ข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามข้อมูลทั่วไป โทร. 3802 คุณลภาวรรณ (น่าน)

“The Only Way to Do Great Work is To Love What You Do”


งานบริหารและธุรการ

shape shape

นายสุรพล จิโน

เบอร์ภายใน 3800

- รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานในงานบริหารและธุรการ

- รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

- รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงของคณะ

- รับผิดชอบควบคุมดูแลการขอใช้ยานพาหนะ

- รับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ การกรอกระบบ E-Project ย.002 (โครงการร่มใหญ่)

- รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับฝ่ายช่าง

- เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

- ตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์งบพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ควบคุมดูแลการใช้งานห้อง 3201 ใต้ถุนของอาคารจุฬาภรณ์ ลานเอนกประสงค์ อาคารเสาวรัจ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

shape shape

นายกำธร มาโน

เบอร์ภายใน 3801

- รับผิดชอบงานลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการภายใน และภายนอก (ระบบธรรมดา และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage))

- รับผิดชอบงานรับ – ส่ง หนังสือราชการ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- รับผิดชอบดูแลงานจดหมายงานไปรษณีย์

- รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเข้าเครื่องโทรสารคณะ หมายเลข 3827 เพื่อนำเข้าระบบการรับหนังสือราชการ

- รับผิดชอบการออกเลขที่หนังสือราชการของคณะ(ระบบธรรมดา) และของมหาวิทยาลัย (ระบบ Internet)

- รับผิดชอบงานตรวจสอบและลงบันทึกการลาของบุคลากรในแฟ้มทะเบียนการลา

- รับผิดชอบงานนำเสนอแฟ้มเอกสารราชการของงานบริหารและธุรการ ไปยังโต๊ะหัวหน้างาน

- รับผิดชอบงานนำเอกสารจากห้องผู้บริหารมาจัดทำสำเนาแจ้งเวียนและจัดส่งไปยังหน่วยงาน/บุคลากรของคณะฯ

- รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสารราชการทุกประเภท เรียงลำดับเลขที่ แยกแฟ้ม ให้เป็นระเบียบ เพื่อการสืบค้นได้สะดวก

- รับผิดชอบงานร่าง – พิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

shape shape

นางกาญจนา จุ่มแก้ว

เบอร์ภายใน 3801

- ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขออนุญาตไปราชการ

- ออกเลขที่หนังสือราชการ (ลำดับที่ 1)

- ร่างและพิมพ์หนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร

- ช่วยงานประเมินนักเรียนทุน/ทดลองงาน/จ้างพนักงานส่วนงาน

- ดูแลการให้บริการแบบฟอร์มงานบริหาร

- ตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์งบพัฒนาบุคลากร

- ควบคุมดูแลการใช้ห้อง 3201

- ควบคุมการใช้ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์

- ควบคุมการใช้ลานเอนกประสงค์อาคารเสาวรัจฯ

- จัดเก็บเอกสารราชการทุกประเภท

- ช่วยงานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ (ลำดับที่ 1)

- เป็นเลขานุการการประชุมสำนักงานคณบดี

- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่

shape shape

น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์

เบอร์ภายใน 3802

- รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งจ้างของพนักงานส่วนงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

- รับผิดชอบงานจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการของงานบริหารฯ

- รับผิดชอบงานจัดทำและจัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติบุคลากร

- รับผิดชอบงานการจัดทำรายงานการลาและการลงเวลาปฏิบัติงานประจำเดือนของบุคลากร

- รับผิดชอบงานรวบรวมใบลงเวลาราชการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ

- รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ (กรณีบรรจุใหม่)

- รับผิดชอบร่างและพิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิดชอบการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากรและรายงานผลการจ้างเหมา

- รับผิดชอบงานขออนุมัติและทำรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายปฏิบัติงานนอกเวลางานของเจ้าหน้าที่อยู่เวรของคณะวิทยาศาสตร์

- ช่วยดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ

- ทำหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

- จัดทำกำหนดนัดหมาย และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการนัดหมาย ให้แก่คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทำเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

- แจ้งตารางนัดหมายการประชุม ให้แก่รองคณบดี

- คัดแยกเอกสารราชการเข้าห้องผู้อำนวยการคณะฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารลงนาม

- ร่าง – พิมพ์ หนังสือราชการ ให้แก่คณบดี, รองคณบดีและผู้อำนวยการคณะฯ

- ประสานงานและจัดหาของที่ระลึก พวงหรีด หรือพวงมาลาฯลฯ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ พร้อมจัดทำเอกสารการขออนุมัติ

- ทำหนังสือการขออนุมัติการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ การเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ กรณีที่มีผู้เข้าพบหรือเยี่ยมเยือนคณะฯ

- ประสานงานดูความเรียบร้อยแม่บ้านทำความสะอาด ในส่วนห้องผู้บริหาร

- ช่วยงานลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการในระบบธรรมดาและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนายกำธร มาโน ไม่อยู่หรือไม่อาจหน้าที่ราชการได้) ลำดับที่ 2

- ช่วยงานเอกสาร และงานอื่น ๆ ของผูอำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

- ให้บริการและแนะนำนักศึกษา บุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการกับผู้บริหาร

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

shape shape

นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ

เบอร์ภายใน 3801

- ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของคณะวิทยาศาสตร์

- ทำการบันทึกภาพกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์

- จัดทำจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ และจัดส่งให้กับองค์กรทั้งภาพในและภายนอกคณะฯ ในแต่ละเดือน

- ไปจัดทำรายการวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายการ “แม่โจ้วิชาการ ในหัวข้อ วิทย์น่ารู้”

- การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยจัดทำวีดีทัศน์ด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร

- ดูแลเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และให้บริการกรณีมีผู้ขอใช้บริการ

- ดูแลตรวจสอบและจัดทำเอกสารสรุปรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ช่วยกรอกและพิมพ์แผนพัฒนาบุคลากรและรายงานแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

- ช่วยกรอกและเก็บข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล IDP ของคณะวิทยาศาสตร์ ในระบบ IDP Online

- ช่วยรวบรวมและกรอกข้อมูลสมรรถนะของคณะวิทยาศาสตร์

- ร่างและพิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ และที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้างาน

- ช่วยรวบรวม ป.วช / ป.สน ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการประกอบการประเมินและเป็นหลักฐาน

- ทำเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากร หรือนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อมอบในการปรชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

- จัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์แสดงความยินดีกับบุคลากร หรือนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

- ช่วยลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานบริหารและธุรการ

- ช่วยรับ-ส่งเอกสาร กรณีผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่

- ช่วยตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้รถตู้ รถจักรยายยนต์ และรถ Hino ของคณะฯ ก่อนเสนอหัวหน้า

- ตรวจสอบ – เบิกอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในงานบริหารและธุรการ (อุปกรณ์ส่วนกลาง)

- ช่วยในการลงข้อมูลการขอใช้ห้อง

- ช่วยงานลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการในระบบธรรมดาและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนายกำธร มาโน ไม่อยู่หรือไม่อาจหน้าที่ราชการได้) ลำดับที่ 3

shape shape

นายประดิษฐ์ มาลาศรี

เบอร์ภายใน 3814

- งานวิศวกรไฟฟ้า

shape shape

นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ

เบอร์ภายใน 3814

- งานช่างเทคนิค

shape shape

นายรชานนท์ พรหมมา

เบอร์ภายใน 3814

- งานช่างเทคนิค

shape shape

นายดิเรก คำเกลี้ยง

- พนักงานขับรถ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

shape shape

น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ

เบอร์ภายใน 3819

- การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

- ตารางสอบ

- เกรดนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน

- งานวิเทศสัมพันธ์

- การจัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะ

shape shape

น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- ตารางสอบ

- งานรับเข้า

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- เกรดนักศึกษารายบุคคล

- ประสานงานนักศึกษา

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

- งานสารบรรณ

- งานวิเทศสัมพันธ์

- การจัดการประชุม

- งานทะเบียนและสถิติ

shape shape

นางสุวิมล ศิริผล

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- สหกิจ (วท497)

- การเรียนรู้อิสระ (วท498)

- ฝึกงานต่างประเทศ (วท499)

shape shape

นางดรุณี สิงห์สุข

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- สหกิจ (วท497)

- การเรียนรู้อิสระ (วท498)

- ฝึกงานต่างประเทศ (วท499)

- ทุนการศึกษา

- งานสารบรรณ

shape shape

นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย

เบอร์ภายใน 3819

- รายวิชาศึกษาทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- งานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

shape shape

นายเจษฎาพร ด้วงชนะ

เบอร์ภายใน 3819

- เกรดนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน

- อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

- ชมรมนักศึกษาในสังกัด

- งานกิจการนักศึกษา

- การจัดการประชุม

shape shape

นายธนกฤต คำวงค์ปิน

เบอร์ภายใน 3819

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- จองห้องสอบ

- งานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

- ห้อง Co - Working Space

- งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ

shape shape

ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์

เบอร์ภายใน 3819

- งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ

งานบริการวิชาการและวิจัย

shape shape

นายพงศกร ศิริ

เบอร์ภายใน 3810

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ

- เอกสารข้อมูลและการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

- โครงการ / กิจกรรมด้านงานวิจัย

- ทุนโครงการวิจัย

- ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย / กพร.

shape shape

นางปราณี กันธิมา

เบอร์ภายใน 3811

- โครงการ / กิจกรรมด้านงานบริการวิชาการของหลักสูตร

- โครงการพิเศษ (อพสธ. / โครงกร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และอื่นๆ)

- โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

shape shape

น.ส.พิชณิชา นิปุณะ

เบอร์ภายใน 3811

- เอกสารข้อมูลและการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ

- โครงการ / กิจกรรมด้านงานบริการวิชาการ

- โครงการความร่วมมือ / แหล่งทุนภายนอก

- ทุนโครงการบริการวิชาการ

- ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านงานบริการวิชาการ / กพร.

shape shape

น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์

เบอร์ภายใน 3812,3810

- ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ

- ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกับงานวิจัย / บริการวิชาการ

- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

shape shape

นางสุรางค์ ปัญญาดี

เบอร์ภายใน 3804,3811

- การบริหารจัดการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Science-Shop)

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

shape shape

นางสาวศิรินภา พานทอง

เบอร์ภายใน 3810

- งานสารบรรณของงานบริการวิชาการและวิจัย

- โครงการ / กิจกรรมด้านงานวิจัยของหลักสูตร

shape shape

น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์

เบอร์ภายใน 3821,3804

- งานสารบรรณของคณะฯ ณ ห้อง Co-working space

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Science-Shop)

งานคลังและพัสดุ (ส่วนงานคลัง) เบอร์ภายใน 3815

shape shape

น.ส.สุภาพร แก้วถาวร

เบอร์ภายใน 3815

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการคณะวิทยาศาสตร์

- การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนในความรับผิดชอบของคณะฯ

shape shape

น.ส.แววตา ติ๊บมา

เบอร์ภายใน 3815

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการคณะวิทยาศาสตร์

- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และตรวจสอบรายรับ-จ่ายจริง

- การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี

- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินได้อื่นทุกประเภทที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

- การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนในความรับผิดชอบของคณะฯ

shape shape

น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น

เบอร์ภายใน 3815

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการคณะวิทยาศาสตร์

- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และตรวจสอบรายรับ-จ่ายจริง

- การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี

- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินได้อื่นทุกประเภทที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

shape shape

นางคนึงนิตย์ กอนแสง

เบอร์ภายใน 3815

- การขออนุมัติเบิกเงิน

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการคณะวิทยาศาสตร์

- งานสารบรรณงานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ (ส่วนงานพัสดุ) เบอร์ภายใน 3816

shape shape

น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม

เบอร์ภายใน 3816

- การจ้างเหมาปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง

- ตรวจสอบโครงการพิเศษซึ่งบุคลากรได้รับงบบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

- จัดทำทะเบียนคุมและเก็บรักษาหลักค้ำประกันสัญญาพร้อมทั้งตรวจสอบการคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์

- จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ คณะวิทยาศาสตร์

- จ้างเหมากำจัดปลวก และแมลง คณะวิทย์ฯ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล เกี่ยวกับเงินสดย่อยของคณะวิทยาศาสตร์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์

shape shape

น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน

เบอร์ภายใน 3816

- ตรวจสอบโครงการพิเศษซึ่งบุคลากรได้รับงบบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

- จัดทำสัญญายืมเงินทดรองราชการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรณีที่ต้องชำระด้วยเงินสด และบันทึกการจ่ายเงินยืมผ่านระบบ E - Loan

- จัดทำทะเบียนคุมและเก็บรักษาหลักค้ำประกันสัญญาพร้อมทั้งตรวจสอบการคืนหลักค้ำประกัน ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รวมถึงการจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง (Financial System)

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

shape shape

น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว

เบอร์ภายใน 3816

- จัดทำสัญญายืมเงินทดรองราชการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรณีที่ต้องชำระด้วยเงินสด และบันทึกการจ่ายเงินยืมผ่านระบบ E - Loan

- จัดทำทะเบียนคุมและเก็บรักษาหลักค้ำประกันสัญญาพร้อมทั้งตรวจสอบการคืนหลักค้ำประกัน ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รวมถึงการจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง (Financial System)

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

- ดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

- รับผิดชอบการยืม – คืนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์

- รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมวัสดุของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (เบอร์ภายใน 3817)

shape shape

น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ

เบอร์ภายใน 3817

- แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์

- คำขอเงินรายได้/แผ่นดิน

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.)

shape shape

นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์

เบอร์ภายใน 3817

- ประกันคุณภาพ

- งานด้านการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

shape shape

น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง

เบอร์ภายใน 3817

- งานเอกสาร

- การจัดทำโครงการในแผนทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-Projecet

shape shape

นายมาลัย เบญจวรรณ์

เบอร์ภายใน 3817

- คำขอครุภัณฑ์

- แผนปฏิบัติการประจำปี

shape shape

นายสัพพะโชติ์ ใจบาน

เบอร์ภายใน 3817

- คำขอครุภัณฑ์

- แผนปฏิบัติการประจำปี

- คำขอเงินรายได้/แผ่นดิน

- อัตรากำลัง

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.)