S (Sageness) = ปราชญ์แห่งความรู้    ,   C (Collaboration) = เชิดชูร่วมแรงแข็งขัน    ,   I (Inspiration) = อันกำเนิดแรงบันดาลใจ   ,   E (Exquisite) = ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ    ,   N (Nonesuch) = เจิดจรัสสง่างาม    ,   C (Civilization) = ตามครรลองอารยธรรม    ,   E (Enlargement) = นำก่อสิ่งล้ำทันสมัย      
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4/11/2557 11:53:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 24/10/2557 10:39:00
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 16/10/2557 10:55:14
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมี
 สถิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 วัสดุศาสตร์
 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