การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal (สุรพล จิโน)...
วันที่ลงประกาศ: 12/4/2020 2:46:16 PM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 10:14:13 PM  เข้าชมแล้ว: 18  ครั้ง
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 10:13:22 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
การบริการที่เป็นเลิศ (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 10:12:39 PM  เข้าชมแล้ว: 45  ครั้ง
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS Guideline Overview at Institute Level (เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 4:31:36 PM  เข้าชมแล้ว: 6  ครั้ง
การอบรมในหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X (ภาวิณี ชัยวุฒิ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 4:31:34 PM  เข้าชมแล้ว: 9  ครั้ง
รู้จักกับ Microsoft Teams เรียนรู้เพื่ออยู่แบบ Social Distancing (อาษิรญา อินทนนท์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 4:04:59 PM  เข้าชมแล้ว: 16  ครั้ง
เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวในองค์กรยุค Disruption (สุรางค์ ปัญญาดี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 3:44:23 PM  เข้าชมแล้ว: 17  ครั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (พิชณิชา นิปุณะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 3:43:35 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ผู้รับบริการในยุคดิจิทัล (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 2:35:33 PM  เข้าชมแล้ว: 10  ครั้ง
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 2:00:56 PM  เข้าชมแล้ว: 3  ครั้ง
ทำความรู้จัก Dashboard คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมควรทำ ? (จิรัชยา สมบูรณ์ชัย)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 1:22:33 PM  เข้าชมแล้ว: 145  ครั้ง
CUPT QMS กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เจษฏาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2020 1:22:11 PM  เข้าชมแล้ว: 7  ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง 60 และการวิเคราะห์ TOR เกี่ยวกับงานก่อสร้าง (มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 9/29/2020 3:54:59 PM  เข้าชมแล้ว: 12  ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลางมีประโยชน์อย่างไรกับการพัฒนาระบบงาน Data Center (มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/28/2020 4:51:36 PM  เข้าชมแล้ว: 37  ครั้ง
เซ็นเซอร์เส้นลวดนาโน NANOWIRE-BASED SENSORS (รศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 9/28/2020 10:52:19 AM  เข้าชมแล้ว: 89  ครั้ง
การใช้งานเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า : ออสซิลโลสโคป (อ.ดร.พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 9/21/2020 9:46:34 AM  เข้าชมแล้ว: 18  ครั้ง
การประยุกต์ใช้ท่อนาโนคาร์บอนไนเซลล์แสงอาทิตย์ (ผศ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/15/2020 2:51:32 PM  เข้าชมแล้ว: 12  ครั้ง
การจัดการขยะ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” (นายสกล บุญธรรม)...
วันที่ลงประกาศ: 8/24/2020 11:26:18 AM  เข้าชมแล้ว: 82  ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ CUPT QMS (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 4/16/2020 5:29:05 PM  เข้าชมแล้ว: 10  ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ( สมใจ ประทุมเทพ)...
วันที่ลงประกาศ: 12/11/2019 1:53:13 PM  เข้าชมแล้ว: 39  ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ( ประดิษฐ์ เวียงคำ)...
วันที่ลงประกาศ: 12/11/2019 1:52:00 PM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
CUPT-QMS Guideline Overview at Institute Level (เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 7:50:23 PM  เข้าชมแล้ว: 9  ครั้ง
เทคนิคการทำวิจัยสถาบัน และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (จิรัชยา สมบูรณ์ชัย)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 5:12:15 PM  เข้าชมแล้ว: 90  ครั้ง
ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 5:11:05 PM  เข้าชมแล้ว: 48  ครั้ง
การวางแผนกลยุทธ์ (ภาวิณี ชัยวุฒิ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 5:09:02 PM  เข้าชมแล้ว: 18  ครั้ง
เนื้อหาสรุปของการเข้าร่วมการสัมมนา ระดับนานาชาติ “International Conference on Radiation and Emission in Materials ICREM-2018” (อ.ดร.สุรีย์พร สภาภิรมย์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 2:06:05 PM  เข้าชมแล้ว: 9  ครั้ง
มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า(ฉบับใหม่) (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 10:13:20 AM  เข้าชมแล้ว: 16  ครั้ง
การออกแบบติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/30/2019 10:12:40 AM  เข้าชมแล้ว: 11  ครั้ง
ตะกรันอลูมิเนียม (Aluminium Dross): กากอุตสาหกรรมจากกระบวนการหลอม (ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2019 3:24:18 PM  เข้าชมแล้ว: 450  ครั้ง
วัสดุพลายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม (อ.ดร.นิตยา ใจทนง)...
