คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