ชื่อกิจกรรม :
สรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม KM QA ทั้ง 5 องค์ประกอบและสรุป Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
22 มีนาคม 2560
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อสรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม KM QA ทั้ง 5 องค์ประกอบและสรุป Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ด้านในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานต่อไป
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง สรุปผลการบริหารจัดการกิจกรรม KM QA ทั้ง 5 องค์ประกอบและสรุป Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน ในด้านการบริการวิชาการและวิจัย มาปรับใช้ในการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะปี 2559
กิจกรรมประจำปี :
2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
องค์ความรู้แนวปฏิบัติในเรื่อง : แนวทางการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