ชื่อกิจกรรม :
ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วันและเวลาที่จัดกิจกรรม :
4 พฤษภาคม 2559
ลักษณะกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน :
การบรรบยายในหัวข้อเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรม และ วิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการประเมิน :
การนำไปใช้ประโยชน์ :
การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนร่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
กิจกรรมประจำปี :
2559
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดงานวิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรม
ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนทรัพย์สินทางปัญญา