ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ  11/13/2020 11:07:44 AM
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)  11/6/2020 2:53:21 PM
ตารางสอบปลายภาค (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์  11/5/2020 9:48:15 AM
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)  11/3/2020 8:47:57 AM
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ  11/2/2020 4:16:15 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ 1 ชุด  11/2/2020 4:02:14 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฏภาคที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  10/29/2020 3:49:52 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (ชุดศึกษากระบวนการสกัดในระบบของแข็ง-ของเหลว,ชุดเตาเผาความร้อนสูง)  10/29/2020 3:48:43 PM
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด   10/28/2020 10:55:23 AM
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ 1 ชุด  10/26/2020 3:40:46 PM