หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
April 8, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: อ.พิมพร  มนเทียรอาสน์
  Name :: Lect.Pimporn Montienart
  ตำแหน่ง :: อาจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน:: เคมีอินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873528
  E -Mail :: pimporn@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/2557
คม 250

บทที่ 10 เฮโลอัลเคน (8 เม.ย. 58)

  บทที่ 11 อัลกอฮอล์และฟีนอล (8 เม.ย. 58)
   
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. เคมีอินทรีย์
2. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3. การศึกษาสารสกัดจากพืช
4. การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากพืช
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 

-

  =Local journal=
 

-

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th