โรงเรียน แม่ตืนวิทยา
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับ
ประเภท
1  
การศึกษาสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนของบอร์ดอัดจากเมล็ดและเปลือกลำไย
1.เด็กชายรัชพล ลำภา
2.เด็กชายวินิจ แดงพยนต์
3.เด็กหญิงวีรยา ตันวิรัตน์
นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน
มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขากายภาพ
2  
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษจากธูปฤาษี
1.นางสาวพัชราภา คำใจคำ
2.นางสาวอิสราภรณ์ ยอดแก้ว
3.นางสาวรัชยา คำภีร์
นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาชีวภาพ
จำนวนโครงงาน  2   โครงงาน