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2019 3:23:02 PM  เข้าชมแล้ว: 147  ครั้ง
หัววัดสีและหลักการวัดรังสี (อ.ดร.กีรติญา จันทร์ผง)...
วันที่ลงประกาศ: 9/27/2019 3:22:19 PM  เข้าชมแล้ว: 366  ครั้ง
ขบวนการวางแผนพัฒนากิจการนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติ(เจษฏาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2019 5:15:51 PM  เข้าชมแล้ว: 7  ครั้ง
การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) (เจษฏาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2019 5:15:10 PM  เข้าชมแล้ว: 13  ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (เจษฏาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2019 5:14:35 PM  เข้าชมแล้ว: 11  ครั้ง
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (พิชณิชา นิปุณะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2019 5:13:52 PM  เข้าชมแล้ว: 25  ครั้ง
ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/26/2019 10:58:29 AM  เข้าชมแล้ว: 9  ครั้ง
Microsoft Office 365 กับการใช้งานในปัจจุบัน (สกล บุญธรรม)...
วันที่ลงประกาศ: 9/25/2019 5:08:49 PM  เข้าชมแล้ว: 93  ครั้ง
ท่อนาโนคาร์บอนเบื้องต้นและการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ผศ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี)...
วันที่ลงประกาศ: 8/19/2019 10:58:32 AM  เข้าชมแล้ว: 63  ครั้ง
การใช้ Google Classroom เบื้องต้น(อ.ดร.พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 7/22/2019 3:07:00 PM  เข้าชมแล้ว: 237  ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี (อ.ดร.พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 7/22/2019 3:06:03 PM  เข้าชมแล้ว: 35  ครั้ง
การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino กับการวัดอณุ หภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC(อ.ดร.พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 7/22/2019 3:05:08 PM  เข้าชมแล้ว: 82  ครั้ง
เซ็นเซอร์ความต้านทานเชิงเคมีจากโลหะที่ถูกดัดแปลงโมเลกุล (ผศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 7/22/2019 10:40:39 AM  เข้าชมแล้ว: 165  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ( มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 7/15/2019 11:04:07 AM  เข้าชมแล้ว: 26  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร ( มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 5/23/2019 1:58:08 PM  เข้าชมแล้ว: 14  ครั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)...
วันที่ลงประกาศ: 4/4/2019 2:09:07 PM  เข้าชมแล้ว: 232  ครั้ง
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (Good Governance) (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 9/11/2018 9:30:24 AM  เข้าชมแล้ว: 1824  ครั้ง
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/11/2018 9:24:37 AM  เข้าชมแล้ว: 35  ครั้ง
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (พิชณิชา นิปุณะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/10/2018 8:45:00 PM  เข้าชมแล้ว: 42  ครั้ง
เทคนิคการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาวิณี ชัยวุฒิ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/10/2018 8:44:25 PM  เข้าชมแล้ว: 31  ครั้ง
ขั้นตอนการนำแผนพัฒนากิจการนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 2561 (เจษฎาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/10/2018 2:18:06 PM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุก digital 4.0 ด้วย Office365 (มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2018 11:49:56 AM  เข้าชมแล้ว: 111  ครั้ง
พลาสมาทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรออแกนิกส์ (อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์)...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2018 10:16:43 AM  เข้าชมแล้ว: 37  ครั้ง
การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/4/2018 2:48:30 PM  เข้าชมแล้ว: 42  ครั้ง
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในยุค Thailand 4.0 (อ.ดร.กนกวรรณ กรรเชียง)...
วันที่ลงประกาศ: 9/4/2018 11:51:21 AM  เข้าชมแล้ว: 67  ครั้ง
Google Classroom เครื่องมือช่วยให้การเรียนการสอนทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จิรัชยา สมบูรณ์ชัย)...
วันที่ลงประกาศ: 9/3/2018 3:29:34 PM  เข้าชมแล้ว: 439  ครั้ง
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 8/31/2018 11:11:33 AM  เข้าชมแล้ว: 1167  ครั้ง
กราฟีน (Graphene) (ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์)...
