ชื่อกิจกรรม :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
13 กันยายน 2560
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ให้แก่บุคลาการสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจ ในวันพุธ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เทคนิคการสร้างความสนใจจากผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นประโยชน์และแนวทางแก่อาจารย์ท่านอื่นต่อไป
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง Case Study
กิจกรรมประจำปี :
2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
เอกสารประกอบ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
เอกสารประกอบ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 2