ข่าวประกวดราคา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4/2/2020 4:02:04 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4/2/2020 4:00:30 PM
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดทังสเตนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสี  4/2/2020 3:58:05 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ บันทึกภาพและวัดขนาด จำนวน 1 ชุด  4/2/2020 2:51:26 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติเชิงกล  4/2/2020 2:50:48 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (1. เครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล ออสซิโลสโคป 2. ชุดทดลองวัดการดูดกลืนกัมมันตภาพรังสี 3. ชุดสารกัมมันตภาพรังสี)  4/2/2020 2:49:37 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1. ตู้ปลอดเชื้อชนิด คลาส ll 2. ชุดฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ)  4/2/2020 2:48:55 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1. ชุดเครื่องมือวัดและควบคุมการไหลของแก๊สความแม่นยำสูง 2. ตู้ดูดควัน (FUME HOOD)  4/2/2020 2:47:58 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพฯ ครั้งที่ 2  4/2/2020 2:46:48 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล ออสซิโลสโคป จำนวน 5 เครื่อง  4/2/2020 2:46:14 PM