หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
August 20, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
  Name :: Dr.Weerinradah Tapala
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: -
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วท.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน:: เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: weerinradah@gmail.com
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  1/58
คม100 คม100 - บทที่ 1 สสารและการเปลี่ยนแปลง (อ.ดร.วีรินท์รดา) (18 ส.ค. 58)
  คม100 - บทที่ 2 ปริมาณสารสัมพันธ์ (อ.ดร.วีรินท์รดา) (18 ส.ค. 58)
  คม100 - บทที่ 3 ตารางธาตุและแนวโน้มของสมบัติธาตุ (อ.ดร.วีรินท์รดา) (18 ส.ค. 58)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

1. Synthesis and Characterization of New Metal-Organic Materials

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

รอข้อมูล

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2557

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. T.J. Prior, A. Rujiwatra, W. Tapala, “A chiral decorated metal-isonicotinate coordination polymer”, J. Chem. Crystallogr., 2013, 43, 299-305.
  2. W. Tapala, T.J. Prior, A. Rujiwatra, “μ3-Methoxido-κ3O:O:O-tris(μ-L-p- tyrosinato-κ3N,O:O)tris-(L-p-tyrosinato-κ2N,O)trinickel(II,III) methanol tetrasolvate”, Acta. Crystallogr. E, 2013, E69, m286-m287.
  3. W. Tapala, M. Pattarawarapan, W. Karuehanon, A. Rujiwatra, “New polymorph of 1,3,5-triazine-2,4,6-triaminehexaacetic acid”, J. Chem. Crystallogr., 2012, 42, 733-738.
  4. S. Tapala, N. Thammajak, P. Laorattanakul, A. Rujiwatra, “Effects of microwave heating on sonocatalyzed hydrothermal preparation of lead titanate nanopowders”, Mater. Lett., 2008, 62, 3685-3687.
  5. A. Rujiwatra, S. Tapala, S. Luachan, O. Khamman, S. Ananta, “One-pot hydrothermal synthesis of highly dispersed, phase-pure and stoichiometric lead zirconate”, Mater. Lett., 2006, 60, 2893-2895.
   
  =Local journal=
 
  1. S. Tapala, A. Rujiwatra, “Microwave-assisted hydrothermal synthesis of lead zirconate fine powders”, Maejo Int. J. Sci. Technol., 2011, 5(01), 24-31.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th