[งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555 " จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์"]
 [+] กลับหน้าแรก  [+]ทั้งหมด  [+] วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 [+] วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   [+] วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 [+] วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
การประกวด วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ประเภท
สถานศึกษา
1
  1. เด็กชายมอส มันคง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกตภาราม
2
  1. เด็กชายลีฮะ ลุงจาย
  2. เด็กชายหล้าฮ่อง
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
3
  1. เด็กหญิงปณิดา ลิ้มไพศาล
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4
  1. เด็กชายธีรทัศน์ ปานกัน
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
5
  1. เด็กหญิงสุทธิดา ลือชัย
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนใบบุญลำพูน
6
  1. เด็กหญิงชนาพร เรืองดิษฐ์
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
7
  1. เด็กหญิงปัญญ์ ยศบุตร
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
8
  1. เด็กหญิงมอนลิ่ง ย่าจิ่งต๊ะ
  2. เด็กหญิงคำลิ่ง ลุงทาน
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
9
  1. เด็กหญิงกัลยกร กิจเสาวภาคย์
  2. เด็กชายจักรกฤษ กระสังข์
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวิชัยวิทยา
10
  1. เด็กชายฐิตินันท์ ชาห์
  2. เด็กชายบุรพา เครือเงิน
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวิชัยวิทยา
11
  1. เด็กชายฑีฆวัฒน์ ทรงเมฆ
  2. เด็กหญิงสิริกร กิจเสาวภาคย์
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวิชัยวิทยา
12
  1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำราพิช
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวชิราลัย
13
  1. เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ว่าง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
14
  1. เด็กหญิงอภิชญา มาเอ้ย
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
15
  1. เด็กชายสฤษดิ์พงค์ รังสฤษฏ์อภิบาล
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
16
  1. เด็กหญิงประกาย ท้าวคีรี
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนรี
17
  1. เด็กชายพงศกร มลิวรรณ์
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนรี
18
  1. เด็กหญิงพิมพิศา สิทธิยะ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอัยยสิริ
19
  1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสุวรรณ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมงคลวิทยา
20
  1. เด็กชายคีร์ตะ ยะธะนะ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมงคลวิทยา
21
  1. เด็กชายบุญ หนันต่า
  2. เด็กชายภากร ลุงกันทะ
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบานสันต้นดู่
22
  1. เด็กหญิงกฤตชญา วงศ์รักษา
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
23
  1. เด็กหญิงอัญชลี เสาว่าง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
24
  1. เด็กหญิงปุสญาพร ชาติเวียง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา
25
  1. เด็กหญิงอลอล่า สอนสี เคนเนดี้ สมิทธิ์
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพิงครัตน์
26
  1. เด็กหญิงพิชยา เพชรคีรีรัฐ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานผาแตก
27
  1. เด็กหญิงพนิดา อุ่นอารมณ์
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
28
  1. เด็กชายสมบูรณ์ สุขมูล
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
29
  1. เด็กชายวุฒิภัทร ไชยตั๋น
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
30
  1. เด็กหญิงจันทร์จารา แซ่ลี้
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
31
  1. เด็กหญิงอารีรัตน์ สินจ้าง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
32
  1. เด็กชายณัฐพงค์ วงค์ก่ำ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนรังษีวิทยา
33
  1. เด็กหญิงวิริญจ์ กันธะมาลัย
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนรังษีวิทยา
34
  1. เด็กชายศุภวิทน์ กันทะสอน
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
35
  1. เด็กหญิงอารียา คนงาน
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
36
  1. เด็กหญิงพัฒนาพร ช่างสาร
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนจิตราวิทยา
37
  1. เด็กหญิงทัตสรวง เงินบำรุง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนจิตราวิทยา
38
  1. เด็กชายลภัสกร กระดาษทอง
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนจิตราวิทยา
39
  1. เด็กหญิงพิไลวรรณ สุขสำราญ
  2.
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนจิตราวิทยา
จำนวนทีมทั้งหมด 39   ทีม