วันที่ลงประกาศ: 8/30/2018 4:10:10 PM  เข้าชมแล้ว: 2430  ครั้ง
ตัวตรวจวัดการสั่นสะเทือนจากวัสดุผสมซีเมนต์-เซรามิกเพียโซอิเล็ทริก (อ.ดร.นิตยา ใจทนง)...
วันที่ลงประกาศ: 8/30/2018 4:09:10 PM  เข้าชมแล้ว: 330  ครั้ง
เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ(มัลลิกา แซ่ลิ้ม )...
วันที่ลงประกาศ: 5/24/2018 3:32:45 PM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
เทคนิคหลักการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการแบบเกิดผลกระทบสูง (high impact) ให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน (อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 4/26/2018 3:19:58 PM  เข้าชมแล้ว: 38  ครั้ง
การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TOR (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 4/2/2018 11:31:29 AM  เข้าชมแล้ว: 607  ครั้ง
ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง(นริศ เจริญ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/26/2018 2:11:52 PM  เข้าชมแล้ว: 43  ครั้ง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง (สกล บุญธรรม)...
วันที่ลงประกาศ: 3/26/2018 1:52:03 PM  เข้าชมแล้ว: 30  ครั้ง
พระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 11/14/2017 10:07:36 AM  เข้าชมแล้ว: 157  ครั้ง
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนาโลหะออกไซด์ ...ผศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู...
วันที่ลงประกาศ: 10/27/2017 5:44:29 PM  เข้าชมแล้ว: 1679  ครั้ง
การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) (พงศกร ศิริ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/8/2017 3:51:20 PM  เข้าชมแล้ว: 163  ครั้ง
จรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี (สุรางค์ ปัญญาดี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2017 10:57:31 AM  เข้าชมแล้ว: 25  ครั้ง
โปรแกรมวิจัยหลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (อ.ดร.พัชรี กองภาค)...
วันที่ลงประกาศ: 9/4/2017 2:24:40 PM  เข้าชมแล้ว: 43  ครั้ง
การปรับปรุงคุณสมบัติการนาไฟฟ้าของพอลิเมอร์ (อ.ดร.กีรติญา จันทร์ผง)...
วันที่ลงประกาศ: 9/4/2017 2:22:33 PM  เข้าชมแล้ว: 771  ครั้ง
การสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 8/29/2017 3:33:47 PM  เข้าชมแล้ว: 327  ครั้ง
ความรู้เรื่องโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ( ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 7/25/2017 3:09:26 PM  เข้าชมแล้ว: 3465  ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 5/1/2017 3:24:04 PM  เข้าชมแล้ว: 153  ครั้ง
เขียน WebSite เรื่องง่าย ๆ ด้วย CMS (มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2017 4:44:50 PM  เข้าชมแล้ว: 527  ครั้ง
การนำระเบียนกิจกรรมนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (เจษฎาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2017 10:40:10 AM  เข้าชมแล้ว: 20  ครั้ง
นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (พิชณิชา นิปุณะ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/20/2017 5:34:47 PM  เข้าชมแล้ว: 3017  ครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง มคอ.7 และการประกันคุณภาพการศึกษา (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/20/2017 2:20:00 PM  เข้าชมแล้ว: 51  ครั้ง
7 Web Design Trend ที่จะมาแรงในอนาคต (จิรัชยา สมบูรณ์ชัย)...
วันที่ลงประกาศ: 3/20/2017 2:00:53 PM  เข้าชมแล้ว: 36  ครั้ง
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 3/16/2017 11:02:54 AM  เข้าชมแล้ว: 164  ครั้ง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (นายนริศ เจริญ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/14/2017 10:49:44 AM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 นายสกล บุญธรรม...
วันที่ลงประกาศ: 3/13/2017 6:55:50 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
วท 101 มนุษย์และเอกภพ (ภาษาอังกฤษ) (อ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี)...
วันที่ลงประกาศ: 3/13/2017 3:30:22 PM  เข้าชมแล้ว: 44  ครั้ง
อันตรกิริยาของรังสีกับวัตถุ (อ.ดร.กีรติญา จันทร์ผง)...
วันที่ลงประกาศ: 3/13/2017 3:29:18 PM  เข้าชมแล้ว: 2244  ครั้ง
รู้ทันรังสีในชีวิตประจำวัน ! (อ.ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์)...
