ชื่อกิจกรรม :
เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
1 กันยายน 2559
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
กิจกรรมประจำปี :
2559
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
รูปกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี