หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ภูสิต  ปุกมณี
  Name :: Asst.Prof.Dr.Pusit Pookmanee
  ตำแหน่งบริหาร :: ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการฝ่ายวิชาการ
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วท.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน:: เคมีเชิงฟิสิกส์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: pusit@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
CH260 Chapter 1 - Gas law ส่วนที่ 1
  Chapter 1 - Gas law ส่วนที่ 2
  Chapter 1 - Gas law ส่วนที่ 3
  Chapter 2 - Phase diagram
  Chapter 2 - Phase equilibrium part 1
  Chapter 2 - Phase equilibrium part 2
  Chapter 2 - Phase equilibrium part 3
  Chapter 2 - Phase equilibrium part 4
  Chapter 2 - Phase equilibrium part 5
  Home work (Problem) (2 ส.ค. 53)
  Home work (solution) (2 ส.ค. 53)
  Chapter 3 - Spectroscopy part 1
  Chapter 3 - Spectroscopy part 2
  Chapter 3 - Spectroscopy part 3
  ไฟล์การทำงานของเครื่อง UV-Vis จาก http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/pushmovies/DB.gif
  Chapter 4 - Thermodynamics part 1 โจทย์ตัวอย่าง
  Chapter 4 - Thermodynamics part 2-1
  Chapter 4 - Thermodynamics part 2-2
  Chapter 4 - Thermodynamics part 3
  Chapter 4 - Thermodynamics part 4
  Chapter 4 - Thermodynamics part 5
  Chapter 4 - Thermodynamics part 6
  Chapter 4 - Thermodynamics part 7
  Chapter 5 - Kinetics part 1
  Chapter 5 - Kinetics part 2
  Chapter 6 - Conductivity Part 1
ทช502, ทช592 Atomic absorption spectroscopy ภาพประกอบ 1 และ 2
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
 
 1. นักวิจัยรุ่นกลาง  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้้ประจำปี 2555
 2. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อปี สูงสุด   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2553
 3. รางวัลจำนวนบทความวิจัยสูงสุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2552
 4. อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2550 ด้านการวิจัย
  หนังสือ ถอดรหัสนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อ.ดร. ภูสิต ปุกมณี
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  ZnO ; Photocatalysis ; Hydrothermal systhesis ; Nanotechnology
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
 

1. การเพิ่มความจำเพาะสำหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้ฟิล์มทังสเตนออกไซด์ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยนิเกิลและรูติเนียม

   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2551
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท RPUS (สกว)

งบประมาณปี 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4. โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท RPUS (สกว.)

งบประมาณปี 2553
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2554
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2555
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2556
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2557
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2558
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com, www.sciencetific.net และ http://www.worldscinet.com
 
