ชื่อกิจกรรม :
การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
12 กรกฎาคม 2560
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์" ในวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ในการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี และนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในกิจกรรมในครั้งได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล พร้อมกับ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
คณาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ มาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัย การต่อยอด และขยายผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ของการบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กิจกรรมประจำปี :
2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์