โรงเรียน แม่ตืนวิทยา
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสโครงงาน
1  
ประสิทธิภาพของน้ำยาถูพื้นสมุนไพรในการไล่แมลงสาบ
1.นางสาววริญญา จันตาวงค์
2.นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว
3.นางสาวจุฑามาศ เดชยิ่งเจริญกุล
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
มปก.100
2  
การหาค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในโรงเรียน
1.นางสาวทิพวรรณ นากุ
2.นางสาวศศิภา สุภาวงค์
3.
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
มปก.101
3  
การดูดซับน้ำมันโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
1.นางสาวเพ็ญนภา เปียงคำ
2.นางสาวน้ำทิพย์ แก้วคำปัน
3.นางสาวณัฐณิชา หม่องคำ
ครูอุรุพงษ์ วิทยาพูน
มปก.102
จำนวนโครงงาน  3   โครงงาน