 1. Intaphong, P., · Jonjana, S., Phuruangrat, A., Pookmanee, P., Artkla, S., Thongtem, S.,  Thongtem, T., Synthesis and photocatalytic properties of CeVO4 nanoparticles under UV irradiation, Dig. J. Nanomater. Bios., 2015, 10(4), 1281-1287. Impact factor 0.95
 2. Kruefu, V., · Pookmanee, P., · Wisitsoraat, A., · Phanichphant, S., Gas-Sensing properties of Pt-V2O5 thin films for ethanol detection, Key Eng. Mater., 2015, 659, 259-263. Impact factor 0.19
 3. Taokaenchan, N., Tangkuaram, T., · Pookmanee, P., · Phaisansuthichol, S., · Kuimalee, S., · Satienperakul, S., Enhanced electrogenerated chemiluminescence of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics, Biosens. Bioelectron., 2015, 66, 231-237. Impact factor 6.41
 4. Pookmanee, P., Intaphong, P., Phanichphant S., The characterization of bismuth vanadate powder synthesized by a modified microwave method, Adv. Mater. Res., 2015, 1103, 85-90. Impact factor --
 5. Phuttawong, R., Chantaramee, N., Pookmanee, P., Puntharod, R., Synthesis and characterization of calcium silicate from rice husk ash and shell of snail Pomacea Canaliculata by solid state reaction, Adv. Mater. Res., 2015, 1103, 1-7. Impact factor --
 6. Jansanthea, P., Boonprakob, N., Treenattip, J., Pookmanee, P., Phanichphant, S., Photocatalytic degradation of methylene blue and methyl orange over TiO2 powder synthesized via the solvothermal method, Appl. Mech. Mater. 2015, 749, 51-55, Impact factor --
 7. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J., Phanichphant, S., The photocatalytic degradation of methomyl over TiO2 nanopowder prepared by the low temperature solvothermal route, Mater. Sci. Forum, 2015, 804, 209-212. Impact factor--
 8. Pookmanee, P., Kojinok, S., Phanichphant, S., Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenol using BiVO4 powder prepared by the sol–gel method, Trans. Mat. Res. Soc. Japan, 2014, 39(4), 431-434. Impact factor --
 9. Pookmanee, P., Ngamta, S., Kangwansupamonkon, W., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J., Phanichphant S., Photocatalytic degradation of 2–chlorophenol over TiO2 powder, Adv. Mater. Res., 2014, 931-932, 291-295. Impact factor --
 10. Jansanthea, P., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R., Phanichphant, S., BiVO4 powder synthesized via the solvothermal method, Adv. Mater. Res., 2014, 931-932, 157-161. Impact factor --
 11. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., Titanium dioxide (TiO2) nanopowder prepared by the low temperature solvothermal method, Ferroelectrics, 2013, 457, 30-38. Impact factor 0.47
 12. Pookmanee, P., Kojinok, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S. and Phanichphant, S., Preparation and characterization of BiVO4 powder by the sol–gel method, Ferroelectrics, 2013, 456, 45-54. Impact factor 0.47
 13. Pookmanee, P., Longchin, P., Kangwansupamonkon, W., Puntharod, R. and Phanichphant, S., Microwave-assisted synthesis and characterization of bismuth vanadate (BiVO4) powder, Ferroelectrics, 2013, 455, 35-42. Impact factor 0.47
 14. Pookmanee, P., Yunvises, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kangwansupamonkon, W. and Phanichphant, S., The photocatalytic degradation of phenol and chlorophenol onto bismuth vanadate powder prepared by the solvothermal method, Ferroelectrics, 2013, 454, 70-77. Impact factor 0.47
 15. Puntharod, R., Sankram, C., Chantaramee, N., Pookmanee, P. and Haller, K.J., Synthesis and characterization of wollastonite from egg shell and diatomite by the hydrothermal method, J. Ceram. Process. Res., 2013, 11(3), 384-387. Impact factor 0.34
 16. Kruefu, V., Khantha, C., Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Molecular crystals and liquid crystals improvement of the solar efficiency of polymer solar cells by using 1,3,5-Trichlorobenzene as co-solvent, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2012, 566, 170-174. Impact factor 0.49
 17. Pookmanee, P., Thippraphan, P., Jansanthea, P. and Phanichphant, S., Characterization and adsorption efficiency of the natural and the modified diatomite via the low temperature hydrothermal route, Adv. Mater. Res., 2012, 506, 425-428. Impact factor --
 18. Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Characterization of Ba0.77Sr0.23TiO3 powder prepared from an oxalate co-precipitation and an impregnation method, J. Ceram. Process. Res., 2010, 11(3), 384-387. Impact factor 0.338
