ชื่อกิจกรรม :
เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
26 กรกฎาคม 2560
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อวัดความสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง อาจารย์สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มาเป็นแนวทางใน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (สิงหาคม 2560)
กิจกรรมประจำปี :
2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

สรุปองค์ความรู้
ประมวลภาพกิจกรรม