วันที่ลงประกาศ: 3/13/2017 3:28:20 PM  เข้าชมแล้ว: 377  ครั้ง
กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 3/9/2017 11:21:54 AM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
Formulation of skin care cream from avocado oil and adlay seed extract (ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 3/9/2017 11:20:06 AM  เข้าชมแล้ว: 58  ครั้ง
การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการตัวตรวจจับแก๊ส (ผศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 2/15/2017 2:17:37 PM  เข้าชมแล้ว: 1549  ครั้ง
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง (ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 11/3/2016 3:28:58 PM  เข้าชมแล้ว: 2011  ครั้ง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2016 9:27:38 AM  เข้าชมแล้ว: 821  ครั้ง
ข้อพึงระวังและเทคนิคการบริหารพัสดุ ยุค E (Electronics) (มัลลิกา แซ่ลิ้ม)...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2016 9:27:07 AM  เข้าชมแล้ว: 153  ครั้ง
การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณในส่วนราชการ (กัลย์ธิรา ชมชื่น)...
วันที่ลงประกาศ: 9/6/2016 10:02:52 AM  เข้าชมแล้ว: 87  ครั้ง
สรุปเนื้อหาโครงการพัฒนาศักยภาพตนเอง การทำงานร่วมกับทีม และทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สุรางค์ ปัญญาดี)...
วันที่ลงประกาศ: 9/5/2016 2:21:47 PM  เข้าชมแล้ว: 28  ครั้ง
การประชุมวิชาการ International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2016) (ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 9/1/2016 10:00:11 AM  เข้าชมแล้ว: 41  ครั้ง
Antioxidant and cytotoxic activities of Dendrobium signatum (ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 9/1/2016 9:52:17 AM  เข้าชมแล้ว: 44  ครั้ง
เซ็นเซอร์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำหรับ......อุตสำหกรรมลำไยอบแห้ง (ผศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 7/4/2016 4:26:12 PM  เข้าชมแล้ว: 1039  ครั้ง
การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 6/9/2016 5:00:06 PM  เข้าชมแล้ว: 515  ครั้ง
อะโวคาโด ผลไม้ทรงคุณค่า (ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข)...
วันที่ลงประกาศ: 4/20/2016 5:09:15 PM  เข้าชมแล้ว: 62  ครั้ง
แนวทางการเขียนรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 3/22/2016 10:59:54 AM  เข้าชมแล้ว: 22  ครั้ง
ICT For Education (จิรัชยา สมบูรณ์ชัย) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2016 4:12:42 PM  เข้าชมแล้ว: 46  ครั้ง
กระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี(มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2016 9:33:05 AM  เข้าชมแล้ว: 37  ครั้ง
ขั้นตอนการนำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา (เจษฏาพร ด้วงชนะ) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2016 9:32:27 AM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/21/2016 9:32:01 AM  เข้าชมแล้ว: 32  ครั้ง
แนวทางการพัฒนางานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้(พิชณิชา นิปุณะ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2016 10:56:31 PM  เข้าชมแล้ว: 55  ครั้ง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2016 10:56:11 PM  เข้าชมแล้ว: 178  ครั้ง
กฏระเบียบการเงิน การคลัง การบริหารค่าใช้จ่าย (กัลย์ธิรา)...
วันที่ลงประกาศ: 3/16/2016 2:00:31 PM  เข้าชมแล้ว: 33  ครั้ง
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลงไหม้(ประดิษฐ์ มาลาศรี) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/16/2016 10:56:18 AM  เข้าชมแล้ว: 45  ครั้ง
เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน : สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (นริศ เจริญ) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/14/2016 7:26:30 PM  เข้าชมแล้ว: 28  ครั้ง
เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน : สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (สกล บุญธรรม) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/14/2016 7:25:52 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
การปฎิบัติงานธุรการงานสารบรรณ (สุรางค์ ปัญญาดี)...
วันที่ลงประกาศ: 3/11/2016 2:14:40 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
การขออนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู จากเครื่องกาเนิดรังสี (อาจารย์ ดร. พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส)...
วันที่ลงประกาศ: 3/11/2016 2:13:18 PM  เข้าชมแล้ว: 36  ครั้ง
มาตรฐานระบบการขัดการสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/4/2016 11:16:44 AM  เข้าชมแล้ว: 443  ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล) ...
