หน่วยงานจากประเทศลาว เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ..วันที่ลงข่าว 12/3/2557 10:32:46
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ..วันที่ลงข่าว 12/3/2557 10:29:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต้งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์.. 9/4/2557 17:51:32
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดทำความเย็นพร้อมระบบลดความชื้นสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองถึง 21 มกราคม 2557 ... 14/1/2557 11:54:49
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 597 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) 30/10/2556 15:04:14
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "คนไทยดวงใจสีเขียว GREEN HEART 24/10/2556 11:52:53
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1027 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่3) 29/8/2556 9:36:35
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมี
 สถิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 วัสดุศาสตร์
 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 
ตารางการทำงานคณบดี
ศิษย์เก่า
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