หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์
  Name :: Asst.Prof.Dr.Supaporn Sangsrichan
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกต์
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Ph.D. (Analytical Chemistry) - University of Wales Swansea, United Kingdom
  สาขาที่สอน :: เคมีวิเคราะห์
  โทรศัพท์ :: (053)873533
  E -Mail :: supaporn-s@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/2557
CH210 01Outlines57 (4 มี.ค. 58)
  02Ch210 Separation2557_2ST (4 มี.ค. 58)
  03CH210 Extraction2557ST_6p (4 มี.ค. 58)
  04Ch210 Chromatography2557_2 (4 มี.ค. 58)
  05UV-Visible Spectroscopy- UV-Vis-292557 (4 มี.ค. 58)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
 
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  LC-MS, Chromatography, Antioxidant potential determination
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1 การประเมินค่าความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและการหาปริมาณโลหะหนักในน้ำผึ้ง
2.การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินที่ตกค้างในน้ำผึ้งในเขตภาคเหนือของไทยโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
3.การศึกษาการลดปริมาณน้ำมันดินในแก๊สชีวมวลที่ได้จากเตาผลิตแก๊สชีวมวลชนิดไหลลงโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
4.การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินที่ตกค้างในน้ำผึ้งในเขตภาคเหนือของไทยโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
5.สมบัติต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีจากน้ำส้มควันไม้
6.การประเมินค่าสมบัติต้านอนุมูลอิสระและการหาปริมาณ โลหะหนักในน้ำผึ้งที่พบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 7.การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของเตตร้าซัยคลินที่ ตกค้างในน้ำผึ้งของภาคเหนือโดยวิธีโครมาโทรกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง 8. การตรวจวัดหาปริมาณคลอโรฟอร์มที่เจอปนในยาน้ำ แผนโบราณโดยการสกัดอย่างง่ายแล้วตรวจวัดด้วยวิธีก๊าซ โครมาโทกราฟี
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณ 2551
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณ 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณ 2553
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal=
 
  1. Narin Taokaenchan, Rutchadaporn Puntharod, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Supapron Sangsrichan and Sakchai Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31 (1) (2014), 27-37.
  2. Taokaenchan, N., Puntharod, R., Tangkuaram, T., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Sangsrichan, S. and Satienperakul. S., (2014) Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31 (1), 27-37.
  3. Pookmanee, P., Ngamta, S., Kangwansupamonkon, W., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J. and Phanichphant, S., (2014). Photocatalytic Degradation of 2–Chlorophenol over TiO2 Powder, Advanced Materials Research. 931-932, 291-295.
  4. Jansanthea, P., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R., and Phanichphant, S., (2014). Powder Synthesized via the Solvothermal Method, Advanced Materials Research. 931-932, 157-161.
  5. Pookmanee, P., Kojinok, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., Preparation and characterization of BiVO4 powder by the sol–gel method, Ferroelectrics, 2013, 456, 45-54. Impact factor 0.47
  6. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., Titanium dioxide (TiO2) nanopowder prepared by the low temperature solvothermal method, Ferroelectrics, 2013, 457, 30-38. Impact factor 0.47
  7. Pookmanee, P., Yuuwisses, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kangwansupamonkon, W. and Phanichphant, S., (2013). The Photocatalytic Degradation of Phenol and Chlorophenol onto Bismuth Vanadate Powder Prepared by the Solvothermal Method, Ferroelectrics. 454, 70–77.
   
  =Local journal=
 
  1. Naruthapata Chaisawvong and Supaporn Sangsrichan. "Antioxidant and radical scavenging activity of herbal medicine samples" Proceeding in PACCON 2009, Pittsanuloke, P.42-44. Year 2009.
  2. Rattana Manu and Supaporn Sangsrichan. "Evaluation of antioxidation and radical scavenging activity in pyroligneous acid sample" Proceeding in PACCON 2009, Pittsanuloke, P.51-53. Year 2009.

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th