หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 23, 2017
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: รศ.ดร.ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์
  Name :: Assoc.Prof.Dr.Thawalrat Ratanadachanakin
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. วท.ม. (อินทรีย์เคมี) - มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Ph.D. (Chemistry) - Mississippi State University, USA
  สาขาที่สอน :: เคมีอินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: -กำลังรอข้อมูล-
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
  -
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. เคมีอินทรีย์
2. การศึกษาคุณสมบัติของสารโดยใช้เคมีเชิงคำนวณ
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1. การศึกษาสาร curcumin ในขมิ้นอ้อย
2. การศึกษาสารเคอร์คูมิน(Curcumin) จากขมิ้นขาว (Curcuma mangga)
3. การศึกษาความเป็นอะโรมาติกของ BELTED-POLYBICALICENE
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
  -
   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
  -
  =Local journal=
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th