หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
  Name :: Asst.Prof.Dr.Tanin Tangkuaram
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: -
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. วท.ม. (เคมี) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) - มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่สอน:: เคมีวิเคราะห์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: tanin@mju.ac.th
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  1/60
ไปที่หน้าโฮมเพจสื่อการสอนใหม่
  http://www.appliedchem.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1320
   
  2/58
คม 411 Nuclear activation analysis 1p (19 เม.ย. 59)
  Nuclear activation analysis 4p (19 เม.ย. 59)
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ดูรูป เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 54
  อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2553 ดูรูป 1 2 3 ดูโปรไฟล์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 54
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

1. Electrochemical sensors

2. Electroanalysis

3. Biofuel cells

4. Bioelectronics and biosensors

5. Functionalized nanotechnology

6. Miniaturized sensors

7. ISFET, IGFET and BIOFET

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

1. Biofuel cells based on nanotechnology
2. Glucose biosensors
3. Lead sensors in honey
4. Nitrite biosensor
5. Disposable biosensor

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2560
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2559
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2558
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2557
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2556
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2555
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ศน.)

งบประมาณปี 2554
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2553
1. ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
4. โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท RPUS (สกว.)

งบประมาณปี 2551
1. ทุนสนับสนุนวิจัยวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
2. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
 1. Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. A Single Drop Fabrication of the Cholesterol Biosensor Based on Synthesized NiFe2O4NPs Dispersed on PDDA-CNTs. Electroanalysis. 29 (12) (2017), 2698-2707.
 2. Jiraporn Kitikul, Sakchai Satienperakul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee and Tanin Tangkuaram. A simple flow amperometric electrochemical biosensor based on chitosan scaffolds and gold nanowires modified on a glassy carbon electrode for detection of glutamate in food products. Electroanalysis. 29 (1) (2017), 264-271.
 3. Watcharin Seeramad, Lori Shayne T. Alamo, Tanin Tangkuaram and Sakchai Satienperakul. Design and optimisation of enzymatic glucose assay in meso-fluidic chemiluminescence device with glucose oxidase immobilised on pencil lead. Maejo International Journal of Science and Technology. 10 (01) (2016), 66-78.
 4. Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237. Impact factor 6.451.
 5. Narin Taokaenchan, Rutchadaporn Puntharod, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Supapron Sangsrichan and Sakchai Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31 (1) (2014), 27-37.
 6. Lori Shayne T. Alamo, Tanin Tangkuaram and Sakchai Satienperakul. "Determination of Sulfite by Pervaporation Flow Injection with Amperometric Detection Using Copper Hexacyanoferrate-Carbon Nanotube Modified Carbon Paste Electrode" Talanta. 2010, 81, 1793–1799. Impact factor : 3.206
 7. Tanin Tangkuaram, Chatchai Ponchio, Thippayawadee Kangkasomboon, Panadda Katikawong and Waret Veerasai. "Design and development of a highly stable hydrogen peroxide biosensor on screen printed carbon electrode based on horseradish peroxidase bound with gold nanoparticles in the matrix of chitosan" Biosensors and Bioelectronics, 2007, 22, 2071–2078. Impact factor: 5.061
 8. Tanin Tangkuaram, Joseph Wang, Marcela C. Rodriguez, Rawiwan Laocharoensuk, and Waret Veerasai. "Highly stable amplified low-potential electrocatalytic detection of NAD+ at azure-chitosan modified carbon electrodes" Sensors and Actuators B, 2007, 121, 277–281. Impact factor: 2.934
 9. Joseph Wang, Tanin Tangkuaram, Suchera Loyprasert, Terannie Vazquez-Alvarez, Waret Veerasai, Proespichaya Kanatharana and Panote Thavarungkul. "Electrocatalytic detection of insulin at RuOx/carbon nanotube-modified carbon electrodes" Analytica Chimica Acta, 2007, 581, 1–6. Impact factor: 3.186
 10. Donglai Lu, Avi Cagan, Rodrigo A. A. Munoz, Tanin Tangkuaram and Joseph Wang. "Highly sensitive electrochemical detection of trace liquid peroxide explosives at a Prussian-blue ‘artificial-peroxidase" modified electrode" Analyst, 2006, 131, 1279–1281. Impact factor: 3.553
 11. Jared Q. Gerlach, Tanin Tangkuaram, Veer P. Bhavanandan, Jeffrey T. La Belle, Joseph Wang, Lokesh Joshi, "Sensitive and rapid electrochemical bioassay of glycosidase activity" Glycobiology, 2006, 16(11), 1155-1155. Impact factor: -
 12. Tanin Tangkuaram, Jared Q. Gerlach, Yun Xiang, Abdel-Nasser Kawde, Zong Dai, Veer P. Bhavanandan, Jeffrey T. La Belle, Waret Veerasai, Lokesh Joshi and Joseph Wang. "Sensitive and rapid electrochemical bioassay of glycosidase activity" Analyst, 2006, 131, 889–891. Impact factor: 3.553
 13. Suwan Chaiyasith, Tanin Tangkuaram and Pachernchai Chaiyasith. "Electrocatalytical of chlorophenoxycarboxylic acids at a protoporphyrin IX cobalt(III) chloride modified glassy carbon electrode" Jounal of Electroanalytical Chemistry. 2005, 581, 104–110. Impact factor: 2.580
   
