หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 23, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: นางสุวิมล  ศิริผล
  Name :: Mrs. Suwimon Siriphon
  ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ::
1. ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) - สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  สาขาที่รับผิดชอบ :: กองธุรการสาขาวิชาเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: suwimon@mju.ac.th
   
  ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ ::
  -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th