ทะนะวงค์
3.นางสาวนิตย์รดี สงวนทรัพย์
นายประภาส กาวารี
กาวิละวิทยาลัย
58  
Exercise power bank
1.นายธนภัทร คมวิศวศาสตร์
2.นางสาวณิช อาษาพนม
3.นางสาวกนกวรรณ นามแสง
นางวารุณี ธรรมขันธ์
กาวิละวิทยาลัย
59  
สปริงเกอร์อัตโนมัติ
1.นายบุญญพัฒน์ ฟูคูอิ
2.นายขจรศักดิ์ จันทนะ
3.นายเฉลิมชัย ไชยวงค์
นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา
กาวิละวิทยาลัย
60  
แอพพลิเคชั่นตรวจการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1.นายคชาชาญ อ่อนสัมพันธ์
2.นายเกียรติศักดิ์ ปันทะนัน
3.นายวีระกิตต์ สืบสวน
คุณครูกิตตินันท์ อทุมชาย
กาวิละวิทยาลัย
จำนวนโครงงาน  60   โครงงาน