 19. Pookmanee, P., Attaveerapat, I., Kitikul, J. and Phanichphant, S., Effect of pH on zinc oxide powder prepared by a chemical co-precipitation method. Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 691-694. Impact factor --
 20. Pookmanee, P., Makarunkamol, S., Satienperakul, S., Kitikul, J. and Phanichphant, S., Microwave-assisted synthesis and characterization of zinc oxide micropowder. Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 643-646. Impact factor --
 21. Pookmanee, P., Kuntatun, T., Kangwansupamomkon, W. and Phanichphant, S., Titanium dioxide powder prepared by a low temperature hydrothermal method. Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 627-630. Impact factor --
 22. Pookmanee, P., Angkana, S. and Phanichphant, S., Photocatalytic destruction of methyl orange by titanium dioxide powder synthesized by an oxalate co-precipitation method, Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 320-323. Impact factor --
 23. Pookmanee, P., Pingmuang, K., Kangwansupamomkon, W. and Phanichphant, S., Methylene blue degradation over photocatalyst bismuth vanadate powder synthesized by the hydrothermal method, Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 177-180. Impact factor --
 24. Pookmanee, P., Ninsonti, H., Sangsrichan, S., Kangwansupamomkon, W. and Phanichphant, S., Photocatalytic degradation of geosmin by titanium dioxide powder synthesized by the hydrothermal route, Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 161-164. Impact factor --
 25. Pookmanee, P., Paosorn, S. and Phanichphant, S., Chemical synthesis and characterization of bismuth vanadate powder, Adv. Mater. Res., 2010, 93-94, 153-156. Impact factor -- 
 26. Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Characterization of lead-free bismuth titanate (Bi4Ti3O12) synthesized by a modified oxalate co-precipitation method, J. Ceram. Process. Res., 2009, 10(4), 448-452. Impact factor 0.34
 27. Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Titanium dioxide powder prepared by a sol gel method, J. Ceram. Process. Res., 2009, 10(2), 167-170. Impact factor 0.34
 28. Pookmanee, P., Chemical synthesis and characterization of lead-free bismuth titanate (Bi4Ti3O12) from the oxalate method, J. Ceram. Process. Res., 2008, 9(1), 30-33 . Impact factor 0.34
 29. Pookmanee, P., Khunphet, S. and Phanichphant, S., Hydrothermal synthesis of zinc oxide (ZnO) microparticle, Adv. Mater. Res., 2008, 55-57, 845-848. Impact factor --
 30. Pookmanee, P., Ketwong, P. and Phanichphant, S., BaMnTiO3 synthesized by the oxalate and impregnation methods, Adv. Mater. Res., 2008, 55-57, 81-84. Impact factor --
 31. Pookmanee, P., Yotasing, J. and Phanichphant, S., Chemical synthesis and characterization of ZnTiO3 powder prepared by the coprecipitation oxalate method, Adv. Mater. Res., 2008, 55-57, 65-68. Impact factor --
 32. Pookmanee, P. Khantha, C. and Phanichphant, S., Barium titanate nanopowders prepared from the modified oxalate co-precipitation method, Mater. Sci. Forum, 2007, 561-565, 515-518. Impact factor --
 33. Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Characterization of bismuth titanate powders, Adv. Mater. Res., 2007, 26-28, 247-250. Impact factor --
 34. Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Low temperature hydrothermal synthesis of bismuth sodium titanate nanopowders, Int. J. Nanosci., 2005, 4(4), 637-641. Impact factor --
 35. Pookmanee, P., Boonphayak, P. and Phanichphant, S., Chemical synthesis of bismuth titanate microparticles, Ceram. Int., 2004, 30(7), 1917-1919. Impact factor 2.61
 36. Pookmanee, P., Uriwilast, P. and Phanichphant, S., Hydrothermal synthesis of fine bismuth titanate powders, Ceram. Int., 2004, 30(7), 1913-1915. Impact factor 2.61
 37. Pookmanee, P., Rujijanagul, G., Ananta, S., Heimann, R. B. and Phanichphant, S., Effect of sintering temperature on microstructure of hydrothermally prepared bismuth sodium titanate ceramics, J. Eur. Ceram. Soc., 2004, 24(2), 517-520. Impact factor 2.95
 38. Pookmanee, P., Phanichphant, S., Straube, U. and Heimann, R. B., Synthesis and properties of bismuth sodium titanate (BNT), Part II: Dielectric properties of sintered BNT and La-doped BNT, CFI-Ceram. Forum Int., 2003, 80(11), E41-E44. Impact factor 0.10
 39. Pookmaneea, P., Phanichphanta, S. and Heimann, R. B., Synthesis and properties of bismuth sodium titanate (BNT), Part I: Chemical syntheses and fine single-phase bismuth sodium titanate powders, CFI-Ceram. Forum Int., 2001, 78(7), E27-E30. Impact factor 0.10
  =Local journal=
 
