หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
August 23, 2013
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.วชิระ  ชุ่มมงคล
  Name :: Dr.Vachira Choommongkol
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: -
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. วท.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน:: เคมีอินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: vachirachoommongkol@gmail.com
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
คม251 อีเธอร์ แอลกอฮอล์ อัลดีไฮน์ คาร์บอกซิลิก 1p (19 ส.ค. 56)
คม351 spectroscopy for organic chemistry 1p (19 ส.ค. 56)
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. การศึกษาเเละเเยกสารประกอบจากธรรมชาติของ Rafflesiaceae
2. การศึกษาเเละสังเคราห์สารอนุพันธ์สไปโรไซโคลเพนทาโนน เเอดดัคท์จากปฏิกิริยา tandem Michael addition?Dieckmann condensation approach
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

-

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 

-

   
  =Local journal=
 

-

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th