ชื่อกิจกรรม :
เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
1 สิงหาคม 2559
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ในด้านการเรียนการสอน เรื่อง "การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" และ "เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาเป็นวิทยากรและผู้นำเสวนา
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
กิจกรรมประจำปี :
2559
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานTQF
รูปกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี