หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
  Name :: Asst.Prof.Dr.Usarat Ratanakamnuan
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: ประธานหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. วท.ด. (วัสดุศาสตร์) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขาที่สอน :: เคมีทั่วไป, เคมีโพลิเมอร์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: usarat@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  ปีการศึกษา 1/2558
IC 361 วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า_2558 (11 ส.ค. 58)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, พอลิเมอร์คอมโพสิท
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2553
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2554
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2555
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com, scientific.net, scopus.com

  =International journal=
 
  1. Ratanakamnuan, U., Manorom, W., and Inthasai, P.  "Preparation of Biodegradable Film from Esterified Corn Husk Cellulose" Advanced Materials Research, 2013, 701, 229-233. Impact factor -
  2. Ratanakamnuan U, and Ninsin Y. "Synthesis of Rice Straw Cellulose Ester for Use as Biodegradable Plastic Film"  Advanced Materials Research, 2012, 488-489, 980-984.
    Impact factor -
  3. Ratanakamnuan, U., Atong, D., and Aht-Ong, D. "Cellulose Esters from Waste Cotton Fabric via Conventional and Microwave Heating" Carbohydrate polymers, 2012, 87(1), 84-94. Impact factor 3.463
  4. Ratanakamnuan U, Atong D. and Aht-Ong D. "Microwave assisted esterification of waste cotton fabrics for biodegradation films preparation" Advanced Materials Research" 2007, 26-28, 457-460, Impact factor -
  5. Ratanakamnuan U, Aht-Ong D. "Preparation and characterization of low-density polyethylene/Banana starch films containing compatibilizer and photosensitizer" Journal of Applied Polymer Science, 2006, 100(4), 2717-2724. Impact factor 1.008.
  6. Ratanakamnuan U, Aht-Ong D. "Photobiodegradation of low-density polyethylene/Banana starch films" Journal of Applied Polymer Science, 2006, 100(4), 2725-2736, Impact factor 1.008.
   
  =Local journal=
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th