วันที่ลงประกาศ: 3/4/2016 11:16:11 AM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารกึ่งตัวนาอนินทรีย์ (ผศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 2/25/2016 7:57:40 PM  เข้าชมแล้ว: 44  ครั้ง
สหกิจศึกษาคืออะไร(กฤษณพรรณ) ...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2015 9:38:50 PM  เข้าชมแล้ว: 337  ครั้ง
การจัดการสหกิจศึกษา (เจษฏาพร) ...
วันที่ลงประกาศ: 9/7/2015 10:21:09 AM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14(ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล)...
วันที่ลงประกาศ: 9/1/2015 3:15:51 PM  เข้าชมแล้ว: 16  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14(ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล) ...
วันที่ลงประกาศ: 9/1/2015 3:15:09 PM  เข้าชมแล้ว: 24  ครั้ง
การใช้ลาไอออนและพลาสมาสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ (อ.ดร.วิรันธชา เครือฟู)...
วันที่ลงประกาศ: 5/8/2015 11:07:37 AM  เข้าชมแล้ว: 41  ครั้ง
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ตอน การเก็บสารเคมีอันตราย (รุ่งทิพย์ กาวารี)...
วันที่ลงประกาศ: 4/27/2015 4:30:57 PM  เข้าชมแล้ว: 62  ครั้ง
การถ่ายทอดแผนพัฒนากิจการนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (เจษฏาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/19/2015 12:58:14 PM  เข้าชมแล้ว: 34  ครั้ง
Video & Web Conferenceing, Online Meetings | Lync (มาโนชญ์ ตนสิงห์)...
วันที่ลงประกาศ: 3/19/2015 11:55:41 AM  เข้าชมแล้ว: 22  ครั้ง
AdobePhotoShop Cs6 กับสิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่มขึ้น(จิรัชยา ตุงเครือคำ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2015 6:30:10 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
Marketing Strategy Development for sustainable (ปรีชา ขยัน)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2015 4:00:24 PM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประดิษฐ์ มาลาศรี)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2015 3:06:18 PM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2015 2:16:30 PM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2551 – 2555 จากการเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 3/17/2015 1:58:43 PM  เข้าชมแล้ว: 21  ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (บุษบา กาหล)...
วันที่ลงประกาศ: 9/12/2014 10:44:50 AM  เข้าชมแล้ว: 16  ครั้ง
สื่อสารอย่างไร ?? : ให้เกิดความเข้าใจในองค์กร (จิรัชยา ตุงเครือคำ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/12/2014 8:53:09 AM  เข้าชมแล้ว: 696  ครั้ง
การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC (กฤษณพรรณ ฉันทกิจ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/12/2014 8:52:31 AM  เข้าชมแล้ว: 23  ครั้ง
"สื่อสารอย่างไรให้องค์กรพัฒนา" (เจษฎาพร ด้วงชนะ)...
วันที่ลงประกาศ: 9/9/2014 1:22:51 PM  เข้าชมแล้ว: 33  ครั้ง
รายงานโครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ.จันทบุรี...
วันที่ลงประกาศ: 6/17/2014 8:14:00 PM  เข้าชมแล้ว: 19  ครั้ง
ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:29:46 AM  เข้าชมแล้ว: 551  ครั้ง
การอบรมเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:29:13 AM  เข้าชมแล้ว: 41  ครั้ง
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:28:43 AM  เข้าชมแล้ว: 29  ครั้ง
การอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:28:22 AM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง
การอบรมเทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุมและเขียนรายงานการประชุม...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:27:58 AM  เข้าชมแล้ว: 28  ครั้ง
การอบรมกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจ ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:25:15 AM  เข้าชมแล้ว: 31  ครั้ง
การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:24:53 AM  เข้าชมแล้ว: 355  ครั้ง
การทำงานเป็นทีมให้มีความสุข อย่างมีประสิทธิภาพ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:24:28 AM  เข้าชมแล้ว: 378  ครั้ง
การจัดการห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:24:03 AM  เข้าชมแล้ว: 20  ครั้ง
การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ...
วันที่ลงประกาศ: 9/14/2012 10:23:29 AM  เข้าชมแล้ว: 27  ครั้ง