เอกสารประกอบการเสวนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร).... 2/22/2013 3:13:24 PM
ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน (ตามตัวบ่งชี้ สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2554.... 2/22/2013 3:13:50 PM
บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา.... 2/22/2013 3:14:35 PM
แผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556.... 2/22/2013 3:15:50 PM
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 .... 1/31/2014 4:21:30 PM
แผนการดำเนินงานความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 .... 1/31/2014 4:22:15 PM
บันทึกลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557.... 1/31/2014 4:22:46 PM
ร่างตัวบ่งชี้อุดม รอบ4.... 1/31/2014 4:23:26 PM
รายงานผลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 .... 1/31/2014 4:23:58 PM
สรุปผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายความร่วมมือ ประจำปี 2556 .... 1/31/2014 4:24:28 PM
ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพศึกษา หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556.... 2/4/2014 9:35:28 AM
ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา.... 2/4/2014 9:36:18 AM