โรงเรียน ดอกคำใต้วิทยาคม
ลำดับ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับ
ประเภท
1  
สบู่สมุนไพรซักถุงเท้า
1.เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทพนาลัย
2.เด็กหญิงธิดารัตน์ อำไพ
3.เด็กหญิงมณีรัตน์ อำไพ
นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขากายภาพ
2  
การศึกษาการทำวัสดุเพาะจากเปลือกกระเทียม
1.นางสาวณัฐธิดา หมุดคำ
2.นางสาวณัฐชยา หมุดคำ
3.นางสาวภัทรศยา ใจดี
นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขากายภาพ
จำนวนโครงงาน  2   โครงงาน