ตารางสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
วันที่ลงประกาศ: 26/4/2559 14:56:04  เข้าชมแล้ว: 6 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 614 วุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านสถิติหรือสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...  
วันที่ลงประกาศ: 9/3/2559 10:42:43  เข้าชมแล้ว: 72 ครั้ง
ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559  
วันที่ลงประกาศ: 25/2/2559 19:58:47  เข้าชมแล้ว: 46 ครั้ง
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และรอบการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
วันที่ลงประกาศ: 25/2/2559 19:58:36  เข้าชมแล้ว: 34 ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินงานตาม TQF (มคอ 3_มคอ 7)ปีการศึกษา 2559  
วันที่ลงประกาศ: 25/2/2559 19:58:22  เข้าชมแล้ว: 17 ครั้ง
 
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....และนวัตกรรม