โรงเรียน ดอกคำใต้วิทยาคม
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสโครงงาน
1  
การศึกษาผลของเปลือกไข่และเปลือกหอยต่อความแข็งแรงของบล็อคปูน
1.นางสาวพรรณิษา กัลยา
2.นายเนติพงษ์ เผ่าฟู
3.นางสาวสุธาภรณ์ อาณุ
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
มปก.055
2  
จับตายวายร้ายไข้เลือดออก
1.นายณัฐวิทย์ เรือนสอน
2.นางสาวอรยา ปัญญา
3.นางสาวพีรยา เผ่าเต็ม
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
มปก.056
3  
มหัศจรรย์สีแห่งธรรมชาติ
1.นางสาวกรรณิการ์ ยาศรี
2.นางสาวนารีรัตน์ ติ๊บศรีบุตร
3.นางสาวสุดารัตน์ กิตวงค์
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
มปก.057
4  
ศึกษาการทำน้ำหมัก EM เร่งการเจริญเติบโตของพืชเพื่อใช้ในการทดแทนสารเคมี
1.นายสุวชัช ปัญใจ
2.นางสาวสุภัทรา กลิ่นจันทร์
3.นางสาวสุมณฑา วาเพ็ชร์
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
มปช.056
5  
เห็ดข้าวโพด
1.นายจักรพล สมศรี
2.นายสุรชัย เผ่าเต็ม
3.นายสุรกกิตต์ กันวะนา
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองมูล
มปช.057
จำนวนโครงงาน  5   โครงงาน