ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3  7/3/2020 10:16:45 AM
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2  4/13/2020 5:29:30 PM
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปฯ มจ.(วท.) 26/2563  4/13/2020 5:27:32 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพฯ  4/13/2020 5:25:45 PM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์)  4/10/2020 12:20:03 PM
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4/2/2020 4:02:04 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4/2/2020 4:00:30 PM
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดทังสเตนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสี  4/2/2020 3:58:05 PM
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ บันทึกภาพและวัดขนาด จำนวน 1 ชุด  4/2/2020 2:51:26 PM
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติเชิงกล  4/2/2020 2:50:48 PM