หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส
  Name :: Asst.Prof.Dr. Ratchadaporn Puntharod
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการฝ่ายวิชาการ
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วท.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  สาขาที่สอน :: เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873588
  E -Mail :: ratchadaporn_p@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/2558
IC221 Atomic structure 2-2558 (14 ม.ค. 59)
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. Iron porphyrin complex
2. Supramolecular chemistry
3. Raman and crystallography
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

1. Solid state hematin and hemin
2. Supramolecular chemistry of metal porphyrin
3. Adsorption of organic and inorganic molecule
4. Synthesis and characterization of CaSiO3

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
  งบประมาณปี 2556
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  งบประมาณปี 2555
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  งบประมาณปี 2554
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

งบประมาณปี 2553
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J. and Phanichphant, S., (2015). The photocatalytic degradation of methomyl over TiO2 nanopowder prepared by the low temperature solvothermal route, Materials Science Forum. 804, 209-212.
  2. Jansanthea, P., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R. and Phanichphant, S., (2014). BiVO4 powder synthesized via the solvothermal method, Advanced Materials Research. 931-932, 157-161.
  3. Narin Taokaenchan, Rutchadaporn Puntharod, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Supapron Sangsrichan and Sakchai Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31 (1) (2014), 27-37.
  4. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., (2013). Titanium dioxide (TiO2) nanopowder prepared by the low temperature solvothermal method, Ferroelectrics. 457, 30-38.
  5. Pookmanee, P., Kojinok, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., (2013). Preparation and characterization of BiVO4 powder by the sol–gel method, Ferroelectrics. 456, 45-54.
  6. Pookmanee, P., Longchin, P., Kangwansupamonkon, W., Puntharod, R. and Phanichphant, S., (2013). Microwave-assisted synthesis and characterization of bismuth vanadate (BiVO4) powder. Ferroelectrics. 455, 35-42.
  7. Pookmanee, P., Yunvises, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kangwansupamonkon, W. and Phanichphant, S., (2013). The photocatalytic degradation of phenol and chlorophenol onto bismuth vanadate powder prepared by the solvothermal method, Ferroelectrics. 454, 70-77.
  8. Puntharod, R., Sankram, C., Chantaramee, N., Pookmanee, P. and Haller, K.J., (2013) Synthesis and characterization of wollastonite from egg shell and diatomite by the hydrothermal method. Journal of Ceramic Processing Research. 11(3), 384-387.
  9. Ratchadaporn Puntharod, Grant T. Webster, Mehdi Asghari-Khiavi, Keith R. Bambery, Feryal Safinejad, Shadi Rivadehi, Steven J. Langford, Kenneth J. Haller and Bayden R. Wood. Supramolecular Interactions Playing an Integral Role in the Near-Infrared Raman "Excitonic" Enhancement Observed in β-Hematin (Malaria Pigment) and Other Related Heme Derivatives. J. Phys. Chem. B. 2010, Article inpress. Impact factor = 3.471
   
  =Local journal=
  1. R. Puntharod, K.J. Haller and B.R. Wood. Investigation of Hematin in 0.1M NaOH by Microscopy and Spectroscopy. Journal of the Microscopy Society of Thailand 24(2), 69-72 (2010). Impact factor = 0.
   
  Internation Proceedings
 
  1. Rimruthai Phuttawong, Napat Chantaramee, Pusit Pookmanee and Ratchadaporn Puntharod. Snail-shell of Pomacea canaliculata and rice husk ash as raw materials to synthesize calcium silicate by solid state reaction. Proceeding in Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Khon Kaen University.
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th