S (Sageness) = ปราชญ์แห่งความรู้    ,   C (Collaboration) = เชิดชูร่วมแรงแข็งขัน    ,   I (Inspiration) = อันกำเนิดแรงบันดาลใจ   ,   E (Exquisite) = ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ    ,   N (Nonesuch) = เจิดจรัสสง่างาม    ,   C (Civilization) = ตามครรลองอารยธรรม    ,   E (Enlargement) = นำก่อสิ่งล้ำทันสมัย      
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา 4/8/2557 9:34:32
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการววิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุข้าวระดับโมเลกุล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 31/7/2557 16:20:21
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมี
 สถิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 วัสดุศาสตร์
 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