  =Local journal=
 
 1. Anchana Preechaworapun, Pragorn Lertsuwunpisal and Tanin Tangkuaram. Differential pulse anodic stripping voltammetry for Lead(II) Cadmium(II) and Zinc(II) analysison a low cost pencil carbon electrode. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 11 (4) 2016, 1-7.
 2. Pusit Pookmanee, Suchanya Kojinok, Tanin Tangkuaram, Sakchai Satienperakul, Supaporn Sangsrichan and Sukon Phanichphant. Effect of calcination temperature on bismuth vanadate powder. Journal of Microscopy Society of Thailand. 27 (1) (2013), 19-22. Impact factor --
 3. Apakorn Rukkajeekuln, Siriwan Taweemanoon, Sutheerat Kongchey, Tanin Tangkuaram and Anchana Preechaworapun. Amperometric determination of Nitrite on a pencil carbon electrode using K4Fe(CN)6 Journal of Srinakharinwirot University. Vol. 3 Suppl. 1 (Jan. 2011) p. 1-6.
 4. Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram and Orawan Chailapakul. Electrochemical oxidation of 2-mercapto ethanesulfonic acid by Cu nanoparticles-modified boron-doped diamond electrode”. NU Science Journal 6(S1) (2009); 36-42.
   
  International Proceedings
 
 1. Angkana Narongrit, Anchana Preechaworapum and Tanin Tangkuaram. Development of electrochemical sensor using bismth deposited gold-nanowire modified carbon nanotube on screen printed carbon electrode for determination of arsenic (III). Proceedings in PACCON 2017. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. P.68-73. Year 2017.
 2. Nontanant Gobutr, Anchana Preechaworapun, Naray Pewnim, Sirirat Phaisansuthichol and Tanin Tangkuaram. Biosensor development based on nanowires incorporated chitosan-carbon nanotube scaffolds for cholesterol Determination. Proceeding in ICIRD2015. Maejo University, P. 69-77. Year 2015.
 3. Nootjarin Inngam, Anurak Chitbuephrao, Tanin Tangkuaram and Anchana Preechaworapun. Ampermetric flow injection analysis for hydrogen peroxide determination at gold nanoparticle modified pencil carbon electrode. Proceeding in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi.  P. 70-72. Year 2015.
 4. Sarawut Singse, Suthasinee Thomporn, Anurak Chitbuengphrao and Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. Pencil carbon electrode modified silver nanoparticles for determination of nitrite and nitrate. Proceeding in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 73-76. Year 2015.
 5. Suthasinee Thomporn, Sarawut Singse, Anurak Chitbuengphrao and Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. A differential pulse amperometric nitrite determination on AuNPs modified pencil carbon electrode. Proceeding in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 77-80. Year 2015.
 6. Tik Ouiram, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. Development of chemical sensor for hydrogen peroxide detection by gold nanowire and chitosan crosslinking carbon nanotube modified glassy carbon electrode.  Proceeding in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 51-54. Year 2015.
 7. Wanwisa Moonla, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. A novel nonezymatic hydrogen peroxide sensor based on poly(o-phenylenediamine) film and nickel ferrite nanoparticles coated glassy carbon electrode. Proceeding in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 47-50. Year 2015.
 8. Pannee Kirasamuttranon, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuarum. The development of glucose biosensor using gold core platinum shell nanoparticles implanted chitosan-carbon nanotube system. Proceeding in the 2nd Regional Symposium on Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). Maefa Luang University, P. 21 – 23. Year 2013.
 9. Nanthiyakon Wiengseema, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. The biosensor development for determination of glucose in blood sample. Proceeding in the 2nd Regional Symposium on Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). Maefa Luang University, P. 14-16. Year 2013.
 10. Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Sakchai Satienperakul and Tanin Tangkuaram. Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. Proceeding in PACCON2013. P. 125 - 128. Year 2013.
 11. Nootjarin Inngam, Kulwadee Pinwattana, Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. A low cost of square wave voltammetric nitrite determination on a gold nanoparticle modified pencil carbon electrode. Proceeding in PACCON2012. P. 1-3. Year 2012.
 12. Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, and Sakchai Satienperakul. Microfluidic chemiluminescene deivece for arsenic (III) determination in Thai traditional herbs. Proceeding in PACCON2012. P. 42-45. Year 2012.
 13. Arsan Promminta, Teraboon Pojanagaroon, Saisunee Liawruangrath, Tanin Tangkuaram and Sakchai Satienperakul. Amperometric biosensors based on Nafion®/AuNP/GOx/PANi/MnO2 modified carbon paste electrode for glucose determination. Proceeding in PACCON2011. P.56-58. Year 2011.
 14. Supachai Ngamyai, Anurak Chitbuengphrao, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. Electrochemical characterization of four difference screen-printed electrods and its application for determination of nitrate. Proceeding in PACCON 2009, P. 48-50. Year 2009.
   
  National Proceedings
 
 1. Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Sakchai Satienperakul and Tanin Tangkuaram. A glutamate biosensor based on the cross-linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. Proceeding in the 38st Congress on Science and Technology of Thailand. P. STT38_C1_C0084F. Year 2012.
 2. Tevit Deha and Tanin Tangkuaram. Design of screen printed electrode. 9th Scinece and Technology Maejo conference, Faculty of Science, Maejo University, Thailand. Year 2011.
 3. Nontanant Gobutr and Tanin Tangkuaram. Biofuel cell based on nanotechnology. 9th Scinece and Technology Maejo conference, Faculty of Science, Maejo University, Thailand. P. x-x. Year 2011.
 4. Watcharin Seeramad, Tanin Tangkuaram and Sakchai Satienperakul. Simple microfluidic device for the determination of hydrogen peroxide utilizing luminol chemiluminescence detection. Proceeding in the 36th Congress on Science and Technology of Thailand. P. 135-138. Year 2010.
 5. Anurak Chitbuengphrao, Supachai Ngamyai, Tanin Tangkuaram and Anchana Preechaworapun. Ni nanoparticle catalytic modified glassy carbon for hydrogen peroxide determination by amperometric technique. Proceeding in the 2nd Science Research Conference, P. 167-169. Year 2009.

 

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th