 1. Pookmanee, P., Kojinok, S., Tangkuaram, T., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Phanichphant, S., Effect of calcination temperature on bismuth vanadate powder. Journal of Microscopy Society of Thailand, 2013, 27(1), 19-22. Impact factor --
 2. Pookmanee, P., Jansanthea, P., Phaisansuthichol, S., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R., Phanichphant, S.,  Investigation of BiVO4 powder synthesized by the solvothermal method, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2013, 27(1), 14-18. Impact factor --
 3. Pookmanee, P., Longchin, P., Kangwansupamongkon, W., Puntharod, R., Phanichphant, S.,  XRD and SEM on bismuth vanadate (BiVO4) powder prepared by microwave method, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2013, 27(1), 10-13. Impact factor --
 4. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kitikul, J., Phanichphant, S., Characterization of titanium dioxide nanoparticles synthesized via the solvothermal technique, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2013, 27(1), 6-9. Impact factor --
 5. Pookmanee, P., Kojinok, S. and Phanichphant, S., Bismuth vanadate (BiVO4) powder prepared by the sol-gel method, Journal of Metals, Materials and Minerals, 2012, 22(2), 49-53. Impact factor --
 6. Kruefu, V., Ninsonti, H., Wetchakun, N., Inceesungvorn, B., Pookmanee, P. and Phanichphant, S., Photocatalytic degradation of phenol using Nb-loaded ZnO nanoparticles, Engineering Journal, 2012, 16(3), 91-99. Impact factor --
 7. Pookmanee, P., Foowut, S., Puntarod, R., Sangsrichan, S., Kangwansupamonkon, W. and Phanichphant, S., Photocatalytic degradation of phenol over ZnO powder prepared by microwave method, Journal of the Microscopy Society of Thailand, 2012, 5(1-2), 79-81. Impact factor --
 8. Pookmanee, P., Thippraphan, P. and Phanichphant, S., Removal of heavy metals from aqueous solution by natural and modified diatomite, Journal of the Microscopy Society of Thailand, 2011, 4(2), 103-107. Impact factor --
 9. Pookmanee, P., Thippraphan, P. and Phanichphant, S. Manganese chloride modification of natural diatomite by using hydrothermal method, Journal of the Microscopy Society of Thailand, 2010, 24(2), 99-102. Impact factor --
 10. Pookmanee, P., Kruefu, V., Ninsonti, H., Pingmuang, K. and Phanichphant, S., Degradation of phenol by titanium dioxide powders, NU Science Journal, 2009, 6(S1), 8-14. Impact factor --
 11. Pookmanee, P., Pingmuang, K., Phanichphant, S. and Kangwansupamonkon, W., Characterization of bismuth vanadate powder synthesized by a hydrothermal method, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2009, 23(1), 95-98. Impact factor --
 12. Ninsonti, H., Sangsrichan, S., Kangwansupamonkon, W., Phanichphant, S. and Pookmanee, P., Hydrothermal synthesis of titanium dioxide (TiO2) micropowder, Journal of Microscopy Society of Thailand, 2009, 23(1), 91-94. Impact factor --
 13. Pookmanee, P., Jansanthea, P. and Phanichphant, S., Adsorption of heavy metals onto natural and modified diatomite, KMITL Science Journal, 2008, 8(2B), 1-8. Impact factor -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th