ชื่อกิจกรรม :
การสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
11 กันยายน 2560
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หาแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คงจรูญ มาแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการและมีบุคลากรจากงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แก่ นางสาววิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาววรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
คณาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ มาปรับใช้ในการสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อของบประมาณใน ปี 2562 ได้แก่ 1.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่ผสมสารสกัดธรรมชาติ โดย อาจารย์ ดร.นิวรรณ ธรรมขันธุ์ 2. โครงการ “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางเคมีแบบบูรณาการ เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคิน 3. โครงการ หมู่บ้านขนมจีน โดย อาจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์ 4.โครงการ การบริการวิเคราะห์ทดสอบ การเพิ่มมาตรฐานและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเซรามิกของผู้ประกอบการSMEs ในเขตภาคเหนือ โดย รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 5. การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า และลดการเผาเศษวัสดุ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่สามมิติร่วมกับกระบวนการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายและเทคโนโลยีเซนเซอร์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล 6. โครงการขยายผลการใช้ข้อมูล สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและ บริการการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ อลงกต กองมณี 7.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดย อาจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
กิจกรรมประจำปี :
2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
องค์ความรู้แนวปฏิบัติในเรื่อง : วิธีการสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