หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 1, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล
  Name :: Asst.Prof.Dr.Sakchai Satienperakul
  ตำแหน่งบริหาร :: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Ph.D. (Analytical Chemistry) - La Trobe University, Australia

  สาขาที่สอน :: เคมีวิเคราะห์
  โทรศัพท์ :: (053)873546
  E -Mail :: sakchais@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 

-

   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  Flow based analysis, Spectrophotometry, Instrumental analysis, Potentiometry
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1. การพัฒนาเซนเซอร์เพื่อวิเคราะห์หาแคลเซียมในยางพารา
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2551
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2554
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2555
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
 1. Watcharin Seeramad, Lori Shayne T. Alamo, Tanin Tanguaram and Sakchai Satienperakul. Design and optimisation of enzymatic glucose assay in meso-fluidic chemiluminescence device with glucose oxidase immobilised on pencil lead. Maejo International Journal of Science and Technology. 10(01) (2016) 66-78.
 2. Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237. Impact factor 6.451.
 3. N.Taokaenchan,R. Puntharod,T.Tangkuaram, P. Pookmanee,S. Phaisansuthichol, S. Sangsrichan and S.Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. Vol.31,No.1(2014)27-37. Impact factor -
 4. Pawinee Thongsrisomboon, Boonsom Liawruangrath, Saisunee Liawruangrath and Sakchai Satienperakul. Determination of nitrofurans residues in animal feeds by flow injection chemiluminescence procedure. Food chemistry. 2010; 123(3) : 834-839. Impact factor 2.696
 5. Pawinee Thongsrisomboon, Boonsom Liawruangrath, Saisunee Liawruangrath, Sakchai Satienperakul. Flow Injection Chemiluminescence Determination of Neomycin in Pharmaceutical Formulations. Journal of Flow Injection Analysis. 2010, 27(1) : 36-41. Impact factor : -
 6. Lori Shayne T. Alamo,Tanin Tangkuaram and Sakchai Satienperakul, Determination of Sulfite by Pervaporation Flow Injection with Amperometric Detection Using Copper Hexacyanoferrate-Carbon Nanotube Modified Carbon Paste Electrode. Talanta. 2010, 81 : 1793–1799. Impact factor : 3.206
 7. Sakchai Satienperakul, Pornthana Phongdong and Saisunee Liawruangrath, Pervaporation flow injection analysis for the determination of sulphite in food samples utilising potassium permanganate-rhodamine B chemiluminescence detection. Food chemistry.2010, 121(3) : 893-898. Impact Factor:2.696
 8. Satienperakul S, Liawruangrath S, Cardwell TJ "Novel chemiluminescence flow-injection analysis for the determination of sulphide in aqueous samples" Luminescence, 21(5), p. 290-291, Year 2006. Impact factor 1.317
 9. Satienperakul S, Cardwell TJ, Kolev SD, Lenehan CE, Barnett NW "A sensitive procedure for the rapid determination of arsenic(III) by flow injection analysis and chemiluminescence detection" Aanlytica Chimica Acta, 554(1-2), P. 25-30, Year; 2005. Impact factor 3.186
 10. Satienperakul S, Cardwell TJ, Cattrall RW, McKelvie ID, Taylor DM, Kolev SD. "Determination of carbon dioxide in gaseous samples by gas diffusion-flow injection" Talanta, 62(3), P. 631-636, Year 2004, Impact factor 3.374
 11. Satienperakul S, Sheikheldin SY, Cardwell TJ, Cattrall RW, de Castro MDL, McKelvie ID, Kolev SD. "Pervaporation-flow injection analysis of phenol after on-line derivatisation to phenyl acetate" Analytica Chimica Acta, 485(1), P. 37-42, Year 2003, Impact factor 3.186
   
  =Local journal=
   
  International Proceedings
 
 1. Ouiram, T., Preechaworapun, A., Satienperakul, S., Pewnim, N. and Tangkuaram, T. Gold Nanowire Incorporated Composite Materials on a Modified Glassy Carbon Electrode for Hydrogen Peroxide Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p78-85. Year 2015.
 2. Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul, S., and Tangkuaram. T., (2013). Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013). (pp. 125-128).
 3. Taokaenchan, N., Tangkuaram, T., Pookmanee, P., and Satienperakul, S., (2012). Microfluidic chemiluminescene deivece for arsenic (III) determination in Thai traditional herbs. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012). (pp. 42-45). Chiang Mai: Chiang Mai University.
 4. Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul S., and Tangkuaram, T., (2012). A glutamate biosensor based on the cross linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. In Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand. (pp. C1_C0084F). Chiang Mai: Chiang Mai University.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th