S (Sageness) = ปราชญ์แห่งความรู้    ,   C (Collaboration) = เชิดชูร่วมแรงแข็งขัน    ,   I (Inspiration) = อันกำเนิดแรงบันดาลใจ   ,   E (Exquisite) = ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ    ,   N (Nonesuch) = เจิดจรัสสง่างาม    ,   C (Civilization) = ตามครรลองอารยธรรม    ,   E (Enlargement) = นำก่อสิ่งล้ำทันสมัย      
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 597 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 15/7/2557 17:15:42
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 114 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 15/7/2557 17:14:31
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการตาแหน่งเลขที่ 769 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 15/7/2557 16:07:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ 114 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ... 15/7/2557 16:06:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ 597 สาขาวิชาฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ 15/7/2557 16:05:55
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "คนไทยดวงใจสีเขียว GREEN HEART 24/10/2556 11:52:53
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1027 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่3) 29/8/2556 9:36:35
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมี
 สถิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 วัสดุศาสตร์
 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