S (Sageness) = ปราชญ์แห่งความรู้    ,   C (Collaboration) = เชิดชูร่วมแรงแข็งขัน    ,   I (Inspiration) = อันกำเนิดแรงบันดาลใจ   ,   E (Exquisite) = ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ    ,   N (Nonesuch) = เจิดจรัสสง่างาม    ,   C (Civilization) = ตามครรลองอารยธรรม    ,   E (Enlargement) = นำก่อสิ่งล้ำทันสมัย      
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุด หมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 106 ชิ้น....รายละเอียด 29/5/2557 9:09:29
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 597 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่2) 21/5/2557 10:33:31
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1027 คณะวิทยาศาสตร์ 21/5/2557 10:31:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต้งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์.. 9/4/2557 17:51:32
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 597 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) 30/10/2556 15:04:14
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "คนไทยดวงใจสีเขียว GREEN HEART 24/10/2556 11:52:53
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1027 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่3) 29/8/2556 9:36:35
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมี
 สถิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 วัสดุศาสตร์
 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เคมีประยุกต์
 พันธุศาสตร์
 
ตารางการทำงานคณบดี
เนื้อหารายวิชา วท.101,102
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตรวจเช็คการลงเวลาทำงานบุคลากร
รายงานการประชุมคณะฯ