หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
เคมีเวบบอร์ด
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
  Name :: Asst.Prof.Dr.Thitiphan Chimsook
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่สอน :: เคมีอินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: thitiphanchimsook@yahoo.com
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
คม 250 อัลคิลเฮไลด์ 1p 4p (6 ส.ค. 56)
  แอลกอฮอล์ และ ฟีนอล 1p 4p (6 ส.ค. 55)
  อีเธอร์และอีพอกไซด์ 1p 4p (19 ส.ค. 55)
   
คม 443 เคมีและเทคโนโลยีของปิโตรเลียม 1p 4p (6 ส.ค. 55)
  ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 1p 4p (6 ส.ค. 55)
  มิ๊กซี 1p 4p (19 ส.ค. 55)
  เบนซีนและอนุพันธ์ (26 ส.ค. 56)
  มีเธนและอนุพันธ์ (13 ก.ย. 56)
  โทลูอีน (13 ก.ย. 56)
  ไซลีน (13 ก.ย. 56)
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

-ศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นสารสกัดจากต้นขี้เหล็ก (Anhydrobarakol), สารสกัดจากรากหนอนตายหยาก (6-Deoxyclitoriacetal)

-การศึกษาการใช้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติร่วมกับโพลีเมอร์เพื่อใช้ในควบคุมการปลดปล่อยยา

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1. การศึกษาเทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2553
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2554
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณปี 2555
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2556
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal=
 
  1. T. Chimsook, T. Teerawatananond, N. Ngamrojnavanich, N. Chaichit, P. Kongsaeree, N. Muangsin, Structure–spectroscopic relationship of co-crystals between a rare chromone structure type of barakol and some organic acids. Journal of Molecular Structure. 2013, 1354-1055, p 188-198. Impact factor : 1.45
  2. Thitiphan Chimsook. Controlled release behaviors of ketoprofen from matrix polymer of
    chitosan and poly(ethylene glycol). Advanced Materials Research. 2013,813, 399-402. Impact factor : -
  3. Narumon Sianglek, Uthumporn Kankeaw and Thitiphan Chimsook. Evaluation of crude extracts of MIMOSA PUDICA LINN. against Colletotrichum gloeosporioides to control Anthracnose. Advanced Materials Research. 2013, 699, 703-704. Impact factor : -
  4. Nattapong Pangkam and Thitiphan Chimsook. The Structure Activity Relationship and Cytotoxicity between Stemonal and 6-Deoxyclitoriacetal. Advanced Materials Research. 2013, 699, 698-702. Impact factor : -
  5. Rattanabhorn Junthip, Doungporn Amornlerdpison and Thitiphan Chimsook. Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Spirogyra spp. Advanced Materials Research. 2013, 699, 693-697. Impact factor :
  6. Pitiporn Chimsook, Thapong Teerawatananond, Nattaya Ngamrojanavanich and Nongnuj Muangsin. Crystal structure of 12a-hydroxy-2,3,9-trimethoxy-12-oxo-6,6a,12,12atetrahydrochromeno[3,4-b]chromen-11-yl 4-methylbenzenesulfonate,C26H24O10S. NCS, 2010, 225, 374-376. Impact factor : -
  7. Muangsin N, Prajuabsook M, Chimsook P, Chantarasiri N, Siraleartmukul K, Chaichit N, Hannongbua S. "Structure determination of diclofenac in a diclofenac-containing chitosan matrix using conventional X-ray powder diffraction data" Journal of Applied Crystallography, 2004, 37, pp. 288-294, Impact factor 3.212
  =Local journal=
  1. Thitiphan Chimsook. Cytotoxicity Studies of Rotenoid Derivatives. Burapha Sci. J. 18 (2013) 2 : 26-31
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th