หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 15, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร. ศิริรัตน์  ไพศาลสุทธิชล
  Name :: Asst.Prof.Dr. Sirirat Phaisansuthichol
  ตำแหน่งบริหาร :: -
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ปร.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  สาขาที่สอน :: เคมีวิเคราะห์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: phaisansuthichol@yahoo.com
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/58
คม210 บทที่ 1 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 2 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 3 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 4 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 5 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 6 (11 ม.ค. 59)
  บทที่ 7 (11 ม.ค. 59)
   
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. การวิเคราะห์สารโลหะด้วยโครมาโทกราฟ
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

ปีงบประมาณ 2554
1.ทุนอุดหนุนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal=จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237. Impact factor 6.451.
  2. Narin Taokaenchan, Rutchadaporn Puntharod, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Supapron Sangsrichan and Sakchai Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31 (1) (2014), 27-37.
   
  =Local journal=
   
  International Proceedings
 
  1. Nontanant Gobutr, Anchana Preechaworapun, Naray Pewnim, Sirirat Phaisansuthichol and Tanin Tangkuaram. Biosensor Development Based on Nanowires Incorporated Chitosan-Carbon Nanotube Scaffolds for Cholesterol Determination. ICIRD2015. Maejo University, p69-77. Year 2015.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th